UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Osnovne akademske studije prvog stepena.
Trajanje studija: 3 godine180 ESPB

3. semestar

broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Organizacija prostora 1
23 IASA-23010

Stanovanje

Predmet kursa je upoznavanje studenata sa tematikom arhitektonsko-urbanističkih sklopova porodičnog i višeporodičnog stanovanja. Tematske oblasti arhitekture i urbanizma vezane za problematiku stanovanja koje obuhvataju sadržaj nastave leže u sferi istraživanja uslova i uticaja konteksta i uticajnih faktora koji dovode do različitih tipologija sklopova, njihovih identifikacija i komparacija. Izučavanje njihove različite morfološko-strukturalne manifestacije u prostoru jedna je od težišnih tema ovog kursa. Predavanja na kursu prethode i funkcionalno su u vezi sa radom na Studio projektu 1 i predstavljaju teorijsku podlogu za sticanje iskustva u primeni teorijskih znanja u rešavanju praktičnih projektantskih problema u postupku projektovanja.

KURIKULUM: Stanovanje
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Istorija arhitekture
24 IASA-23020

Istorija arhitekture – Oblikovanje prostora i stila

Upoznavanje sa najznačajnijim graditeljskim dometima u istoriji arhitekture od praistorije do pojave renesanse i baroka. Izdvajanje arhetipova kao univerzalnih ideja koje se transformišu u različitom programskom rešenju, funkciji i konstrukciji. Posebno težište u predavanjima je na izabranim primerima javne (sakralne i profane) arhitekture, nastalim u izvorištu određenih civilizacija i stilskih grupa, kao i njihov uticaj na formiranje škola i takozvane „provincijalne“ arhitekture. Paralelno čitanje tekstova u više knjiga ili delova teksta u jednoj knjizi i izdvajanje pojedinačnog od opšteg u kontekstu razvoja arhitekture.

KURIKULUM: Istorija arhitekture – Oblikovanje prostora i stila
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Urbanističko projektovanje 1*
25 IASA-23031

Oblikovanje gradskih prostora

U osnovi predmeta je upoznavanje i osposobljavanje studenata za razumevanje, sistematizaciju i analizu procesa formiranja i transformacije gradskih prostora i ambijenata, a radi prepoznavanja alata i sticanja osnovnih znanja za bavljenje urbanističkim projektovanjem i oblikovanjem gradskih prostora. Ovo se ostvaruje kroz podsticanje profesionalne radoznalosti kod studenata i stvaranje samostalnog puta u razumevanju odnosa i procesa i kreativnog pristupa u izražavanju problema grada i javnih prostora.

KURIKULUM: Oblikovanje gradskih prostora
26 IASA-23032

Posebne teme oblikovanja gradskih prostora – Stanovanje

Rad na predmetu je usmeren na upoznavanje sa osnovama i principima urbanističkog projektovanja malih urbanih celina pretežno stambenog karaktera. Problematika se sagledava u relaciji sa specifičnim prirodnim i društvenim kontekstom i razmatra na različitim prostornim i problemskim nivoima.

KURIKULUM: Posebne teme oblikovanja gradskih prostora – Stanovanje
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 3
27 IASA-23040

Arhitektonske konstrukcije 3

Upoznavanje sa savremenim principima, metodama i logikom projektovanja materijalizacije arhitektonskih objekata sa armirano-betonskom nosećom konstrukcijom i upućivanje u principe projektovanja materijalizacije različitih koncepata fasada u pogledu vrste materijala i tehnike gradnje. Razmatraju se koncepti i detalji fasada različitih u pogledu vrste materijala i tehnike gradnje uzimajući u obzir uticaj funkcionalno-oblikovnih i konstruktivnih zahteva i kriterijuma komfora boravka. Izlažu se specifičnosti materijalizacije erkera, balkona i krovova. Stiče se znanje o osnovnim principima industrijalizovane i montažne gradnje, principima projektovanja i izvođenja sklopova, elemenata i spojeva montažnih objekata, principima projektovanja i oblikovnim potencijalima prefabrikovanih i poluprefabrikovanih fasada.

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 3
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 2
28 IASA-23050

Principi konstruisanja arhitektonskih objekata

Upoznavanje studenata sa principima konstruisanja arhitektonskih objekata, pristupom sistemima i načinima formiranja konstruktivnih sklopova kroz prepoznavanje i formiranje statičkih šema na konkretnim primerima objekata, savladavanje analize opterećenja i upoznavanje sa statički neodređenim nosačima (kontinualnim nosačima) sa proračunom statičkih uticaja.

KURIKULUM: Principi konstruisanja arhitektonskih objekata

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE I IAS ARHITEKTURA 2017/18 (25.09.2017)
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za IASA-23060 Studio 01A – Porodično stanovanje – 2017/18

broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Studio 01a
29 IASA-23060

Studio 01a – Porodično stanovanje

BUDUĆA KUĆA
Tema kursa težišno je vezana za “porodično stanovanje” i njegove prelazne oblike ka višeporodičnim strukturama. Projektni zadatak odnosi se na arhitektonsko urbanističko rešenje grupacije (ili više grupacija) jedinica namenjenih “porodičnom” stanovanju (stanovanju nižih gustina) i prostora pratećeg programa, koji pripadaju zajedničkoj parceli ili nizu pojedinačnih parcela ili tipologiji slobodnostojećih, dvojnih ili drugačije organizovanih grupacija porodičnih kuća na zasebnim parcelama. Kroz zadatak je potrebno istražiti neposredne individualne doživljaje prostora stanovanja kao i širu društvenu percepciju istog. Projektantskom analizom i interpretacijom različitih oblika zajedničkog života, teži se uopštavanju i relativizaciji termina “porodično stanovanje” u okviru arhitektonsko-urbanističkog diskursa.

KURIKULUM: Studio 01a – Porodično stanovanje PRILOG KURIKULUMU: Studio 01A – Porodično stanovanje
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Studio 01b*
30 IASA-23071

Studio 01b – Urbanističko projektovanje stambenih celina

Nastava je usmerena na upoznavanje studenata sa osnovnim metodama i tehnikama analize lokacije i urbanističkog projektovanja. Sagledava se složena priroda urbanog dizajna, njegova uloga u urbanom razvoju kao i relacije sa društvenim, ekonomskim, političkim, prirodno-ekološkim i kulturnim kontekstom. Težište nastave je stavljeno na urbanističko projektovanje malih stambenih celina. Specifična problematika oblikovanja pojedinih vrsta gradskih prostora razmatra se na primeru razvoja otvorenih i rekreativnih prostora u gradu.

KURIKULUM: Studio 01b – Urbanističko projektovanje stambenih celina

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE IAS ARHITEKTURA 2017/18
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za IASA-23072 Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina – Projekat /IG1/ – 2017/18

31__ IASA-23072____

Studio 01b – Urbanističko projektovanje stambenih celina – Projekat /IG1/

Urbanistički projekat male stambene celine
Tema rada u studiju je urbanistički projekat male stambene celine na zadatoj lokaciji u Beogradu. Na osnovu analiza karakteristika urbanog područja i identifikacije ključnih tipova izgrađenosti, kao i problema i vrednosti funkcionalno-fizičke strukture, studenti predlažu i razrađuju urbanistički projekat male urbane celine.

Rad na zadatku treba da omogući studentima da sagledaju višeslojnost i složene odnose u urbanom prostoru, da prodube i primene znanja o urbanom stanovanju, kao i da se upoznaju sa različitim metodama i tehnikama analize urbanog prostora i elementima urbanističke tehnike.

KURIKULUM: Studio 01b – Urbanističko projektovanje stambenih celina – Projekat /IG1/
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Likovne forme 1
32 IASA-23080

Likovno prikazivanje u arhitekturi

Cilj nastave je da studenti usvoje znanja i praktično likovno iskustvo u likovnom predstavljanju i likovnoj transpoziciji arhitekture, prirode i urbanog okruženja.

KURIKULUM: Likovno prikazivanje u arhitekturi

* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta.

4. semestar

broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Organizacija prostora 2
33 IASA-24010

Edukacija i prostor

Nastava na predmetu ima za cilj da, kroz teorijsku nastavu, studente upozna sa karakteristikama, programskim sadržajima i metodima projektovanja prostora namenjenih edukaciji. Upoznavanje sa specifičnostima funkcionalne organizacije, konstruktivnim, oblikovnim i zahtevima komfora predmetnih prostora kao i uslovnostima socijalnog i društvenog konteksta i značajem aktuelnih pedagoških metoda kao uticajnim faktorima u izboru projektanskog pristupa i formiranju arhitektonskog koncepta.

KURIKULUM: Edukacija i prostor
34 IASA-24020

Poslovanje

Cilj nastave je da se kroz predavanja i seminarske radove unaprede znanja studenata u oblasti arhitektonsko- urbanističkog projektovanja. Uži tematski okvir je projektovanje poslovnih objekata. Nastava je podeljena na dve celine. U prvom delu će se izučavati razvoj administrativnih objekata kroz vekove sa posebnim osvrtom na najznačajnije periode u razvoju arhitekturi administrativnih objekata devetnaestog i dvadesetog veka. U drugom delu će biti predstavljena savremena arhitektura administrativnih objekata sa osnovnom analizom tipoloških i prostornih karakteristika. U drugom delu se takođe daju i osnovne smernice i informacije koje su neophodne za razumevanje procesa projektovanja administrativnih objekata.

KURIKULUM: Poslovanje
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Istorija umetnosti
35 IASA-24030

Istorija umetnosti

Nastava na predmetu bavi se pitanjima vizuelnog identiteta, odnosa umetnosti i društvenog konteksta, odnosa između vizuelnih umetnosti i arhitekture, odnosa između umetnosti i nauke, kulturoloških aspekata umetnosti, te društvenih i političkih funkcija umetnosti.

KURIKULUM: Istorija umetnosti
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Urbanističko projektovanje 2*
36 IASA-24041

Urbana infrastruktura i saobraćaj

Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa aspektima urbanističkog planiranja i projektovanja infrastrukturnih mreža i servisa. Prepoznavanje strukture, elemenata, procesa i faktora razvoja urbane infrastrukture u odnosu na racionalnu potrošnju energije i planiranje namene zemljišta u građenim sredinama.

KURIKULUM: Urbana infrastruktura i saobraćaj
37 IASA-24042

Društvena infrastruktura i centri

„Formiranje centara kompetencije grada Beograda ima za cilj povećanje kapaciteta za inovacije u privredne grane kroz industrijska istraživanja za određena konkretna tematska područja. Korisnici ovakvog centra su privredni subjekti i preduzetnici. U većini država ovakvi centri su inovacioni preduzetnički klasteri.“ (Strategija razvoja Beograda – Strateški ciljevi, prioriteti i mere održivog razvoja za period 2017-2021; Palgo centar, Beograd)

KURIKULUM: Društvena infrastruktura i centri
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 4
38 IASA-24050

Arhitektonske konstrukcije 4

Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim principima materijalizacije arhitektonskih objekata kroz primenu sledećih konstruktivnih materijala: drvo, čelik, staklo; projektovanje fasada i krovova, unutrašnjih pregrada, spuštenih plafona i podova u sistemu suvo montažne gradnje.

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 4
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 3
39 IASA-24060

Projektovanje i proračun konstrukcija 1

Upoznavanje studenata sa elementima projektovanja, konstruisanja i dimenzionisanja armirano betonskih konstrukcija arhitektonskih objekata.

KURIKULUM: Projektovanje i proračun konstrukcija 1
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Studio 02a*
40 IASA-24070

Studio 02a – Višeporodično stanovanje

Višeporodično stanovanje – Interpolacija

Predmet ima za cilj da studentima omogući dalje usavršavanje iz oblasti stanovanja. Nakon teoretskih predavanja iz stanovanja i studijskog rada u prethodnom semestru iz oblasti porodičnog stanovanja i prelaznih oblika stanovanja, na ovom predmetu se kroz serijal predavanja i rad u studiju, studenti upoznaju sa problematikom višeporodičnog stanovanja. Rad u studiju, serija diskusija, kao i studije slučaja, a sve to u skladu sa kontekstom, pružaju mogućnost studentima da formiraju savremeni arhitektonski stav o temi i savladavaju veštine neophodne za kreiranje idejnog projekta objekta višeporodičnog stanovanja.

KURIKULUM: Studio 02a – Višeporodično stanovanje
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Studio 02b
42 IASA-24080

Studio 02b – Arhitektonske konstrukcije

Upoznavanje sa osnovnim principima materijalizacije arhitektonskih objekata kroz primenu konstruktivnih materijala: armirani beton, drvo, čelik i staklo. Osnovni cilj predmeta je projektovanje i rešavanje konstrukcije objekta u skladu sa primenjenim materijalima i funkcionalnim zahtevima, kao i sticanje veština projektovanja i materijalizacije podsistema u objektu različitih u pogledu tehnika gradnje: fasade, krovovi, unutrašnje montažne pregrade, plafoni, podovi, itd. od koncepta do detalja. Student se upoznaje sa izradom specifičnih grafičkih priloga u slučaju objekta građenog na licu mesta i prefabrikovanog.

KURIKULUM: Studio 02b – Arhitektonske konstrukcije
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2017/18
Studijska celina: Likovne forme 2
43 IASA-24090

Boja i likovni koncept

Cilj nastave na predmetu Boja i likovni koncept je da studenti usvoje znanja i prektično iskustvo u složenim likovnim istraživanjima od interesa za studije arhitekture poput slikarstva, grafike, modelovanja i multimedijalnih formi likovnih umetnosti.

KURIKULUM: Boja i likovni koncept

* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta.