УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Prijemni_AF_2018_thumb

из Информатора 2018

 • Упис кандидата обавиће се у терминима утврђеним терминским планом.
 • Кандидати који стекну право уписа подносе:
  – Оригинална документа из средње школе (четири сведочанства и диплому), на увид,
  – Извод из матичне књиге рођених,
  – Уверење о држављанству, не старије од шест месеци,
  – Индекс (може се набавити у књижари Факултета),
  – Две фотографије 4.5×3.5 цм,
  – Потписану сагласност о коришћењу личних података (у једном примерку) за све студенте – формулар се добија приликом уписа,
  – Потписану изјаву о статусу у погледу финансирања (у једном примерку) за буџетске студенте – формулар се добија приликом уписа,
  – Доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте и стране држављане, пример уплатница 1),
  – Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере (пример уплатница 2) и
  – Потписан уговор о студирању у 2 примерка
Уплатница 1 Архитектонски факултет у Београду
Уплатилац име и презиме, адреса
Сврха уплате школарина за I годину студија
Прималац Архитектонски Факултет у Београду
Износ износ дефинисан уговором
Рачун примаоца 840 – 1436666 – 34
Уплатница 2 Архитектонски факултет у Београду
Уплатилац име и презиме, адреса
Сврха уплате Уплата за рад Универзитетског центра за развој каријере
Прималац Архитектонски Факултет у Београду
Износ 100,00
Рачун примаоца 840 – 1436666 – 34
 • Школарина се плаћа у складу са уговором о студирању.
 • Страни држављани, поред наведеног подносе:
  – Нострификовану диплому,
  – Доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују,
  – Одговарајуће уверење да владају српским језиком и
  – Фотокопију важећег пасоша.
 • Кандидати који су стекли право на упис, обавезни су да пре подношења докумената за упис, у соби 217 потпишу уговор о студирању са Факултетом којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. За студенте који плаћају школарину уговором се утврђују и финансијске обавезе према Факултету.

Hashtag: #PrijemniispitAF2018