УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Врста и ниво студија

Докторске академске студије.
Трајање студија: 3 године180 ЕСПБ

Студијски програм из области Архитектура и урбанизам се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља:

 • Техничко-технолошке науке;
 • Уметност;
 • Друштвено-хуманистичке науке.

Циљеви студијског програма

Студијски програм Докторских студија Архитектура и урбанизам има циљ да кандидате оспособи за самостални истраживачки рад на високом академском нивоу.

Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја одговарајућих научних дисциплина у оквиру архитектонске и урбанистичке професије, где се пре свега убраја:

 • развој науке и постизање научних и уметничких способности и академских вештина из области архитектуре и урбанизма;
 • разумевање, препознавање, интерпретирање и критиковање научних, стручних и уметничких достигнућа у оквиру области архитектуре и урбанизма;
 • развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере архитеката и урбаниста;
 • усаглашавање са савременим правцима развоја архитектуре и урбанизма у свету.

Студијски програм Докторских студија на Архитектонском факултету има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, поред осталог: развој науке и критичког мишљења; образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања из области Архитектура и урбанизам; образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и уметнички релевантна истраживања из области Архитектура и урбанизам; образовање кадрова оспособљених за развој нових технологија и поступака у области Архитектура и урбанизам које доприносе општем развоју друштва; образовање кадрова оспособљених да критички процењују истраживања других.

Исход процеса учења

Исход процеса учења је, између осталог: поседовање општих и специфичних способности које су усмерене ка квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности из области архитектуре и урбанизма; поседовање знања и вештина, развијене за самостално решавање проблема у области архитектуре и урбанизма; поседовање развијене способности и компетенције за остваривање развојних и научних истраживања из области архитектуре и урбанизма, као и стицање теоријских и практичних сазнања и искустава из области архитектуре и урбанизма тако да након завршетка студија полазници буду способни за личну професионалну идентификацију и избор ужег стручног профила.

Савладавањем студијског програма Докторских студија Архитектонског факултета студенти стичу знања, вештине, развијене способности и компетенције да, поред осталог:

 • самостално воде оригинална научна истраживања и развијају нове технологије;
 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области архитектуре и урбанизма;
 • систематично разумеју област архитектуре и урбанизма и у потпуности овладају вештинама и методама истраживања које су релевантне за ту област;
 • осмисле, развију, имплементирају и адаптирају план истраживања поштујући методолошке и етичке принципе.

Стечени академски назив

Кандидати успешном одбраном докторске дисертације стичу научни назив:
Доктор техничких наука у области Архитектура и урбанизам.

Услови за упис на студијски програм

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

 • завршене одговарајуће Основне и Мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, или
 • завршене одговарајуће Основне студије према старом закону, или
 • у потпуности или делимично одслушану наставу на магистарским студијама, или
 • академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбама члана 128. Закона високом образовању.

Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије има лице које је:

 • испунило неки од услова из претходна четири услова, и
 • зна бар један светски језик и
 • има довољну просечну оцену, и то:

– лице које има завршене основне и дипломске академске студије (мастер), са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на Основним академским и Мастер академским студијама;

– лице које је стекло, или стекне VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико је завршило претходне нивое студија са просечном оценом најмање 8 (осам).На конкурс се може пријавити и лице које има академски степен магистра наука стечен на овом Факултету, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању.

Кандидати са просечном оценом на Основним и Мастер академским студијама мањом од 8 (осам), као и кандидати који немају завршен одговарајући факултет могу се уписати на Докторске студије на основу одговарајућих референци или диференцијалних радова.

Испитни рокови

Испитни рокови према терминском плану:

 • ЈАНУАРСКИ РОК: 06.02.2017. до 10.02.2017. (оцене 25.02.2017.)
 • АПРИЛСКИ РОК: 18.04.2017. до 22.04.2017. (оцене 29.04.2017.)
 • ЈУНСКИ РОК: 03.07.2017. до 07.07.2017. (оцене 15.07.2017.)
 • СЕПТЕМБАРСКИ РОК: 14.08.2017. до 18.08.2017. (оцене 26.08.2017.)
 • ОКТОБАРСКИ: 04.09.2017. до 08.09.2017. (оцене 16.09.2017.)
 • ДОДАТНИ: 25.09.2017. до 29.09.2017. (оцене 07.10.2017.)

Испити из јесењег семестра полажу се у:
ЈАНУАРСКОМ, АПРИЛСКОМ, ЈУНСКОМ и ДОДАТНОМ РОКУ.

Испити из пролећног семестра полажу се у:
ЈУНСКОМ, СЕПТЕМБАРСКОМ, ОКТОБАРСКОМ и ДОДАТНОМ РОКУ.

Напомена:
– Испит поништен у једном року, може да се понови само у првом наредном испитном року – поништење испита мора да прође званичну процедуру
– Број кредита потребних за рангирање на БУЏЕТ је 60 (Универзитет у Београду задржава право да сваке године овај број кредита посебном уредбом измени)

Услови за упис године на ДАС

Услови за упис у 2. годину:
• положени сви испити из 1. семестра
• освојених минимум 37 кредита

Услови за упис у 3. годину:
• положени сви испити из 1. године
• положени сви испити из 3. семестра
• освојених минимум 37 кредита на другој години ДАС

Термински план

Пријемни испит: 14.09.2016. до 16.09.2016.
Почетак школске 2016/17. године: 30.09.2016.

ДАС (2016/17) – I година – Распоред часова за I семестар НОВО ДАС (2016/17) – II година – Распоред часова за III семестар НОВО

Упис ДАС 2016/17

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Докторских академских студија – Архитектура и урбанизам 2016/17 су објављене у ИНФОРМАТОРУ:

ИНФОРМАТОР: ДАС – Архитектура и урбанизам 2016/17. ТЕРМИНСКИ ПЛАН: ДАС – Архитектура и урбанизам 2016/17.

Више информација о студијском програму

Више информација о студијском програму Докторских академских студија Архитектура и урбанизам (2016/17) можете наћи овде:

Контакт

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Булевар Краља Александра 73/II
11000 Београд
Телефон: +381 11 3370199, 3218705
Факс: +381 11 3370193
Е-маил: doctoral.school@arh.bg.ac.rs

контакт особа:
Весна Мулић
тел: +381 11 3370197
Е-маил: vesnam@arh.bg.ac.rs

Вести везане за докторске студије