УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Prijemni_AF_2018_thumb

из Информатора 2018

ПРАВИЛНИК
о пријемном испиту
(Службени билтен Архитектонског факултета у Београду бр.100/14)

Основне одредбе
Члан 1.

Овим Правилником Архитектонски факултет у Београду (у даљем тексту: Факултет), уређује услове и начин уписа на студијске програме првог степена и интегрисаних академских студија, и то: поступак пријављивања, начин организације и садржај пријемног испита, начин бодовања, мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, начин остваривања права на жалбу на остварени број бодова, процедуру уписа као и друга питања од значаја за упис, у складу са специфичним захтевима студијског програма Факултета.

Комисије
Члан 3.

Све радње везане за спровођење Конкурса и уписа на Факултет спроводи Комисија за спровођење уписа (у даљем тексту: Комисија) са следећим поткомисијама:

 1. Поткомисија за припрему тестова и
 2. Поткомисија за унос података.

Комисија и одговарајуће поткомисије имају свог председника и потребан број чланова.

Све чланове Комисије и одговарајућих поткомисија бира Наставно-научно веће на предлог декана.

Члан Комисије и поткомисије може бити и наставник другог факултета.

Комисија доставља Универзитетској комисији податке о току уписа на Факултету.

За рад Комисије и одговарајућих поткомисија одговорни су њихови председници.

Пријемни испит
Члан 6.

Кандидат за упис на студијске програме Факултета полаже пријемни испит. Факултет организује пријемни испит који се састоји из делова који су утврђени овим Правилником и посебним одлукама Факултета.

Факултет је дужан да обезбеди тајност садржаја пријемног испита до самог почетка пријемног испита. За тајност садржаја пријемног испита одговорна је Поткомисија за припрему тестова.

Начин бодовања
Члан 7.

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу општег успеха у претходном образовању и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) ако освоји најмање 51 бод и рангира се у оквиру квоте за упис на буџет, сходно процедури дефинисаној овим Правилником.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико освоји најмање 30 бодова и рангира се у оквиру квоте за упис у самофинансирајућем статусу, сходно процедури дефинисаној овим Правилником.

Редослед кандидата и утврђивање ранг листе
Члан 11.

Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у претходном образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, према мерилима утврђеним овим Правилником и посебним одлукама Факултета.

За тачност података на ранг листи Факултета одговоран је Декан Факултета. Право на упис стиче кандидат који се рангира до броја утврђеног за упис у одговарајућем статусу.

Факултет објављује листу пријављених кандидата, на коју кандидати могу уложити примедбе у случају техничких грешака у року који одреди Факултет.

Факултет објављује прелиминарну листу пријављених кандидата на огласној табли и интернет страници Факултета у року који је утврђен конкурсом.

Кандидат може поднети жалбу Комисији Факултета на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од момента објављивања прелиминарне ранг листе. Комисија Факултета доноси решење у року од 24 часа од истека рока за подношење жалбе.

Кандидат може поднети жалбу Декану на решење Комисије, у року од 24 часа од момента објављивања решења Комисије, у писаној форми, у служби Факултета одређеној у Информатору.

Декан доноси коначну одлуку у року од 24 часа од истека рока за подношење жалбе.

Након одлучивања о жалбама Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима. Резултати се објављују на огласним таблама и интернет страници Факултета и достављају Универзитету.

Коначна ранг листа Универзитета је основ за упис кандидата.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис.

Ако кандидат који је остварио право на упис, не изврши упис у року утврђеном у конкурсу, уместо њега ће се понудити могућност уписа следећем кандидату према редоследу на коначној ранг листи.

Упис на основне академске и интегрисане академске студије
Члан 13.

Кандидати који конкуришу за упис на основне и интегрисане академске студије полажу јединствен пријемни испит који је класификационог карактера.

Полагањем пријемног испита кандидат има право конкурисања само на један или на оба студијска програма.

Пријемни испит се реализује у виду теста, у току једног дана, у једној смени, у трајању од највише два сата.

Тест се састоји из два дела, и то:

– први део теста – питања из различитих области културе релевантних за студије архитектуре, бодује се са највише тридесет поена и
– други део теста – разумевање и логичко закључивање, бодује се са највише тридесет поена.

Тест се решава заокруживањем једног тачног одговора од више понуђених.

Кандидат на тесту може освојити максималних шездесет поена

Правила полагања
Члан 14.

Пријемни испит се обавља по следећим правилима:

 1. Испит је писмени и траје ефективно највише два сата;
 2. Кандидат на испит доноси: документ за идентификацију (лична карта или пасош) и потврду о пријави на конкурс;
 3. Пре почетка испита дежурни проверава идентитет кандидата, као и податке које је кандидат уписао на образац за одговоре и то верификује својим парафом на за то одређеном месту;
 4. По завршетку идентификације, кандидат уклања личну карту или пасош са стола, тако да на столу остане само потврда о пријави и прибор добијен од дежурног;
 5. Свеску за израду задатака и образац за одговоре кандидат добија од дежурног на испиту;
 6. Кандидат на образац за одговоре, на делу који је за то предвиђен и јасно означен, уписује презиме, име родитеља као на пријавном листу, своје име и број пријаве са потврде о пријави;
 7. Након пријема задатака кандидат уписује на предвиђено место на обрасцу за одговоре шифру задатка, која је написана на тексту задатка;
 8. Уколико кандидат не напише шифру задатка, задатак не може бити прегледан и сматраће се да су сви одговори нетачни;
 9. Кандидат се не сме потписивати, нити стављати било који други знак на образац за одговоре осим онога што је предвиђено. Кандидат који на било који начин додатно означи образац за одговоре аутоматски се дисквалификује;
 10. Максималан број поена на тесту је 60. Сви задаци не морају да носе исти број поена;
 11. Број поена по задацима означен је на тексту задатака;
 12. Кандидат решава задатке у свесци. На основу понуђених одговора, кандидат заокружује један од понуђених одговора у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју тог задатка;
 13. За сваки задатак понуђено је више одговора, од којих је само један тачан. Тачан одговор доноси пун број поена предвиђен за тај задатак. Нетачан одговор доноси нула поена;
 14. Кандидат заокружује само један од понуђених одговора. Незаокруживање ниједног одговора, заокруживање два или више одговора, као и прецртавање једног или више одговора, доноси нула поена по задатку;
 15. Кандидати морају обрасце за одговоре попуњавати врло пажљиво. На обрасцу за одговоре није дозвољено никакво брисање ни исправљање већ заокружених одговора;
 16. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима, биће удаљени са испита и дисквалификовани;
 17. Кандидатима је забрањен разговор са дежурнима, те се позивање на усмено добијена упутства неће уважити. Сва неопходна објашњења саопштавају чланови Комисије пре почетка пријемног испита;
 18. На испиту је забрањено коришћење било каквих додатних помагала (џепни рачунар, мобилни телефон, слушалице, цедуљице и слично), пушење, држање на столу хране, пића и слично;
 19. Када кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног дизањем руке. Дежурни узима образац за одговоре од кандидата и потписује потврду о пријави;
 20. Потписану потврду о пријави кандидати морају пажљиво сачувати, јер је она доказ да је задатак предат;
 21. После почетка испита није дозвољено удаљавање са места полагања;
 22. Напуштање сале је могуће најраније један сат после почетка испита, уз обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре. Дежурном на излазу се показује потписана потврда о пријави. Тек после тога може се напустити сала. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита;
 23. Петнаест минута пре завршетка испита није дозвољено напуштање сале. Кандидати морају сачекати крај испита на својим местима, без устајања и разговора, без обзира на то да ли су предали свој образац за одговоре;
 24. Обавештења о почетку испита, протеклом времену и времену када може да се отпочне са напуштањем испита објављује дежурни;
 25. Непоштовање неког од наведених правила повлачи за собом дисквалификацију кандидата без обзира на претходно освојене поене.

Члан 18.

Након завршетка пријемног испита објављује се прелиминарна ранг листа са бројем бодова које су кандидати освојили на испиту.

Коначна ранг листа објављују се по објављивању одлуке декана по жалбама.

На прелиминарној и коначној ранг листи се налазе сви кандидати који су полагали пријемни испит. Место на ранг листи и број укупно остварених бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће сам финансирати школарину.

Процедура уписа почиње и одвија се у заказаним терминима, о чему су кандидати упознати путем Информатора.

Последња фаза уписа јесте прозивка. Кандидати рангирани до броја за буџет који се не упишу закључно са истеком времена за упис не могу се накнадно уписати.

Упис кандидата на самофинансирајућа места врши се сходном применом претходног става.

За места која евентуално преостану након обављених уписа врше се у истом уписном року у утврђеном термину.

Студент закључује са Факултетом уговор о студирању, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе, као и посебан уговор којим се утврђује висина школарине и начин плаћања.

У БЕОГРАДУ,
МАЈ 2018.


Hashtag: #PrijemniispitAF2018