UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
V godina – 9. semestar
STUDIO 07 – ARHITEKTURA
83 IASA-59062

STUDIO M07A – Seminar

Cilj predmeta

Cilj predmeta je određen pozicijom nastavne oblasti Seminar M01-A (M05) u okvirima Studija M01-A (M05) Master akademskih studija arhitektura (Integrisanih osnovnih i master akademskih studija arhitektura).

Potreba da se studentima omogući izbalansirana ponuda različitih i savremenih pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja odredila je da Seminar M01-A (M05) postane autonomna oblast dela rada na Studiju koja u zavisnosti od načina rada na konkretnom kursu razvija visok stepen slobode izbora i unapređenja nezavisnih i individualnih radnih metoda.

Lista izbornih projekata:

STUDIO M07A – SEMINAR – 01:
TIPOLOGIJA KOMPLEKSNOG PROJEKTA

Nastavnik:
mr Milan Vujović, redovni profesor

Osnovni cilj seminara je da studenti razviju istraživački rad prema projektima, prevashodno kroz preporučenu literaturu i različite primere iz prakse, a da potom sumiraju zaključke u cilju unapređivanja projekta. Dokumentovanje svake faze istraživačkog rada i pažljivo beleženje istih svrsishodno je za razvoj kako kritičkog mišljenja, tako i za jasnu prezentaciju projekta.

Teorijska i praktična nastava seminara usmerena je ka što boljem razumevanju zadate teme i razvijanju kritičkog mišljenja o teritoriji efemernog spektakla u odnosu na savremeni trenutak. U skladu sa time, student će formirati teoretsku postavku svog projekta, i na taj način kroz detaljnu analizu doći i do postavke koncepta. Od studenata se očekuje da kroz konkretne primere LUNA-parka ispitaju, raščlane i na kraju rekonceptualizuju postojeće primere u odnosu na zadatu lokaciju. Analize se sprovode individualno, u odnosu na specifičnost svakog studentskog projekta i interesovanja.

KURIKULUM: TIPOLOGIJA KOMPLEKSNOG PROJEKTA

201617_MASA-A23012-01--STUDIO-M03A-SEMINAR_Z.LAZOVIC

Pat Andrea: Construction Workers. Drawing Now, Paris 2014.

STUDIO M07A – SEMINAR – 02:
ARHITEKTURA TRANSFORMACIJE I META PEJZAŽ KULTURE GRADA

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

U fokusu su fenomeni koje donose zahtevi dinamičnih prestonih gradova u svetu u kojima arhitektura igra važnu ulogu u stvaranju savremenog pejzaža kulture. Arhitektonski gest i transformacija stvaraju kulturni pejzaž – OBALE kulture pokretom, promenom, sadržajima, eksperimentom: dinamični promenljivi sadržaji + aktivni program = permanentni događaj.

KURIKULUM: ARHITEKTURA TRANSFORMACIJE I META PEJZAŽ KULTURE GRADA

201819_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-LOJANICA_o

Dominik Raskin – INFLATE, 2013.

STUDIO M07A – SEMINAR – 03:
ARHITEKTURA I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – “APPLE” CENTAR

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Osnovni cilj seminara je razvijanje kreativnosti i lateralnog odnosa prema projektanskom procesu, tokom kojeg će se sticati dodatna znanja o savremenom razvoju tehnologije, o različitim fenomenima do kojih dolazi usled njenog intenzivnog uticaja na različite oblasti života, kao i o tome u kojoj meri i na koji način je tehnologija u mogućnosti da vrši uticaj na arhitektonsku teoriju i praksu.

Krajnji cilj seminara je izrada finalnog elaborata u formi eksperimentalnog prototipa – modela primene naučno tehnoloških dostignuća na oblast arhitekture, pri čemu je tematski okvir direktno uslovljen radom na izradi arhitektonsko-urbanističkog projekta u okviru studija M03A.

KURIKULUM: ARHITEKTURA I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – “APPLE” CENTAR

201819_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-MILJKOVIC_o

Apstraktna umetnička fotografija – Vodeni ambijent, autor fotografije Vesna Dobričić

STUDIO M07A – SEMINAR – 04:
VODA – PROSTORNA SLIKA

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Cilj predmeta je razvijanje sposobnosti za analizu različitih viđenja/predstava vodenog elementa u prostoru, podrazumevajući sva tri agregatna stanja vode, odnosno konteksta i značaja koje voda ima prilikom definisanja specifičnih ambijentalnih (poetskih) slika prostora, a time i grada. Ovako postavljena tema seminarskog rada treba da razvije sposobnost studenata za analizu i sintezu programskih i prostornih elemenata i sadržaja od značaja za istraživački projekat Akvatektorijum, kao savremene tipološko-morfološke infrastrukturne dopune – objekta funkcionalnog miksa u oblasti edukacije, kulture i dokolice, odnosno scenskog izvođenja u cilju prikaza savremenih umetničkih formi izlaganja u prostoru. Akvatektorijum – ambijentalni multifunkcionalni prostor inspirisan vodom posmatra se kao moguće mesto delovanja odnosa izlagačkih delatnosti prema uticaju vode na projektovanje kontinuiteta (trajanja) arhitekture – akvatekture unutar postojeće urbane strukture Donjeg (Vodenog) grada Beogradske tvrđave.

KURIKULUM: VODA – PROSTORNA SLIKA

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-PETROVIC_o

Foto © Bojan Vasojević

STUDIO M07A – PROJEKAT – 05:
DEELITIZACIJA KULTURE

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, redovni profesor

Cilj seminara je razumevanje pojmovne osnove deelitizacije kulture, pre svega kroz aktivan odnos arhitekte i društva u celini. Širi tematski okvir usmeren je ka redefiniciji obrazaca (konvencija – uobičajenosti) ustanova kulture, razloga njihovog uspostavljanja, dužine trajanja i neophodne promenljivosti. Obeležje zadatka jeste naglasak na socijalnoj komponenti njihove održivosti, što podrazumeva razmatranje složenih odnosa gradskog života, kao i same suštine kulturalnih dešavanja u tom domenu. U tom smislu, relevantne odrednice mogu biti pre svega razumevanje gradskog prostora (i mesta kulture) kao sopstvenog i zajedničkog; izražena svest o potrebi da se učestvuje, inicira. Dakle, kao što kultura u celini predstavlja rezultantu i odraz sociokulturološkog preseka društva, tako i svaka redefinicija njenog koncepta, sa svoje strane, programski i prostorno generiše i profiliše grad.

KURIKULUM: DEELITIZACIJA KULTURE

201819_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-VASILJEVIC-TOMIC_o

Florence To – kadar iz animacije OCM_01

STUDIO M07A – SEMINAR – 06:
SONIČKI SVET: NEVIDLJIVA ARHITEKTURA BEOGRADSKE FORTIFIKACIJE

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

Prateći metodologiju istraživanja kroz projekat, seminar “Sonički svet: nevidljiva arhitektura” ima za cilj teorijsku i naučnu problematizaciju arhitektonskih dizajn interpretacija datog projektnog programa. Odabrane tematske jedinice vrše njihovu kontekstualizaciju usmeravajući istraživanja ka relevantnim naučnim umrežavanjima discipline arhitekture i drugih naučnih polja, opredeljujući i tematizujući time arhitektonska rešenja i inovacije. Konstruisana naučna baza za kompetentno dizajn ponašanje prilikom rešavanja projektnog zadatka informiše studente o integralnim znanjima arhitekture i istorije arhitekture, nauke i tehnologije zvuka, umetnosti muzike i scenskih umetnosti, arheologije, matematike, i obuhvatne istorije nauka, umetnosti i tehnologija.

KURIKULUM: SONIČKI SVET: NEVIDLJIVA ARHITEKTURA BEOGRADSKE FORTIFIKACIJE

201819_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-VOJVODIC_o

Mapping Detroit | Ilustracija © Jaime Castilla

STUDIO M07A – SEMINAR – 07:
CENTAR KULTURE: PROJEKTNI ZADATAK

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Nastava na seminaru ima za cilj razvijanje sposobnosti da se, kroz analizu i sintezu prostornih i programskih sadržaja, prepoznaju posebnosti objekata obrazovanja. Analizom konteksta u kojem se stvara (istorijskog, društvenog, ekonomskog, prostornog…) studenti definišu uži tematski okvir projekta kroz uspostavljanje individualnog stava prema programu koji predstavlja odgovor na savremene tokove kulture i društva. Formiranjem kritičkog stava, istraživanjem relevantnih primera iz savremene arhitektonske prakse, studenti kreiraju projektni okvir za dalji rad na projektu.

KURIKULUM: CENTAR KULTURE: PROJEKTNI ZADATAK

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VUJA_o

Komemorativni logo povodom 30 godina javnog prostora El Peine del Viento u San Sebastijanu, Španija | © Eduardo Chillida

STUDIO M07A – SEMINAR – 08:
PRINCIPI HIBRIDIZACIJE U ARHITEKTURI

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Prilagođavajući se aktuelnim semiotičkim sistemima i kulturnom poretku koji propagiraju polivalentnost, arhitektura se manifestuje kroz hibridne koncepte, liminalno stanje i višeznačni jezik. Hibrid u arhitekturi predstavlja sintezu koncepata i u tom kontekstu je rizom, konstantno pulsirajući objekat, koji teži konstantnoj ne-konačnosti kroz svoje mnoštvo. Njegov rizomatičan karakter možemo poistovetiti sa liminalnošću. To znači da ne postoji hijerarhija, već svi elementi hibrida postoje simbiotično sa nedefinisanim jezgrom ili periferijom. Svi hibridni koncepti su višeznačni i polivalentni.

KURIKULUM: PRINCIPI HIBRIDIZACIJE U ARHITEKTURI

201819_MUAD-11040-02-ARHITEKTONSKO-DELO_o

Naslovna stranica knjige: Watkin, Christopher. French Philosophy Today: New Figures of the Human in Badiou, Meillassoux, Malabou, Serres and Latour. Edinburgh University Press, 2016.

STUDIO M07A – SEMINAR – 09:
BEYOND 60: RTS CENTAR NA KOŠUTNJAKU – SEMINAR

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Savremeni razvoj medija i njihov dominantan uticaj na društveno polje stavljaju televiziju u samo središte svakodnevnog života. S tim u vezi, televizijska produkcija programa i sadržaja postaje centralno mesto reprezentacije stvarnosti. Zato nije slučajno to, što za uspešnost predstavljanja televizijski centri teže sofisticiranosti, estetizaciji i zavođenju, sve sa prefiksom „hiper“, a u prilog „omame uma“. Sledstveno tome, nameće se problemsko pitanje koje je potrebno dovesti u vezu sa zadatkom u studiu: da li i, ako da, u kojoj i kolikoj meri reprezentacija o kojoj se govori utiče na samu arhitekturu televizijskih centara?

KURIKULUM: BEYOND 60: RTS CENTAR NA KOŠUTNJAKU – SEMINAR

201819_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-MILETIC_o

Ilustracija: David Bilobrk (arhitektonski studio URED)

STUDIO M07A – SEMINAR – 10:
HAB :: SAVREMENI KONCEPTI POSLOVANJA

Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor

Ovim zadatkom se istražuje uspostavljanje odnosa između starog gradskog jezgra sa svim svojim specifičnostima i novih prostornih struktura koje bi obavljale ulogu centra kulture i poslovanja – prostora promocije savremene kulture i umetnosti kroz integraciju sa novim oblicima poslovanja.

Cilj je da se studenti upute u elemente istraživačkog rada koji treba da prethodi izradi projekta, i razviju sposobnost analitičkog i kritičkog mišljenja.

KURIKULUM: HAB :: SAVREMENI KONCEPTI POSLOVANJA