UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Vrsta i nivo studija

Doktorske akademske studije.
Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB

Studijski program iz oblasti Arhitektura i urbanizam se ostvaruje u okviru sledećih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja:

 • Tehničko-tehnološke nauke;
 • Umetnost;
 • Društveno-humanističke nauke.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program Doktorskih studija Arhitektura i urbanizam ima cilj da kandidate osposobi za samostalni istraživački rad na visokom akademskom nivou.

Ciljevi studijskog programa doktorskih studija su usklađeni sa savremenim pravcima razvoja odgovarajućih naučnih disciplina u okviru arhitektonske i urbanističke profesije, gde se pre svega ubraja:

 • razvoj nauke i postizanje naučnih i umetničkih sposobnosti i akademskih veština iz oblasti arhitekture i urbanizma;
 • razumevanje, prepoznavanje, interpretiranje i kritikovanje naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u okviru oblasti arhitekture i urbanizma;
 • razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za budući razvoj karijere arhitekata i urbanista;
 • usaglašavanje sa savremenim pravcima razvoja arhitekture i urbanizma u svetu.

Studijski program Doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, pored ostalog: razvoj nauke i kritičkog mišljenja; obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja iz oblasti Arhitektura i urbanizam; obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i umetnički relevantna istraživanja iz oblasti Arhitektura i urbanizam; obrazovanje kadrova osposobljenih za razvoj novih tehnologija i postupaka u oblasti Arhitektura i urbanizam koje doprinose opštem razvoju društva; obrazovanje kadrova osposobljenih da kritički procenjuju istraživanja drugih.

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja je, između ostalog: posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti koje su usmerene ka kvalitetnom obavljanju stručne, naučne i umetničke delatnosti iz oblasti arhitekture i urbanizma; posedovanje znanja i veština, razvijene za samostalno rešavanje problema u oblasti arhitekture i urbanizma; posedovanje razvijene sposobnosti i kompetencije za ostvarivanje razvojnih i naučnih istraživanja iz oblasti arhitekture i urbanizma, kao i sticanje teorijskih i praktičnih saznanja i iskustava iz oblasti arhitekture i urbanizma tako da nakon završetka studija polaznici budu sposobni za ličnu profesionalnu identifikaciju i izbor užeg stručnog profila.

Savladavanjem studijskog programa Doktorskih studija Arhitektonskog fakulteta studenti stiču znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije da, pored ostalog:

 • samostalno vode originalna naučna istraživanja i razvijaju nove tehnologije;
 • samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme u oblasti arhitekture i urbanizma;
 • sistematično razumeju oblast arhitekture i urbanizma i u potpunosti ovladaju veštinama i metodama istraživanja koje su relevantne za tu oblast;
 • osmisle, razviju, implementiraju i adaptiraju plan istraživanja poštujući metodološke i etičke principe.

Stečeni akademski naziv

Kandidati uspešnom odbranom doktorske disertacije stiču naučni naziv:
Doktor tehničkih nauka u oblasti Arhitektura i urbanizam.

Uslovi za upis na studijski program

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima:

 • završene odgovarajuće Osnovne i Master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova, ili
 • završene odgovarajuće Osnovne studije prema starom zakonu, ili
 • u potpunosti ili delimično odslušanu nastavu na magistarskim studijama, ili
 • akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju, u skladu s odredbama člana 128. Zakona visokom obrazovanju.

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije ima lice koje je:

 • ispunilo neki od uslova iz prethodna četiri uslova, i
 • zna bar jedan svetski jezik i
 • ima dovoljnu prosečnu ocenu, i to:

– lice koje ima završene osnovne i diplomske akademske studije (master), sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na Osnovnim akademskim i Master akademskim studijama;

– lice koje je steklo, ili stekne VII-1 stepen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko je završilo prethodne nivoe studija sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam).Na konkurs se može prijaviti i lice koje ima akademski stepen magistra nauka stečen na ovom Fakultetu, ako ne prijavi doktorsku disertaciju, u skladu s odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidati sa prosečnom ocenom na Osnovnim i Master akademskim studijama manjom od 8 (osam), kao i kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet mogu se upisati na Doktorske studije na osnovu odgovarajućih referenci ili diferencijalnih radova.

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi prema terminskom planu:

 • JANUARSKI ROK: 05.02.2018. do 09.02.2018. (ocene do 23.02.2018.)
 • APRILSKI ROK: 16.04.2018. do 20.04.2018. (ocene do 04.05.2018.)
 • JUNSKI ROK: 25.06.2018. do 29.06.2018. (ocene do 08.07.2018.)
 • SEPTEMBARSKI ROK: 13.08.2018. do 17.08.2018. (ocene do 24.08.2018.) 20.08.2018. do 01.09. 2018. (ocene do 03.09.2018.)
 • OKTOBARSKI ROK: 03.09.2018. do 07.09.2018. (ocene do 14.09.2018.)
 • DODATNI ROK: 17.09.2018. do 22.09.2018. (ocene do 29.09.2018.)

Ispiti iz jesenjeg semestra se polažu u:
JANUARSKOM, APRILSKOM, JUNSKOM I DODATNOM ROKU.
Ispiti iz letnjeg semestra se polažu u:
JUNSKOM, SEPTEMBARSKOM, OKTOBARSKOM I DODATNOM ROKU.

Napomena:
– Ispit poništen u jednom roku, može da se ponovi samo u prvom narednom ispinom roku – poništenje ispita mora da prođe zvaničnu proceduru.
– Broj kredita potreban za rangiranje na budžet je 60 (Univerzitet u Beogradu zadržava pravo da svake godine ovaj broj kredita posebnom uredbom izmeni).

Uslovi za upis godine na DAS

Uslovi za upis godine na DAS:

…..

Terminski plan

Terminski plan prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu doktorskih studija u školskoj 2017/18. god.

PRVI UPISNI ROK

14. i 15.09.2017. PRIJAVA KANDIDATA
15.09.2017. Objavljivanje liste prijavljenih kandidata na konkurs
18.09.2017. Primedbe kandidata na liste prijavljenih kandidata na konkurs
– – – – – – – – – – – – – – –
PRIJEMNI ISPIT
20.09.2017. 10.00 – 12.00 časova: prvi deo – test
21.09.2017. 10.00 – 17.00 časova: drugi deo – intervju
– – – – – – – – – – – – – – –
22.09.2017. Objavljivanje preliminarne rang liste
25.09.2017. Podnošenje žalbi kandidata nadležnoj Komisiji do 14.00 časova
26.09.2017. Rešenja Komisije po žalbama kandidata u 16.00 časova
27.09.2017. Podnošenje žalbi kandidata Dekanu do 16.00 časova
27.09.2017. Konačna odluka Dekana po žalbama kandidata u 18.00 časova
27.09.2017. Objavljivanje konačne rang liste u 18.00 časova
– – – – – – – – – – – – – – –
28. i 29.09.2017. UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH STUDIJA
06.10.2017. POČETAK NASTAVE NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

Upis DAS 2017/18

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Doktorskih akademskih studija – Arhitektura i urbanizam 2017/18 su objavljene u INFORMATORU:

INFORMATOR: DAS – Arhitektura i urbanizam 2017/18. TERMINSKI PLAN: DAS – Arhitektura i urbanizam 2017/18.

Više informacija o studijskom programu

Više informacija o studijskom programu Doktorskih akademskih studija Arhitektura i urbanizam 2017/18 možete naći ovde:

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd

Telefon: +381 11 3370199, 3218705
Faks: +381 11 3370193
E-mail: doctoral.school@arh.bg.ac.rs

kontakt osoba:
Vesna Mulić
tel: +381 11 3370197
E-mail: vesnam@arh.bg.ac.rs

Vesti vezane za doktorske studije