УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

1

Аула Архитектонског факултета | Фото: М.Булатовић

Врста и ниво студија

Докторске академске студије

Трајање студија: 3 године – 180 ЕСПБ

Студијски програм из области Архитектура и урбанизам се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља:

 • Техничко-технолошке науке;
 • Уметност;
 • Друштвено-хуманистичке науке.

Циљеви студијског програма

Студијски програм Докторских студија Архитектура и урбанизам има циљ да кандидате оспособи за самостални истраживачки рад на високом академском нивоу.

Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја одговарајућих научних дисциплина у оквиру архитектонске и урбанистичке професије, где се пре свега убраја:

 • развој науке и постизање научних и уметничких способности и академских вештина из области архитектуре и урбанизма;
 • разумевање, препознавање, интерпретирање и критиковање научних, стручних и уметничких достигнућа у оквиру области архитектуре и урбанизма;
 • развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере архитеката и урбаниста;
 • усаглашавање са савременим правцима развоја архитектуре и урбанизма у свету.

Студијски програм Докторских студија на Архитектонском факултету има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, поред осталог: развој науке и критичког мишљења; образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања из области Архитектура и урбанизам; образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и уметнички релевантна истраживања из области Архитектура и урбанизам; образовање кадрова оспособљених за развој нових технологија и поступака у области Архитектура и урбанизам које доприносе општем развоју друштва; образовање кадрова оспособљених да критички процењују истраживања других.

Исход процеса учења

Исход процеса учења је, између осталог: поседовање општих и специфичних способности које су усмерене ка квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности из области архитектуре и урбанизма; поседовање знања и вештина, развијене за самостално решавање проблема у области архитектуре и урбанизма; поседовање развијене способности и компетенције за остваривање развојних и научних истраживања из области архитектуре и урбанизма, као и стицање теоријских и практичних сазнања и искустава из области архитектуре и урбанизма тако да након завршетка студија полазници буду способни за личну професионалну идентификацију и избор ужег стручног профила.

Савладавањем студијског програма Докторских студија Архитектонског факултета студенти стичу знања, вештине, развијене способности и компетенције да, поред осталог:

 • самостално воде оригинална научна истраживања и развијају нове технологије;
 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области архитектуре и урбанизма;
 • систематично разумеју област архитектуре и урбанизма и у потпуности овладају вештинама и методама истраживања које су релевантне за ту област;
 • осмисле, развију, имплементирају и адаптирају план истраживања поштујући методолошке и етичке принципе.

Стечени академски назив

Кандидати успешном одбраном докторске дисертације стичу научни назив:
Доктор техничких наука у области Архитектура и урбанизам.

Упис ДАС 2019/20

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Докторских академских студија – Архитектура и урбанизам 2019/20 су објављене у ИНФОРМАТОРУ:

ИНФОРМАТОР: ДАС – Архитектура и урбанизам 2019/20. ТЕРМИНСКИ ПЛАН: ДАС – Архитектура и урбанизам 2019/20.

Термински план

Термински план пријемног испита за упис студената у прву годину докторских студија у школској 2019/120. год.

ПРВИ УПИСНИ РОК

16. – 17.09.2019. ПРИЈАВА КАНДИДАТА

Пријављивање кандидата обавиће се на Архитектонском факултету у Београду, Булевар краља Александра бр 73, други спрат, соба 204, дана од 16. до 17. септембра 2019. године од 10.00 – 16.00 часова.

17.09.2019. Објављивање листе пријављених кандидата на конкурс

Листа кандидата пријављених на конкурс, са личним подацима и подацима о успеху са претходних студијских програма, биће истакнут на огласној табли и веб сајту Факултета, дана 17. септембра 2019. године, у 17.00 часова.

17.09.2019. Примедбе кандидата на листе пријављених кандидата на конкурс

Кандидати, чији су лични подаци и подаци о успеху са претходних студијских програма евентуално погрешно унети у листу пријављених кандидата, могу да поднесу приговор Комисији за спровођење пријемног испита, дана 17. септембра 2019. године, у 18 часова, у соби 204 Факултета.

– – – – – – – – – – – – – – –
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит одржаће се дана 18. и 19. септембра 2018. године, у просторијама Архитектонског факултета у Београду

18.09.2019. 10.00 – 12.00 часова: први део – тест
19.09.2019. 10.00 – 17.00 часова: други део – интервју
– – – – – – – – – – – – – – –
20.09.2019. Објављивање прелиминарне ранг листе у 10.00 часова,  на огласној табли и веб сајту Факултета.
23.09.2019. Подношење жалби кандидата надлежној Комисији до 14 часова

Евентуалне жалбе на прелиминарну ранг листу подносе се Комисији за спровођење пријемног испита у писаном облику, искључиво лично, дана 23. септембра 2019. године, од 10.00 – 14.00 часова, у соби 204 Факултета.

23.09.2019. Решења Комисије по жалбама кандидата у 16 часова

биће објављено дана 23. септембра 2019. године, у 16.00 часова, на огласној табли и веб сајту Факултета.

24.09.2019. Подношење жалби кандидата Декану до 14 часова

Жалбе на Решење Комисије подносе се Декану Факултета, у писаном облику, искључиво лично, дана 24. септембра 2019. године, до 16.00 часова, у соби 204 Факултета.

25.09.2019. Коначна одлука Декана по жалбама кандидата у 10 часова

Коначна одлука Декана Факултета по жалбама биће достављена Кандидатима и Комисији 25. септембра 2019. године, у 10.00 часова, у соби 204 Факултета.

25.09.2019. Објављивање коначне ранг листе у 12 часова

Коначна ранг листа биће објављена дана 25. септембра 2019. године, у 12.00 часова на огласној табли и веб сајту Факултета.

– – – – – – – – – – – – – – –
26. – 27.09.2019. УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Упис кандидата обавиће се дана 26. и 27. септембра 2019. године, од 12.00-16.00 часова, у соби 204 Факултета.

Право на упис стичу кандидати на основу утврђене Коначне ранг листе, а у складу са прописаном уписном квотом. Уколико се кандидати који су стекли право на упис не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати одговарајући број кандидата према редоследу на Коначној ранг листи.

03.10.2019. ПОЧЕТАК НАСТАВЕ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

Више информација о студијском програму

Више информација о студијском програму Докторских академских студија Архитектура и урбанизам 2018/19 можете наћи овде:

Контакт

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Булевар Краља Александра 73/II
11000 Београд

Телефон: +381 11 3370199, 3218705
Факс: +381 11 3370193
Е-маил: doctoral.school@arh.bg.ac.rs

контакт особа:
Весна Мулић
тел: +381 11 3370197
Е-маил: vesnam@arh.bg.ac.rs

Вести везане за докторске студије