UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Osnovne akademske studije prvog stepena.
Trajanje studija: 5 godina300 ESPB

1. semestar

broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2014/15
Studijska celina: Prostor i oblik*
01 IASA-11011

Prostor i oblik

Obavezni predmet na kome se istražuju ideje o odnosu prostora i oblika, ispituju osnovni elementi strukture arhitektonskog prostora, izgrađuju prostori i situacije, projektuju sopstvena sredstava za rad u zadatom okviru – kao priprema osnove odgovarajućih znanja i veština potrebnih za nivo obrazovanja zasnovan na Studio projektu.

KURIKULUM: Prostor i oblik
02 IASA-11012

Likovni elementi

Cilj nastave je da studenti usvoje znanja o osnovnim likovnim elementima i steknu praktična likovna iskustva iz oblasti na koje se odnose teorije boje i forme. Takođe, cilj nastave je i da se istražuju veze i metode kakve postoje u oblasti sinteze likovnih umetnosti i arhitekture na nivou jednostavnih i apstraktnih likovnih istraživanja.

KURIKULUM: Likovni elementi
03 IASA-11013

Vizuelna istraživanja

KURIKULUM: Vizuelna istraživanja
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2014/15
Studijska celina: Uvod u arhitekturu i umetnost*
Formiranje studentskih elaborata
04 IASA-11021

O arhitekturi

Cilj rada na predmetu je upoznavanje sa osnovnim elementima arhitekture, sa oblastima i disciplinama koje je čine, kao i sa ključnim idejama i pretpostavkama savremene arhitektonske prakse. Kroz predavanja i interaktivni rad na semestralnom zadatku, studenti stiču početni uvid u osnovne pojmove u arhitekturi i ispituju njihov sadržaj i značenja.

KURIKULUM: O arhitekturi
05 IASA-11022

Arhitektura danas

Predmet Arhitektura danas je uvod u studije savremene arhitekture i urbanizma koji upoznaje studente sa značajnim savremenim tokovima i tendencijama u arhitekturi i urbanizmu, obuhvatajući reference na istorijsku perspektivu 20. veka i kulturni i socio-politički kontekst kretanja u arhitekturi i urbanizmu.

KURIKULUM: Arhitektura danas
06 IASA-11023

Umetnost danas

KURIKULUM: Umetnost danas
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2014/15
Studijska celina: Osnove urbanizma 1
07 IASA-11030

Grad: forme i procesi

Nastava na predmetu je  usmerena na upoznavanje i sagledavanje fenomena grada, njegovu ulogu i poziciju u kontekstu društva, tehnologije i životne sredine. U predavanjima se naglašava veza grada i arhitekture kroz proučavanje urbane forme i objašnjavaju se procesi koji direktno i indirektno utiču na gradski prostor i društvo.

KURIKULUM: Grad: forme i procesi
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2014/15
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 1 i materijali
08 IASA-11040

Arhitektonske konstrukcije 1

Upoznavanje sa osnovnom terminologijom, principima i elementima konstruisanja i materijalizacije zgrada manjeg gabarita i raspona u masivnom konstruktivnom sklopu. Student tokom nastave na ovom predmetu usvaja znanja neophodna za adekvatno definisanje konstrukcija, temeljenje zgrada, izolacijama (hidro i termo), revnim krovovima, prozorima i vratima, stepenicama i oblogama. Predmet pruža zaokružen korpus znanja neophodnih za konstruisanje i materijalizaciju manjih zgrada sa ravnim krovovima.

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 1
09 IASA-11050

Materijali i fizika zgrada

Proučavajući odabrane karakteristike  i oblike ponašanja materijala, studenti stiču svest o njihovim potencijalima, mogućnostima i načinima na koji se oni primenjuju u arhitektonskim objektima, kao i o uzročno-posledičnoj vezi koju odabir materijala ima na ponašanje zgrade kao celine, odnosno, na ostvarivanje potrebnih uslova komfora u njoj.

KURIKULUM: Materijali i fizika zgrada
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2014/15
Studijska celina: Geometrija arhitektonske forme 1
10 IASA-11060

Matematika u arhitekturi

KURIKULUM: Matematika u arhitekturi
11 IASA-11070

Geometrija oblika 1

• razvijanje logičkog i kreativnog mišljenja, sposobnosti sveobuhvatnog sagledavanja i profesionalno kompetentnog čitanja trodimenzionalnog prostora i unapređenje sposobnosti imaginacije;
• upoznavanje studenata sa geometrijom arhitektonskih formi (tela, površi i njihovih kompozicija) uočenih u praksi i korišćenih za definisanje konstruktivnih i elemenata pregrađivanja – eksterijerno i enterijerno;
• upoznavanje studenata sa metodama geometrijsko-konstruktivne obrade i predstavljanja 3D formi primenljivih u arhitekturi i urbanizmu – u „ortogonalnim prikazima“, saglasno zahtevima savremene CAAD tehnologije.

KURIKULUM: Geometrija oblika 1
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2014/15Studijska celina: Grafičke forme
12 IASA-11080

Transformacija grafičke forme

KURIKULUM: Transformacija grafičke forme

* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta

2. semestar

broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2014/15
Studijska celina: Elementi projektovanja*
13 IASA-12011

Elementi projektovanja

KURIKULUM: Elementi projektovanja
14 IASA-12012

Likovne forme

KURIKULUM: Likovne forme
15 IASA-12013

Arhitektonska grafika

KURIKULUM: Arhitektonska grafika
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2014/15
Studijska celina: Istorija moderne
16 IASA-12020

Istorija moderne arhitekture i urbanizma

KURIKULUM: Istorija moderne arhitekture i urbanizma
17 IASA-12030

Istorija moderne umetnosti i dizajna

KURIKULUM: Istorija moderne umetnosti i dizajna
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2014/15
Studijska celina: Osnove urbanizma 2
18 IASA-12040

Morfologija grada

KURIKULUM: Morfologija grada
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2014/15
Studijska celina: Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 2
19 IASA-12050

Arhitektonske konstrukcije 2

KURIKULUM: Arhitektonske konstrukcije 2
20 IASA-12060

Sinteza elemenata i sklopova – Projekat zidane zgrade

KURIKULUM: Sinteza elemenata i sklopova – Projekat zidane zgrade
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2014/15
Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 1
21 IASA-12070

Mehanika i otpornost materijala

Nastava iz oblasti Mehanike i otpornosti materijala omogućava studentima sticanje osnovnih znanja u vezi sa prirodom, raspodelom i veličinom unutrašnjih sila u napregnutim linijskim elementima konstruktivnih sklopova arhitektonskih objekata, kao i sticanje osnovnih znanja u vezi sa dimenzionisanjem ovih elemenata tako da budu zadovoljeni kriterijumi čvrstoće, krutosti i stabilnosti.

KURIKULUM: Mehanika i otpornost materijala
broj_ šifra______ Integrisane akademske studije Arhitektura 2014/15
Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 2
22 IASA-12080

Geometrija oblika 2

KURIKULUM: Geometrija oblika 2

* Studijska celina koja ima jednu zajedničku ocenu za grupa predmeta od kojih se sastoji. Kriterijumi na osnovu kojih se formira ocena za Studijsku celinu definisani su specifikacijama predmeta