UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Osnovne akademske studije prvog stepena.
Trajanje studija: 3 godine180 ESPB

5. semestar

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Teorija projekta 1
44 IASA-35010

Metodologija projekta

Sticanje sposobnosti za uočavanje i analizu strukture projektovanog prostora u odnosu na postupak projektovanja – prepoznavanje sklopova i elemenata, i njihovih uzročno-posledičnih veza koje su od značaja za način izrade projekta.

KURIKULUM: Metodologija projekta
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Organizacija prostora 3
45 IASA-35020

Industrija i trgovina

Upoznavanje studenata sa specifičnostima, karakteristikama, programskim sadržajima i metodima projektovanja trgovačkih i industrijskih objekata. Pored osnovnih načela lociranja, zoniranja, komponovanja i funkcionalnog rešavanja organizacije navedenih programa, studenti se upoznaju i sa njihovim specifičnim oblikovnim i konstruktivnim zahtevima i karakteristikama.

KURIKULUM: Industrija i trgovina
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Graditeljsko nasleđe
46 IASA-35030

Graditeljsko nasleđe u Srbiji

Kroz nastavu na predmetu Graditeljsko nasleđe u Srbiji studenti se upoznaju sa uslovima nastanka, uticajima, arhitektonskim karakteristikama i vrednostima nacionalne graditeljske baštine. Kroz proučavanje opštih tokova razvoja i odlika naselja i arhitekture na istorijskim i savremenim prostorima Srbije od praistorije do savremenog doba, studenti će se upoznati sa karakteristikama istorijske sakralne, profane i stambene arhitekture, što će upotpuniti njihova saznanja o vlastitoj graditeljskoj tradiciji i unaprediti njihove kreativne sposobnosti.

KURIKULUM: Graditeljsko nasleđe u Srbiji
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Urbana obnova i planiranje 1
47 IASA-35040

Urbana analiza i planiranje

Grad je odraz društveno-ekonomskih i iznad svega političkih okolnosti u kojima se razvija. Fizička struktura kao krajnji i vidljivi proizvod je rezultat delovanja raznolikih učesnika i njihovih interesa. Razumljivo je da su vrednosni okviri učesnika različiti i shodno tome često u međusobnoj suprotnosti. Čiji interesi će se na kraju, u datoj situaciji, ostvariti, odn. koji skup vrednosti će prevagnuti, zavisi od snage moći učesnika. Demokratska društva podrazumevaju obezbeđene uslove za ravnopravno delovanje svih zainteresovanih učesnika. To se, pre svega, odnosi na institucije i načine donošenja i sprovođenja odluka. Institucije moraju obezbeđivati vladavinu prava a proces odlučivanja držati transparentnim. Procedure donošenja odluka moraju biti jasne, a instrumenti njihovog sprovođenja efikasni.

KURIKULUM: Urbana analiza i planiranje
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Instalacije
48 IASA-35050

Instalacije

Osposobljavanje studenata za izradu glavnih projekata vodovoda i kanalizacije za arhitektonske objekte. Upoznavanje sa savremenim instalacionim mrežama i uređajima u arhitektonskim objektima, njihova međusobna koordinacija i prostorne potrebe u objektima, kao i povezivanje na gradsku infrastrukturu.

KURIKULUM: Instalacije
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 4
49 IASA-35060

Projektovanje i proračun konstrukcija 2

Cilj nastave je sticanje osnovnih znanja u oblasti projektovanja i dimenzionisanja drvenih i metalnih konstrukcija arhitektonskih objekata. Usvojena znanja na ovom predmetu doprineće povećanju obima znanja iz oblasti arhitektonskog konstrukterstva.

KURIKULUM: Projektovanje i proračun konstrukcija 2

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE OAS I IAS ARHITEKTURA 2017/18
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za OASAIASA-35070 Studio 03a – Razvoj projekta – 2017/18

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Studio 03a
50 IASA-35070

Studio 03a – Razvoj projekta

IZLOŽBENI CENTAR – DUNAVSKI PAVILJON
Cilj predmeta je da se studenti kroz različite faze i elemente arhitektonsko-urbanističkog projekta, kao simulacije postupka projektovanja zgrada upoznaju sa potrebnim sadržajem tehničke dokumentacije, kao i sa relevantnom regulativom iz domena arhitektonskog projektovanja i građenja, sagledavajući normativne uticaje na sam proces projektovanja. Projektnim zadatkom se predviđa da se na zadatoj lokaciji projektuje IZLOŽBENI CENTAR – DUNAVSKI PAVILJON. Projektovati kao prostor fleksibilne organizacije namenjen različitim vidovima izlaganja koja su u vezi sa vodom-rekom, odnosno, Dunavom i podunavljem. Konstruktivni sistem objekta treba da bude usklađen sa njegovom namenom, a oblikovanjem i materijalizacijom salona treba obezbediti energetsku racionalnost, kao i potrebnu vizuelnu prepoznatljivost.

KURIKULUM: Studio 03a – Razvoj projekta
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Studio 03b
51 IASA-35080

Studio 03b – Arhitektura i priroda

EKO stanica RATNO OSTRVO
Razumevanje složenosti i slojevitosti međusobnog uticaja čoveka i okruženja, te promišljanje potencijala odnosa čoveka i prirode kroz disciplinski okvir arhitekture i posebno procesa projektovanja. Iznalaženje novih mogućnosti i graničnih vrednosti umrežavanja prirode i arhitekture, koji rezultiraju u promeni identiteta predela.

Oblikovanje, odnosno prostorna interpretacija EKO stanice RATNO OSTRVO, i to kroz prepoznavanje složenosti programskog okvira istraživačko-obrazovnog i rekreativnog centra i uključenja prostornog okvira Ratnog ostrva u tokove urbane svakodnevice Beograda.

KURIKULUM: Studio 03b – Arhitektura i priroda

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE OAS I IAS ARHITEKTURA 2017/18
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za OASAIASA-35090 Izborni predmet 1 – 2017/18

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Izborni predmet
52 IASA-35090

Izborni predmet 1

Predmet ima za cilj da studentima omogući dalje usavršavanje iz oblasti stanovanja. Nakon teoretskih predavanja iz stanovanja i studijskog rada u prethodnom semestru iz oblasti porodičnog stanovanja i prelaznih oblika stanovanja, na ovom predmetu se kroz serijal predavanja i rad u studiju, studenti upoznaju sa problematikom višeporodičnog stanovanja. Kroz namenska predavanja u vezi sa specifičnostima ovog vida stanovanja, kao i kroz izradu projekta, na
konkretnoj lokaciji, studenti se upoznaju sa prednostima i ograničenjima višeporodičnog stanovanja. Rad u studiju, serija diskusija, kao i studije slučaja, a sve to u skladu sa kontekstom, pružaju mogućnost studentima da formiraju savremeni arhitektonski stav o temi i savladavaju veštine neophodne za kreiranje idejnog projekta višeporodičnog objekta.

6. semestar

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Teorija projekta 2
53 IASA-36010

Proces projektovanja

Cilj predmeta je da istraži i tumači ulogu arhitekture kao komunikacijskog i socijalnog fenomena. Teži se shvatanju nastajanja arhitektonskog dela kao niza relativnih stanja, koja se sukcesivno nadovezuju u traganju za jednom od mogućnosti organizacije prostora. Ishod predmeta se ogleda u uspostavljanju mreže uporišnih tačaka, preko kojih će biti moguće kretanje kroz širu sferu fenomena kulture, informacije i komunikacije, uz neophodnu kombinaciju pristupa, kao i izbegavanje isključivosti i stavova koji se unapred podrazumevaju.

KURIKULUM: Proces projektovanja
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Urbana obnova i planiranje 2
54 IASA-36020

Urbana obnova

Predmet ima za cilj upoznavanje sa osnovnim znanjima vezanim za integralnu i održivu urbanu obnovu. Uvođenje studenata u oblast urbane obnove, regeneracije i urbane reciklaže. Pregled najnovijih saznanja o urbanoj obnovi i regeneraciji, kroz prilagođavanje globalnim promenama, prihvatanje novih senzacija i fenomena u smislu socijalnih odnosa, novog oblika stanovanja, ekološkog dizajna, kulturnih datosti, graditeljskog nasleđa i njegove zaštite, a sve to unutar konteksta velikih urbanih obnova.

KURIKULUM: Urbana obnova
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Organizacija građenja
55 IASA-36030

Organizacija građenja i osnove menadžmenta

Upoznavanje studenata sa pojmovima koje se odnose na aktivnosti i obaveze arhitekte kao učesnika u izgradnji, kao i zakonski regulisane procedure u oblasti arhitekture, urbanizma i realizacije objekata. Cilj je, takođe, osposobljavanje budućih arhitekata za preuzimanje aktivne uloge u procesu izgradnje objekata, nadzoru, kontroli kvaliteta, kao i ostalim aktivnostima vezanim za proces realizacije arhitektonskih objekata.

KURIKULUM: Organizacija građenja i osnove menadžmenta
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Konstruktivni sistemi
56 IASA-36040

Konstruktivni sistemi

Cilj predmeta je upoznavanje sa različitim tipologijama konstruktivnih sistema, njihovim specifičnim performansama, elementima i metodama povezivanja elemenata sistema kojima se ostvaruju noseće uloge struktura, odnosno obezbeđuju adekvatni načini prenosa opterećenja i zadovoljavaju zahtevi ravnoteže, stabilnosti, čvrstoće i krutosti. Upoznavanje sa sistematskim pristupom izboru konstruktivnog sistema prema projektnom zadatku. Koordiniranje arhitektonskog i konstruktivnog oformljenja objekta u cilju nalaženja optimalnog rešenja i racionalne primene u arhitekturi.

KURIKULUM: Konstruktivni sistemi
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Regulativa
57 IASA-36050

Regulativa

Nastava na predmetu ima za cilj da studente upozna sa značajem, razvojem i sadržajem regulativnog okvira u procesima urbanističkog i prostornog planiranja, arhitektonskog i urbanističkog projektovanja i procesu realizacije arhitektonskih objekata, kao i sa sistemom standarda i normativa koji obavezuju arhitekte u njihovom profesionalnom radu. Razvijanje sposobnosti da se stečena znanja primene u praksi, kao i da se prepoznaju obaveze, kompetencije, mesto i vreme uključivanja različitih učesnika u procese planiranja, projektovanja i građenja. Razumevanje uzročno-posledične povezanosti društvenog konteksta i procesa u arhitekturi.

KURIKULUM: Regulativa

Obaveštenje za studente (09.02.2018)
Spisak studenata za IASA-36060 Studio 04a – Sinteza osnovnog nivoa

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Studio 04a
58 IASA-36060

Studio 04a – Sinteza osnovnog nivoa

VRAČARSKA INTERVENCIJA

Težište zadatka je na ispitivanju prostornih, programskih i konceptualnih potencijala lokacije definisane ulicama Mačvanskom, Cara Nikolaja II, Maksima Gorkog, Černiševskog, Stojana Protića i Graničarskom na Vračaru. Kroz izradu arhitektonsko-urbanističkog projekta manje urbane celine uspostavlja se stav prema problemu definisanja gradskog centra kao odgovara na zahteve i potrebe savremenog načina života.

Akcenat studija je na projektovanju tipologije višeporodičnog stanovanja sa pratećim višenamenskim, obrazovnim, kulturnim, poslovnim, sportskim i uslužnim funkcijama. U programskom smislu projekti su definisani kao složeni, sa kombinacijom dve ili više osnovnih tipoloških celina. U prostornom kontekstu gradskog urbaniteta, projektovane celine mogu biti određene kao multifunkcionalne sa prisustvom više komplementarnih funkcija, uz ispitivanje mogućnosti za unapređenje postojećih sadržaja (kontekstualnost).

KURIKULUM: Studio 04a – Sinteza osnovnog nivoa PRILOG: Studio 04a – Sinteza osnovnog nivoa
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
Studijska celina: Studio 04b*
59 IASA-36071

Studio 04b – Urbani razvoj i obnova

Studenti se upoznaju sa metodama i modelima rada u urbanističkom planiranju u sklopu integralnog i održivog koncepta i suočavaju sa novijim izazovima planiranja kao što su klimatske promene, neformalni rast grada, socijalna kohezija, lokalni ekonomski razvoj i dr. Teorijska nastava je koncipirana kao platforma za razumevanje i sticanje praktičkih znanja primenom pristupa učenja kroz praksu i ima za cilj upoznavanje studenata sa različitim oblicima urbanističke prakse u Srbiji i evropskom kontekstu, uzimajući u obzir složenosti ekonomskog, socijalnog, ekološkog i kulturnog okruženja.

KURIKULUM: Studio 04b – Urbani razvoj i obnova
60 IASA-36072

Studio 04b – Urbani razvoj i obnova – Projekat

Predmet upoznaje studente sa formama delovanja arhitekte – urbaniste/planera suočenog sa izazovima prakse urbanističkog planiranja u Srbiji, kao i sa relevantnim urbanim fenomenima i praksama urbanističkog delovanja u evropskom kontekstu. Na taj način studenti stiču veštine za primenu praktičnih znanja o procesima i tehnikama izrade u domenu urbanističkog planiranja, mestu i ulozi pojedinih faza u kontekstu važeće regulative, i razumevanje procesa odlučivanja u kompleksnom socio-ekonomskom okruženju.

KURIKULUM: Studio 04b – Urbani razvoj i obnova – Projekat
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
60 IASA-36080

Stručna praksa

Cilj nastave je primena stečenih znanja i njihova provera u praksi. Student se upoznaje sa raznim fazame procesa realizacije objekta, od formiranja tehničke dokumentacije, odnosa sa klijentom, procedurom dobijanja raznih dozvola i saglasnosti, pa do konkretnog rada na izvođenju objekta i uloge arhitekte u nadzoru i kontroli kvaliteta radova.

KURIKULUM: Stručna praksa Obaveštenje o Stručnoj praksi Prijava za Stručnu praksu

* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta.