УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије првог степена.
Трајање студија: 3 године180 ЕСПБ

3. семестар

број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Организација простора 1
23 ИАСА-23010

Становање

Предмет курса је упознавање студената са тематиком архитектонско- урбанистичких склопова породичног и вишепородичног становања. Тематске области архитектуре и урбанизма везане за проблематику становања које обухвата садржај наставе леже у сфери истраживања услова и утицаја контекста и утицајних фактора који доводе до различитих типологија склопова, њихових идентификација и компарација. Изучавање њихове различите морфолошко-структуралне манифестације у простору једна је од тежишних тема овог курса. Предавања на курсу предходе и функционално су у вези са радом на Студио пројекту 1 и представљају теоријску подлогу за стицање искуства у примени теоријских знања у решавању практичних пројектантских проблема у поступку пројектовања.

КУРИКУЛУМ: Становање
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Историја архитектуре
24 ИАСА-23020

Историја архитектуре – Обликовање простора и стила

Циљ наставе је да се студенти упознају са основама историје архитектуре и града кроз теоријске аспекте проучавања од формирања првих цивилизација до архитектуре у освит модерног доба. Студенти се упознају са сложеним процесом развоја архитектуре и насељавања, логиком грађења, значењем простора и применом симбола у архитектури.

КУРИКУЛУМ: Историја архитектуре – Обликовање простора и стила
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Урбанистичко пројектовање 1*
25 ИАСА-23031

Обликовање градских простора

У основи предмета је упознавање и оспособљавање студената за разумевање, систематизацију и анализу процеса формирања и трансформације градских простора и амбијената, а ради препознавања алата и стицања основних знања за бављење урбанистичким пројектовањем и обликовањем градских простора. Ово се остварује кроз подстицање професионалне радозналости код студената и стварање самосталног пута у разумевању односа и процеса и креативног приступа у изражавању проблема града и јавних простора.

КУРИКУЛУМ: Обликовање градских простора
26 ИАСА-23032

Посебне теме обликовања градских простора – Становање

Предмет се бави проблематиком становања са урбанистичког аспекта. Настава на предмету има за циљ да омогући студентима препознавање и разумевање елемената, структуре, појавних облика и општег контекста становања у граду, као и улоге, метода и алата урбаног дизајна у развоју и обликовању стамбених селина. Успостављају се релације становања са просторним, функционалним, друштвеним, економским, политичким, природно-еколошким и културним контекстом и указује на специфичности и условљености обликовања савремених градских стамбених простора.

КУРИКУЛУМ: Посебне теме обликовања градских простора – Становање
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције 3
27 ИАСА-23040

Архитектонске конструкције 3

Упознавање са савременим принципима, логиком и методама пројектовања материјализације архитектонских објеката са армирано-бетонском носећом конструкцијом и упућивање у принципе пројектовања материјализације различитих концепата фасада. Разматрају се концепти и детаљи фасада различитих у погледу врсте материјала и технике градње узимајући у обзир утицај функионално – обликовних и конструктивних захтева и критеријума конфора боравка. Излажу се специфичности материјализације еркера, балкона и кровова. Стичу се знања о основним принципима индустријализоване и монтажне градње, принципима пројектовања и извођења склопова, елемената и спојева монтажних објеката, принципима пројектовања и обликовним потенцијалима префабрикованих и полупрефабрикованих фасада и фасадних облога.

КУРИКУЛУМ: Архитектонске конструкције 3
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Статика архитектонских конструкција 2
28 ИАСА-23050

Принципи конструисања архитектонских објеката

Упознавање студената са принципима конструисања архитектонских објеката, приступом системима и начинима формирања конструктивних склопова кроз препознавање и формирање статичких шема на конкретним примерима објеката, савладавање анализе оптерећења и упознавање са статички неодређеним носачима (континуалним носачима) са прорачуном статичких утицаја.

КУРИКУЛУМ: Принципи конструисања архитектонских објеката

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Спискови студената, распоред сала за ОАСАИАСА-23060 Студио 01А – Породично становање – 2016/17

број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Студио 01а
29 ИАСА-23060

Студио 01а – Породично становање

Основни циљ предмета је дефинисање архитектонско-урбанистичког концепта са диспозицијом елемената саобраћајне инфраструктуре и просторно композиционог плана објеката породичног становања. Кроз инкорпорирање савремених решења архитектонско- урбанистичких склопова породичног становања, суденти стичу знања о факторима релевантним за формирања пројектантског решења, уз разумевање односа задате функциjе према затеченим створеним вредностима и могућности да се просторном интервенциом у реалним просторним оквирима формирају нове амбијенталне вредности и другачији доживљаји корисника.

КУРИКУЛУМ: Студио 01а – Породично становање ПРИЛОГ: Студио 01А – Породично становање
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Студио 01б*
30 ИАСА-23071

Студио 01б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина

Настава је усмерена на упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања. Сагледава се сложена природа урбаног дизајна, његова улога у урбаним развоју као и релације са друштвеним, економским, политичким, природно-еколошким и културним контекстом. Тежиште наставе је стављено на урбанистичко пројектовање малих стамбених целина. Специфична проблематика обликовања појединих врста градских простора разматра се на примеру развоја отворених и рекреативних простора у граду.

КУРИКУЛУМ: Студио 01б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина
31 ИАСА-23072

Студио 01б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина – Пројекат /ИГ1/

Урбанистички пројекат мале стамбене целине
Тема рада у студију је урбанистички пројекат мале стамбене целине на задатој локацији у Београду. На основу анализа карактеристика урбаног подручја и идентификације кључних типова изграђености, као и проблема и вредности функционално-физичке структуре, студенти предлажу и разрађују урбанистички пројекат мале урбане целине.
Рад на задатку треба да омогући студентима да сагледају вишеслојност и сложене односе у урбаном простору, да продубе и примене знања о урбаном становању, као и да се упознају са разлчитим методама и техникама анализе урбаног простора и елементима урбанистичке технике.

КУРИКУЛУМ: Студио 01б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина – Пројекат /ИГ1/
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Ликовне форме 1
32 ИАСА-23080

Ликовно приказивање у архитектури

Циљ наставе је да студенти усвоје знања и практично ликовно искуство у ликовном представљању и ликовној транспозицији архитектуре, природе и урбаног окружења.

КУРИКУЛУМ: Ликовно приказивање у архитектури

* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета.

4. семестар

број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Организација простора 2
33 ИАСА-24010

Едукација и простор

Настава на предмету има за циљ да, кроз теоријску наставу, студенте упозна са карактеристикама, програмским садржајима и методима пројектовања простора намењених едукацији. Упознавање са специфичностима функционалне организације, конструктивним, обликовним и захтевима комфора предметних простора као и условностима социјалног и друштвеног контекста и значајем актуелних педагошких метода као утицајним факторима у избору пројектанског приступа и формирању архитектонског концепта.

КУРИКУЛУМ: Едукација и простор СЕМИНАРСКИ РАД: Теме и структура рада
34 ИАСА-24020

Пословање

Циљ наставе је да се кроз предавања и семинарске радове унапреде знања студената у области архитектонско-урбанистичког пројектовања. Ужи тематски оквир је пројектовање пословних објеката. Радом на предмету студенти ће бити у прилици да се сусретну са савременим тенденцијама у пројектовању пословних објеката.

КУРИКУЛУМ: Пословање
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Историја уметности
35 ИАСА-24030

Историја уметности

Циљ наставе је да се студенти упознају са основама историје уметности, које укључују теоријске аспекте проучавања уметности, од праисторије до новог века. Циљ наставе на предмету подразумева да студенти буду оспособљени за самостално идентификовање, дескрипцију и објашњење уметничких дела и уметничких процеса у датом историјском раздобљу и то на два колосека: путем анализе уметничког дела и интерпретације историјског процеса.

У процесу наставе систематски се разрађују питања визуелног идентитета уметности, односа уметности и теорије, односа између визуелних уметности и архитектуре, односа између уметности и науке, културолошких аспеката уметности, те друштвених и политичких функција уметности. Посебна пажња у настави посвећена је питањима: како су култне и секуларне друштвене функције, политичке институције, наука, филозофија и др. утицали на уметничке концепте у различитим епохама. Којим методама је могуће тумачити значења и улоге уметничких дела, те шта њихова продукција и рецепција говоре о значају уметности у различитим контекстима.

КУРИКУЛУМ: Историја уметности
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Урбанистичко пројектовање 2*
36 ИАСА-24041

Урбана инфраструктура и саобраћај

Предмет има за циљ упознавање студената са аспектима урбанистичког планирања и пројектовања инфраструктурних мрежа и сервиса. Препознавање структуре, елемената, процеса и фактора развоја урбане инфраструктуре у односу на рационалну потрошњу енергије и планирање намене земљишта у грађеним срединама.

КУРИКУЛУМ: Урбана инфраструктура и саобраћај
37 ИАСА-24042

Друштвена инфраструктура и центри

„Данашњи развој комерцијалних делатности у Београду карактерише израженија полицентричност и децентрализација пословног простора на територији града, што је и основна развојна оријентација. Традиционални градски центри Београда и Земуна, са изразитом концентрацијом пословних садржаја из ранијих периода, постепено губе значај, посебно у области трговине, тако да се данас може говорити и о недовољној и неадекватној искоришћености тог простора. …Полицентричан систем снижава трошкове комуницирања и уравнотежава развој уједначавањем распореда пословног простора на целокупној територији Београда.“ (Стратегија одрживог развоја Београда, 2011)

КУРИКУЛУМ: Друштвена инфраструктура и центри
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције 4
38 ИАСА-24050

Архитектонске конструкције 4

Циљ предмета је упознавање са основним принципима материјализације архитектонских објеката кроз примену следећих конструктивних материјала: дрво, челик, стакло; пројектовање фасада и кровова, унутрашњих преграда, спуштених плафона и подова у систему суво монтажне градње.

КУРИКУЛУМ: Архитектонске конструкције 4
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Статика архитектонских конструкција 3
39 ИАСА-24060

Пројектовање и прорачун конструкција 1

Упознавање студената са елементима пројектовања, конструисања и димензионисања армирано бетонских конструкција архитектонских објеката.

КУРИКУЛУМ: Пројектовање и прорачун конструкција 1
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Студио 02а*
40 ИАСА-24070

Студио 02а – Вишепородично становање

Вишепородично становање – Интерполација

Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања, на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног становања. Рад у студију, серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирају савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта објекта вишепородичног становања.

КУРИКУЛУМ: Студио 02а – Вишепородично становање
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Студио 02б
42 ИАСА-24080

Студио 02б – Архитектонске конструкције

Упознавање са основним принципима материјализације архитектонских објеката кроз примену конструктивних материјала: армирани бетон, дрво, челик и стакло. Основни циљ предмета је пројектовање и решавање конструкције објекта у складу са примењеним материјалима и функционалним захтевима, као и стицање вештина пројектовања и материјализације подсистема у објекту у погледу различитих техника градње: фасаде, кровови, унутрашње монтажне преграде, плафони, подови, итд. од концепта до детаља. Студент се упознаје са израдом специфичних графичких прилога у случају објекта грађеног на лицу места и префабрикованог.

КУРИКУЛУМ: Студио 02б – Архитектонске конструкције
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Ликовне форме 2
43 ИАСА-24090

Боја и ликовни концепт

Циљ наставе је да студенти усвоје знања и практично искуство у сложеним ликовним истраживањима од интереса за студије архитектуре попут сликарства, графике, моделовања и мултимедијалних форми ликовних уметности. Циљ наставе је да се истражи ликовни концепт рада и везе и апликативност таквог концепта на пројектовање у архитектури.

КУРИКУЛУМ: Боја и ликовни концепт

* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета.