УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Prijemni_AF_2017_01_thumb

из Информатора 2017

 • Кандидати се пријављују на конкурс за упис преко за то одређене интернет стране на сајту архитектонског факултета www.arh.bg.ac.rs, на којој попуњавају формулар са потребним личним подацима, а према упутству које је истакнуто на интернет страни.
 • Кандидати, приликом доласка на факултет на пријављивање на конкурс за упис, морају знати редни број пријаве добијен приликом попуњавања онлајн формулара и подносе на увид оригинална документа и оверене фотокопије следећих докумената:
  – Сведочанства сва четири разреда средње школе;
  – Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
  – Извод из матичне књиге рођених;
  – Уверење о држављанству;
  – Кандидати који су претходно школовање завршили у иностранству у току школске 2016/17 године или раније, као и лица са инвалидитетом, достављају и одговарајући доказ (потврду или др.) којим доказују свој статус;
  – Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара, на број жиро рачуна Архитектонског факултета у Београду: 

  840 – 1436666 – 34, позив на број 67-700027
  са сврхом дознаке: накнада за пријемни испит

 • Кандидати својим потписом на пријавном листу потврђују да прихватају правила пријемног испита и да су сагласни са коришћењем личних података.
 • кандидати ће приликом предаје докумената и провере података које су унели током онлајн пријаве добити одштампан пријавни лист који морају потписати. Такође ће добити одштампану пропусницу за полагање пријемног испита и морају је имати на дан полагања испита са собом.
 • Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе поред прописане документације и решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању (или потврду о томе да је започета нострификација потребних докумената) и пасош.
 • Кандидати, припадници српске националне мањине из суседних земаља пријављују се и уписују у складу са конкурсом за упис у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2017/2018. годину. Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и изјаву о националној припадности.

Hashtag: #PrijemniispitAF2017