UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Prijemni_AF_2018_thumb

iz Informatora 2018

 • Kandidati se prijavljuju na konkurs za upis preko za to određene internet strane na sajtu arhitektonskog fakulteta, na kojoj popunjavaju formular sa potrebnim ličnim podacima, a prema uputstvu koje je istaknuto na internet strani.
 • Kandidati, prilikom dolaska na fakultet na prijavljivanje na konkurs za upis, moraju znati redni broj prijave dobijen prilikom popunjavanja onlajn formulara i podnose na uvid originalna dokumenta i overene fotokopije sledećih dokumenata:
  – Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole;
  – Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
  – Izvod iz matične knjige rođenih;
  – Uverenje o državljanstvu;
  – Kandidati koji su prethodno školovanje završili u inostranstvu u toku školske 2017/17 godine ili ranije, kao i lica sa invaliditetom, dostavljaju i odgovarajući dokaz (potvrdu ili dr.) kojim dokazuju svoj status;
  – Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara, na broj žiro računa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: 

  840 – 1436666 – 34, poziv na broj 67-700027
  sa svrhom doznake: naknada za prijemni ispit

 • Kandidati svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuju da prihvataju pravila prijemnog ispita i da su saglasni sa korišćenjem ličnih podataka.
 • kandidati će prilikom predaje dokumenata i provere podataka koje su uneli tokom onlajn prijave dobiti odštampan prijavni list koji moraju potpisati. Takođe će dobiti odštampanu propusnicu za polaganje prijemnog ispita i moraju je imati na dan polaganja ispita sa sobom.
 • Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose pored propisane dokumentacije i rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju (ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih dokumenata) i pasoš.
 • Kandidati, pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja prijavljuju se i upisuju u skladu sa konkursom za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2018/2019. godinu. Ovi kandidati prilažu fakultetu, pored propisane dokumentacije i izjavu o nacionalnoj pripadnosti.

Hashtag: #PrijemniispitAF2018