UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Osnovne akademske studije prvog stepena.
Trajanje studija: 3 godine180 ESPB

3. semestar

broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Organizacija prostora 1
23 IASA-23010

Stanovanje

Predmet kursa je upoznavanje studenata sa tematikom arhitektonsko- urbanističkih sklopova porodičnog i višeporodičnog stanovanja. Tematske oblasti arhitekture i urbanizma vezane za problematiku stanovanja koje obuhvata sadržaj nastave leže u sferi istraživanja uslova i uticaja konteksta i uticajnih faktora koji dovode do različitih tipologija sklopova, njihovih identifikacija i komparacija. Izučavanje njihove različite morfološko-strukturalne manifestacije u prostoru jedna je od težišnih tema ovog kursa. Predavanja na kursu predhode i funkcionalno su u vezi sa radom na Studio projektu 1 i predstavljaju teorijsku podlogu za sticanje iskustva u primeni teorijskih znanja u rešavanju praktičnih projektantskih problema u postupku projektovanja.

KURIKULUM: Stanovanje
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Istorija arhitekture
24 IASA-23020

Istorija arhitekture – Oblikovanje prostora i stila

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa osnovama istorije arhitekture i grada kroz teorijske aspekte proučavanja od formiranja prvih civilizacija do arhitekture u osvit modernog doba. Studenti se upoznaju sa složenim procesom razvoja arhitekture i naseljavanja, logikom građenja, značenjem prostora i primenom simbola u arhitekturi.

KURIKULUM: Istorija arhitekture – Oblikovanje prostora i stila
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Urbanističko projektovanje 1*
25 IASA-23031

Oblikovanje gradskih prostora

Razvijanje elementarnih sposobnosti studenata za razumevanje, sistematizaciju i analizu procesa formiranja i transformacije gradskih prostora i ambijenata, a radi prepoznavanja alata i sticanje osnovnih znanja za bavljenje urbanističkim projektovanjem i oblikovanjem gradskih prostora.

KURIKULUM: Oblikovanje gradskih prostora
26 IASA-23032

Posebne teme oblikovanja gradskih prostora – Stanovanje

Predmet se bavi problematikom stanovanja sa urbanističkog aspekta. Nastava na predmetu ima za cilj da omogući studentima prepoznavanje i razumevanje elemenata, strukture, pojavnih oblika i opšteg konteksta stanovanja u gradu, kao i uloge, metoda i alata urbanog dizajna u razvoju i oblikovanju stambenih selina. Uspostavljaju se relacije stanovanja sa prostornim, funkcionalnim, društvenim, ekonomskim, političkim, prirodno-ekološkim i kulturnim kontekstom i ukazuje na specifičnosti i uslovljenosti oblikovanja savremenih gradskih stambenih prostora.

KURIKULUM: Posebne teme oblikovanja gradskih prostora – Stanovanje
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 3
27 IASA-23040

Arhitektonske konstrukcije 3

Upoznavanje sa savremenim principima, metodama i logikom projektovanja materijalizacije arhitektonskih objekata sa armirano-betonskom nosećom konstrukcijom i upućivanje u principe projektovanja materijalizacije fasada. Razmatraju se koncepti i detalji fasada različitih u pogledu vrste materijala i tehnike gradnje uzimajući u obzir uticaj funkcionalno-oblikovnih i konstruktivnih zahteva i kriterijuma komfora boravka. Sagledavaju se specifičnosti materijalizacije erkera, balkona i krovnih etaža. Sticanje znanja o osnovnim principima

industrijalizovane i montažne gradnje, sklopovima i elementima montažnih objekata i principima projektovanja i izvođenja spojeva. Studenti se upoznaju i sa merama zaštite od požara.

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 3
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 2
28 IASA-23050

Principi konstruisanja arhitektonskih objekata

Upoznavanje studenata sa principima konstruisanja arhitektonskih objekata, pristupom, sistemima i načinima formiranja konstruktivnih sklopova kroz prepoznavanje i formiranje statičkih šema na konkretnim primerima objekata, savladavanje analize opterećenja i upoznavanje sa statički neodređenim nosačima (kontinualnim nosačima) sa proračunom statičkih uticaja.

KURIKULUM: Principi konstruisanja arhitektonskih objekata
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Studio 01a
29 IASA-23060

Studio 01a – Porodično stanovanje

Osnovni cilj predmeta je definisanje arhitektonsko-urbanističkog koncepta sa dispozicijom elemenata saobraćajne infrastrukture i prostorno kompozicionog plana objekata porodičnog stanovanja. Kroz inkorporiranje savremenih rešenja arhitektonsko- urbanističkih sklopova porodičnog stanovanja, sudenti stiču znanja o faktorima relevantnim za formiranja projektantskog rešenja, uz razumevanje odnosa zadate funkcije prema zatečenim stvorenim vrednostima i mogućnosti da se prostornom intervenciom u realnim prostornim okvirima formiraju nove ambijentalne vrednosti i drugačiji doživljaji korisnika.

KURIKULUM: Studio 01a – Porodično stanovanje SPISAK STUDENATA: Studio 01A – Porodično stanovanje
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Studio 01b*
30 IASA-23071

Studio 01b – Urbanističko projektovanje stambenih celina

Upoznavanje studenata sa osnovnim metodama i tehnikama analize lokacije i urbanističkog projektovanja.Sticanje iskustva u primeni teorijskih saznanja o oblikovanju prostora u rešavanju praktičnih zadataka u procesu urbanističkog projektovanja. Razvoj veština urbanističkog projektovanja malih urbanih celina, pretežno stambenog karaktera.

KURIKULUM: Studio 01b – Urbanističko projektovanje stambenih celina
31 IASA-23072

Studio 01b – Urbanističko projektovanje stambenih celina – Projekat /IG1/

Mala stambena celina na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu

Tema rada u studiju je projekat male stambene celine na zadatoj lokaciji na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu. Na osnovu analiza karakteristika urbanog područja i identifikacije ključnih problema i vrednosti funkcionalno-fizičke strukture, studenti predlažu i razrađuju urbanistički projekat male urbane celine.
Rad na zadatku treba da omogući studentima da sagledaju višeslojnost i složene odnose u urbanom prostoru, da prodube i primene znanja o urbanom stanovanju, kao i da se upoznaju sa različitim metodama i tehnikama analize urbanog prostora i elementima urbanističke tehnike.

KURIKULUM: Studio 01b – Urbanističko projektovanje stambenih celina – Projekat /IG1/ FORMULAR: Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina – Projekat /IG1/ SPISAK STUDENATA: Studio 01B – Urbanističko projektovanje stambenih celina – Projekat /IG1/
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Likovne forme 1
32 IASA-23080

Likovno prikazivanje u arhitekturi

Cilj nastave je da studenti usvoje znanja i praktično likovno iskustvo u likovnom predstavljanju i likovnoj transpoziciji arhitekture, prirode i urbanog okruženja, kao i u likovnim komunikacijama kojima se istražuju veze i metodi kakvi postoje u oblasti sinteze likovnih umetnosti i arhitekture. Kroz složenija likovna istraživanja ispituju se mogućnosti aplikacije na rad u projektovanju.

KURIKULUM: Likovno prikazivanje u arhitekturi

4. semestar

broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Organizacija prostora 2
33 IASA-24010

Edukacija i prostor

Nastava na predmetu ima za cilj da, kroz teorijsku nastavu, studente upozna sa osnovnim principima projektovanja i specifičnostima prostora i programskih sadržaja objekata namenjenih edukaciji kao i sa uslovnostima socijalnog i društvenog konteksta i značajem aktuelnih pedagoških metoda kao uticajnim faktorima u izboru projektanskog pristupa i formiranju prostornog koncepta.

KURIKULUM: Edukacija i prostor
34 IASA-24020

Poslovanje

Cilj nastave je da se kroz predavanja i seminarske radove unaprede znanja studenata u oblasti arhitektonsko-urbanističkog projektovanja. Uži tematski okvir je projektovanje poslovnih objekata. Radom na predmetu studenti će biti u prilici da se susretnu sa savremenim tendencijama u projektovanju poslovnih objekata.

KURIKULUM: Poslovanje
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Istorija umetnosti
35 IASA-24030

Istorija umetnosti

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa osnovama istorije umetnosti, koje uključuju teorijske aspekte proučavanja umetnosti, od praistorije do novog veka. Cilj nastave na predmetu podrazumeva da studenti budu osposobljeni za samostalno identifikovanje, deskripciju i objašnjenje umetničkih dela i umetničkih procesa u datom istorijskom razdoblju i to na dva koloseka: putem analize umetničkog dela i interpretacije istorijskog procesa.

U procesu nastave sistematski se razrađuju pitanja vizuelnog identiteta umetnosti, odnosa umetnosti i teorije, odnosa između vizuelnih umetnosti i arhitekture, odnosa između umetnosti i nauke, kulturoloških aspekata umetnosti, te društvenih i političkih funkcija umetnosti. Posebna pažnja u nastavi posvećena je pitanjima: kako su kultne i sekularne društvene funkcije, političke institucije, nauka, filozofija i dr. uticali na umetničke koncepte u različitim epohama. Kojim metodama je moguće tumačiti značenja i uloge umetničkih dela, te šta njihova produkcija i recepcija govore o značaju umetnosti u različitim kontekstima.

KURIKULUM: Istorija umetnosti
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Urbanističko projektovanje 2*
36 IASA-24041

Urbana infrastruktura i saobraćaj

Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa aspektima urbanističkog planiranja i projektovanja infrastrukturnih mreža i servisa. Prepoznavanje strukture, elemenata, procesa i faktora razvoja urbane infrastrukture u odnosu na racionalnu potrošnju energije i planiranje namene zemljišta u građenim sredinama.

KURIKULUM: Urbana infrastruktura i saobraćaj
37 IASA-24042

Društvena infrastruktura i centri

„Današnji razvoj komercijalnih delatnosti u Beogradu karakteriše izraženija policentričnost i decentralizacija poslovnog prostora na teritoriji grada, što je i osnovna razvojna orijentacija. Tradicionalni gradski centri Beograda i Zemuna, sa izrazitom koncentracijom poslovnih sadržaja iz ranijih perioda, postepeno gube značaj, posebno u oblasti trgovine, tako da se danas može govoriti i o nedovoljnoj i neadekvatnoj iskorišćenosti tog prostora. …Policentričan sistem snižava troškove komuniciranja i uravnotežava razvoj ujednačavanjem rasporeda poslovnog prostora na celokupnoj teritoriji Beograda.“  (Strategija održivog razvoja Beograda, 2011)

KURIKULUM: Društvena infrastruktura i centri
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 4
38 IASA-24050

Arhitektonske konstrukcije 4

Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim principima materijalizacije arhitektonskih objekata kroz primenu sledećih konstruktivnih materijala: drvo, čelik, staklo; projektovanje fasada i krovova, unutrašnjih pregrada, spuštenih plafona i podova u sistemu suvo montažne gradnje.

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 4
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 3
39 IASA-24060

Projektovanje i proračun konstrukcija 1

Upoznavanje studenata sa elementima projektovanja, konstruisanja i dimenzionisanja armirano betonskih konstrukcija arhitektonskih objekata.

KURIKULUM: Projektovanje i proračun konstrukcija 1
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Studio 02a*
40 IASA-24070

Studio 02a – Višeporodično stanovanje

Višeporodično stanovanje – Interpolacija

Predmet ima za cilj da studentima omogući dalje usavršavanje iz oblasti stanovanja. Nakon teoretskih predavanja iz stanovanja i studijskog rada u prethodnom semestru iz oblasti porodičnog stanovanja i prelaznih oblika stanovanja, na ovom predmetu se kroz serijal predavanja i rad u studiju, studenti upoznaju sa problematikom višeporodičnog stanovanja. Rad u studiju, serija diskusija, kao i studije slučaja, a sve to u skladu sa kontekstom, pružaju mogućnost studentima da formiraju savremeni arhitektonski stav o temi i savladavaju veštine neophodne za kreiranje idejnog projekta objekta višeporodičnog stanovanja.

KURIKULUM: Studio 02a – Višeporodično stanovanje
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Studio 02b
42 IASA-24080

Studio 02b – Arhitektonske konstrukcije

Upoznavanje sa osnovnim principima materijalizacije arhitektonskih objekata kroz primenu sledećih konstruktivnih materijala: armirani beton, drvo, čelik i staklo. Osnovni cilj predmeta je rešavanja konstrukcije objekta u skladu sa primenjenim materijalima i funkcionalnim zahtevima kao i sticanje veština projektovanja i materijalizacija različitih podsistema u objektu u pogledu tehnika gradnje: fasade; krovovi; unutrašnje montažne i demontažne pregrade, plafoni i podovi itd. od koncepta do detalja.

KURIKULUM: Studio 02b – Arhitektonske konstrukcije
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2015/16
Studijska celina: Likovne forme 2
43 IASA-24090

Boja i likovni koncept

Cilj nastave je da studenti usvoje znanja i praktično iskustvo u složenim likovnim istraživanjima od interesa za studije arhitekture poput slikarstva, grafike, modelovanja i multimedijalnih formi likovnih umetnosti. Cilj nastave je da se istraži likovni koncept rada i veze i aplikativnost takvog koncepta na projektovanje u arhitekturi.

KURIKULUM: Boja i likovni koncept