УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

1

Аула Архитектонског факултета | Фото: М.Булатовић

Врста и ниво студија

Докторске академске студије
Трајање студија: 3 године – 180 ЕСПБ

Студијски програм из области Архитектура и урбанизам се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља:

 • Техничко-технолошке науке;
 • Уметност;
 • Друштвено-хуманистичке науке.

Циљеви студијског програма

Студијски програм Докторских студија Архитектура и урбанизам има циљ да кандидате оспособи за самостални истраживачки рад на високом академском нивоу.

Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја одговарајућих научних дисциплина у оквиру архитектонске и урбанистичке професије, где се пре свега убраја:

 • развој науке и постизање научних и уметничких способности и академских вештина из области архитектуре и урбанизма;
 • разумевање, препознавање, интерпретирање и критиковање научних, стручних и уметничких достигнућа у оквиру области архитектуре и урбанизма;
 • развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере архитеката и урбаниста;
 • усаглашавање са савременим правцима развоја архитектуре и урбанизма у свету.

Студијски програм Докторских студија на Архитектонском факултету има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, поред осталог: развој науке и критичког мишљења; образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања из области Архитектура и урбанизам; образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и уметнички релевантна истраживања из области Архитектура и урбанизам; образовање кадрова оспособљених за развој нових технологија и поступака у области Архитектура и урбанизам које доприносе општем развоју друштва; образовање кадрова оспособљених да критички процењују истраживања других.

Исход процеса учења

Исход процеса учења је, између осталог: поседовање општих и специфичних способности које су усмерене ка квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности из области архитектуре и урбанизма; поседовање знања и вештина, развијене за самостално решавање проблема у области архитектуре и урбанизма; поседовање развијене способности и компетенције за остваривање развојних и научних истраживања из области архитектуре и урбанизма, као и стицање теоријских и практичних сазнања и искустава из области архитектуре и урбанизма тако да након завршетка студија полазници буду способни за личну професионалну идентификацију и избор ужег стручног профила.

Савладавањем студијског програма Докторских студија Архитектонског факултета студенти стичу знања, вештине, развијене способности и компетенције да, поред осталог:

 • самостално воде оригинална научна истраживања и развијају нове технологије;
 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области архитектуре и урбанизма;
 • систематично разумеју област архитектуре и урбанизма и у потпуности овладају вештинама и методама истраживања које су релевантне за ту област;
 • осмисле, развију, имплементирају и адаптирају план истраживања поштујући методолошке и етичке принципе.

Стечени академски назив

Кандидати успешном одбраном докторске дисертације стичу научни назив:
Доктор техничких наука у области Архитектура и урбанизам.

Услови за упис на студијски програм

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

 • завршене одговарајуће Основне и Мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, или
 • завршене одговарајуће Основне студије према старом закону, или
 • у потпуности или делимично одслушану наставу на магистарским студијама, или
 • академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбама члана 128. Закона високом образовању.

Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије има лице које је:

 • испунило неки од услова из претходна четири услова, и
 • зна бар један светски језик и
 • има довољну просечну оцену, и то:

– лице које има завршене основне и дипломске академске студије (мастер), са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на Основним академским и Мастер академским студијама;

– лице које је стекло, или стекне VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико је завршило претходне нивое студија са просечном оценом најмање 8 (осам).На конкурс се може пријавити и лице које има академски степен магистра наука стечен на овом Факултету, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању.

Кандидати са просечном оценом на Основним и Мастер академским студијама мањом од 8 (осам), као и кандидати који немају завршен одговарајући факултет могу се уписати на Докторске студије на основу одговарајућих референци или диференцијалних радова.

Испитни рокови

Испитни рокови према терминском плану:

 • ЈАНУАРСКИ РОК:
 • АПРИЛСКИ РОК:
 • ЈУНСКИ РОК:
 • СЕПТЕМБАРСКИ РОК:
 • ОКТОБАРСКИ РОК:
 • ДОДАТНИ РОК:

Испити из јесењег семестра се полажу у:
ЈАНУАРСКОМ, АПРИЛСКОМ, ЈУНСКОМ И ДОДАТНОМ РОКУ.

Испити из летњег семестра се полажу у:
ЈУНСКОМ, СЕПТЕМБАРСКОМ, ОКТОБАРСКОМ И ДОДАТНОМ РОКУ.

Напомена:
– Испит поништен у једном року, може да се понови само у првом наредном испином року – поништење испита мора да прође званичну процедуру.
– Број кредита потребан за рангирање на буджет је 60 (Универзитет у Београду задржава право да сваке године овај број кредита посебном уредбом измени).

Услови за упис године на ДАС

Услови за упис године на ДАС
Упис у прву годину Докторских академских студија – Архитектура и урбанизам 2018/19

Термински план

Термински план пријемног испита за упис студената у прву годину докторских студија у школској 2018/19. год.

ПРВИ УПИСНИ РОК

17.+18.09.2018. ПРИЈАВА КАНДИДАТА
Пријављивање кандидата обавиће се на Архитектонском факултету у Београду, Булевар краља Александра бр 73, други спрат, соба 204, дана од 17. до 18. септембра 2018. године од 10.00 – 16.00 часова.
18.09.2018. Објављивање листе пријављених кандидата на конкурс
Листа кандидата пријављених на конкурс, са личним подацима и подацима о успеху са претходних студијских програма, биће истакнут на огласној табли и веб сајту Факултета, дана 18. септембра 2018. године, у 17.00 часова.
19.09.2018. Примедбе кандидата на листе пријављених кандидата на конкурс
Кандидати, чији су лични подаци и подаци о успеху са претходних студијских програма евентуално погрешно унети у листу пријављених кандидата, могу да поднесу приговор Комисији за спровођење пријемног испита, дана 19. септембра 2018. године, од 10.00 – 15.00 часова, у соби 204 Факултета.
– – – – – – – – – – – – – – –
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит одржаће се дана 20. и 21. септембра 2018. године, у просторијама Архитектонског факултета у Београду
20.09.2018. Распоред кандидата по салама за тест и интервју биће објављен на огласној табли и на сајту Факултета у 9.00 часова.
10.00 – 12.00 часова: први део – тест
21.09.2018. 10.00 – 17.00 часова: други део – интервју
– – – – – – – – – – – – – – –
22.09.2018. Објављивање прелиминарне ранг листе у 10.00 часова,  на огласној табли и веб сајту Факултета.
24.09.2018. Подношење жалби кандидата надлежној Комисији
Евентуалне жалбе на прелиминарну ранг листу подносе се Комисији за спровођење пријемног испита у писаном облику, искључиво лично, дана 24. септембра 2018. године, од 10.00 – 14.00 часова, у соби 204 Факултета.
25.09.2018. Решења Комисије по жалбама кандидата
биће објављено дана 25. септембра 2018. године, у 16.00 часова, на огласној табли и веб сајту Факултета.
26.09.2018. Подношење жалби кандидата Декану
Жалбе на Решење Комисије подносе се Декану Факултета, у писаном облику, искључиво лично, дана 26. септембра 2018. године, до 16.00 часова, у соби 204 Факултета.
26.09.2018. Коначна одлука Декана по жалбама кандидата
Коначна одлука Декана Факултета по жалбама биће достављена Кандидатима и Комисији 26. септембра 2018. године, у 18.00 часова, у соби 204 Факултета.
27.09.2018. Објављивање коначне ранг листе
Коначна ранг листа биће објављена дана 27. септембра 2018. године, у 18.00 часова на огласној табли и веб сајту Факултета.
– – – – – – – – – – – – – – –
01.+02.10.2018. УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
Упис кандидата обавиће се дана 01. и 02. октобра 2018. године, од 12.00-16.00 часова, у соби 204 Факултета.
Право на упис стичу кандидати на основу утврђене Коначне ранг листе, а у складу са прописаном уписном квотом. Уколико се кандидати који су стекли право на упис не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати одговарајући број кандидата према редоследу на Коначној ранг листи.
11.10.2018. ПОЧЕТАК НАСТАВЕ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

Упис ДАС 2018/19

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Докторских академских студија – Архитектура и урбанизам 2018/19 су објављене у ИНФОРМАТОРУ:

ИНФОРМАТОР: ДАС – Архитектура и урбанизам 2018/19. ТЕРМИНСКИ ПЛАН: ДАС – Архитектура и урбанизам 2018/19.

Више информација о студијском програму

Више информација о студијском програму Докторских академских студија Архитектура и урбанизам 2018/19 можете наћи овде:

Контакт

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Булевар Краља Александра 73/II
11000 Београд

Телефон: +381 11 3370199, 3218705
Факс: +381 11 3370193
Е-маил: doctoral.school@arh.bg.ac.rs

контакт особа:
Весна Мулић
тел: +381 11 3370197
Е-маил: vesnam@arh.bg.ac.rs

Вести везане за докторске студије