УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије првог степена.
Трајање студија: 3 године180 ЕСПБ

5. семестар

број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Теорија пројекта 1
44 ИАСА-35010

Методологија пројекта

Стицање способности за уочавање и анализу структуре пројектованог простора у односу на поступак пројектовања – препознавање склопова и елемената, и њихових узрочно-последичних веза које су од значаја за начин израде пројекта.

КУРИКУЛУМ: Методологија пројекта
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Организација простора 3
45 ИАСА-35020

Индустрија и трговина

Упознавање студената са специфичностима, карактеристикама, програмским садржајима и методима пројектовања трговачких и индустријских објеката. Поред основних начела лоцирања, зонирања, компоновања и функционалног решавања организације наведених програма, студенти се упознају и са њиховим специфичним обликовним и конструктивним захтевима и карактеристикама.

КУРИКУЛУМ: Индустрија и трговина
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Градитељско наслеђе
46 ИАСА-35030

Градитељско наслеђе у Србији

Кроз наставу на предмету Градитељско наслеђе у Србији студенти се упознају са условима настанка, утицајима, архитектонским карактеристикама и вредностима националне градитељске баштине. Кроз проучавање општих токова развоја и одлика насеља и архитектуре на историјским и савременим просторима Србије од праисторије до савременог доба, студенти ће се упознати са карактеристикама историјске сакралне, профане и стамбене архитектуре, што ће употпунити њихова сазнања о властитој градитељској традицији и унапредити њихове креативне способности.

КУРИКУЛУМ: Градитељско наслеђе у Србији
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Урбана обнова и планирање 1
47 ИАСА-35040

Урбана анализа и планирање

Град је одраз друштвено-економских и изнад свега политичких околности у којима се развија. Физичка структура као крајњи и видљиви производ је резултат деловања разноликих учесника и њихових интереса. Разумљиво је да су вредносни оквири учесника различити и сходно томе често у међусобној супротности. Чији интереси ће се на крају, у датој ситуацији, остварити, одн. који скуп вредности ће превагнути, зависи од снаге моћи учесника. Демократска друштва подразумевају обезбеђене услове за равноправно деловање свих заинтересованих учесника. То се, пре свега, односи на институције и начине доношења и спровођења одлука. Институције морају обезбеђивати владавину права а процес одлучивања држати транспарентним. Процедуре доношења одлука морају бити јасне, а инструменти њиховог спровођења ефикасни.

КУРИКУЛУМ: Урбана анализа и планирање
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Архитектонске технологије – Инсталације
48 ИАСА-35050

Инсталације

Оспособљавање студената за израду главних пројеката водовода и канализације за архитектонске објекте. Упознавање са савременим инсталационим мрежама и уређајима у архитектонским објектима, њихова међусобна координација и просторне потребе у објектима, као и повезивање на градску инфраструктуру.

КУРИКУЛУМ: Инсталације
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Статика архитектонских конструкција 4
49 ИАСА-35060

Пројектовање и прорачун конструкција 2

Циљ наставе је стицање основних знања у области пројектовања и димензионисања дрвених и металних конструкција архитектонских објеката. Усвојена знања на овом предмету допринеће повећању обима знања из области архитектонског конструктерства.

КУРИКУЛУМ: Пројектовање и прорачун конструкција 2

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСАИАСА-35070 Студио 03а – Развој пројекта – 2017/18

број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Студио 03а
50 ИАСА-35070

Студио 03а – Развој пројекта

ИЗЛОЖБЕНИ ЦЕНТАР – ДУНАВСКИ ПАВИЉОН
Циљ предмета је да се студенти кроз различите фазе и елементе архитектонско-урбанистичког пројекта, као симулације поступка пројектовања зграда упознају са потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући нормативне утицаје на сам процес пројектовања. Пројектним задатком се предвиђа да се на задатој локацији пројектује ИЗЛОЖБЕНИ ЦЕНТАР – ДУНАВСКИ ПАВИЉОН. Пројектовати као простор флексибилне организације намењен различитим видовима излагања која су у вези са водом-реком, односно, Дунавом и подунављем. Конструктивни систем објекта треба да буде усклађен са његовом наменом, а обликовањем и материјализацијом салона треба обезбедити енергетску рационалност, као и потребну визуелну препознатљивост.

КУРИКУЛУМ: Студио 03а – Развој пројекта
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Студио 03б
51 ИАСА-35080

Студио 03б – Архитектура и природа

ЕКО станица РАТНО ОСТРВО
Разумевање сложености и слојевитости међусобног утицаја човека и окружења, те промишљање потенцијала односа човека и природе кроз дисциплински оквир архитектуре и посебно процеса пројектовања. Изналажење нових могућности и граничних вредности умрежавања природе и архитектуре, који резултирају у промени идентитета предела.

Обликовање, односно просторна интерпретација ЕКО станице РАТНО ОСТРВО, и то кроз препознавање сложености програмског оквира истраживачко-образовног и рекреативног центра и укључења просторног оквира Ратног острва у токове урбане свакодневице Београда.

КУРИКУЛУМ: Студио 03б – Архитектура и природа

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСАИАСА-35090 Изборни предмет 1 – 2017/18

број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Изборни предмет
52 ИАСА-35090

Изборни предмет 1

Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања, на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију, серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирају савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног објекта.

6. семестар

број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Теорија пројекта 2
53 ИАСА-36010

Процес пројектовања

Циљ предмета је да истражи и тумачи улогу архитектуре као комуникацијског и социјалног феномена. Тежи се схватању настајања архитектонског дела као низа релативних стања, која се сукцесивно надовезују у трагању за једном од могућности организације простора. Исход предмета се огледа у успостављању мреже упоришних тачака, преко којих ће бити могуће кретање кроз ширу сферу феномена културе, информације и комуникације, уз неопходну комбинацију приступа, као и избегавање искључивости и ставова који се унапред подразумевају.

КУРИКУЛУМ: Процес пројектовања
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Урбана обнова и планирање 2
54 ИАСА-36020

Урбана обнова

Предмет има за циљ упознавање са основним знањима везаним за интегралну и одрживу урбану обнову. Увођење студената у област урбане обнове, регенерације и урбане рециклаже. Преглед најновијих сазнања о урбаној обнови и регенерацији, кроз прилагођавање глобалним променама, прихватање нових сензација и феномена у смислу социјалних односа, новог облика становања, еколошког дизајна, културних датости, градитељског наслеђа и његове заштите, а све то унутар контекста великих урбаних обнова.

КУРИКУЛУМ: Урбана обнова
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Архитектонске технологије – Организација грађења
55 ИАСА-36030

Организација грађења и основе менаџмента

Упознавање студената са појмовима које се односе на активности и обавезе архитекте као учесника у изградњи, као и законски регулисане процедуре у области архитектуре, урбанизма и реализације објеката. Циљ је, такође, оспособљавање будућих архитеката за преузимање активне улоге у процесу изградње објеката, надзору, контроли квалитета, као и осталим активностима везаним за процес реализације архитектонских објеката.

КУРИКУЛУМ: Организација грађења и основе менаџмента
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Конструктивни системи
56 ИАСА-36040

Конструктивни системи

Циљ предмета је упознавање са различитим типологијама конструктивних система, њиховим специфичним перформансама, елементима и методама повезивања елемената система којима се остварују носеће улоге структура, односно обезбеђују адекватни начини преноса оптерећења и задовољавају захтеви равнотеже, стабилности, чврстоће и крутости. Упознавање са систематским приступом избору конструктивног система према пројектном задатку. Координирање архитектонског и конструктивног оформљења објекта у циљу налажења оптималног решења и рационалне примене у архитектури.

КУРИКУЛУМ: Конструктивни системи
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Регулатива
57 ИАСА-36050

Регулатива

Настава на предмету има за циљ да студенте упозна са значајем, развојем и садржајем регулативног оквира у процесима урбанистичког и просторног планирања, архитектонског и урбанистичког пројектовања и процесу реализације архитектонских објеката, као и са системом стандарда и норматива који обавезују архитекте у њиховом професионалном раду. Развијање способности да се стечена знања примене у пракси, као и да се препознају обавезе, компетенције, место и време укључивања различитих учесника у процесе планирања, пројектовања и грађења. Разумевање узрочно-последичне повезаности друштвеног контекста и процеса у архитектури.

КУРИКУЛУМ: Регулатива

Обавештење за студенте (09.02.2018)
Списак студената за ИАСА-36060 Студио 04а – Синтеза основног нивоа

број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Студио 04а
58 ИАСА-36060

Студио 04а – Синтеза основног нивоа

ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Тежиште задатка је на испитивању просторних, програмских и концептуалних потенцијала локације дефинисане улицама Мачванском, Цара Николаја II, Максима Горког, Чернишевског, Стојана Протића и Граничарском на Врачару. Кроз израду архитектонско-урбанистичког пројекта мање урбане целине успоставља се став према проблему дефинисања градског центра као одговара на захтеве и потребе савременог начина живота.

Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног становања са пратећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским и услужним функцијама. У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних типолошких целина. У просторном контексту градског урбанитета, пројектоване целине могу бити одређене као мултифункционалне са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за унапређење постојећих садржаја (контекстуалност).

КУРИКУЛУМ: Студио 04а – Синтеза основног нивоа ПРИЛОГ: Студио 04а – Синтеза основног нивоа
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
Студијска целина: Студио 04б*
59 ИАСА-36071

Студио 04б – Урбани развој и обнова

Студенти се упознају са методама и моделима рада у урбанистичком планирању у склопу интегралног и одрживог концепта и суочавају са новијим изазовима планирања као што су климатске промене, неформални раст града, социјална кохезија, локални економски развој и др. Теоријска настава је конципирана као платформа за разумевање и стицање практичких знања применом приступа учења кроз праксу и има за циљ упознавање студената са различитим облицима урбанистичке праксе у Србији и европском контексту, узимајући у обзир сложености економског, социјалног, еколошког и културног окружења.

КУРИКУЛУМ: Студио 04б – Урбани развој и обнова
60 ИАСА-36072

Студио 04б – Урбани развој и обнова – Пројекат

Предмет упознаје студенте са формама деловања архитекте – урбанисте/планера суоченог са изазовима праксе урбанистичког планирања у Србији, као и са релевантним урбаним феноменима и праксама урбанистичког деловања у европском контексту. На тај начин студенти стичу вештине за примену практичних знања о процесима и техникама израде у домену урбанистичког планирања, месту и улози појединих фаза у контексту важеће регулативе, и разумевање процеса одлучивања у комплексном социо-економском окружењу.

КУРИКУЛУМ: Студио 04б – Урбани развој и обнова – Пројекат
број_ шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
60 ИАСА-36080

Стручна пракса

Циљ наставе је примена стечених знања и њихова провера у пракси. Студент се упознаје са разним фазаме процеса реализације објекта, од формирања техничке документације, односа са клијентом, процедуром добијања разних дозвола и сагласности, па до конкретног рада на извођењу објекта и улоге архитекте у надзору и контроли квалитета радова.

КУРИКУЛУМ: Стручна пракса Обавештење о Стручној пракси Пријава за Стручну праксу

* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета.