УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Из Информатора 2015

Кандидати, приликом пријављивања на конкурс за упис, уз попуњену и потписану пријаву на конкурс (добија пре подношења пријаве) , подносе на увид оригинална документа и оверене фотокопије следећих докумената:

– Сведочанства сва четири разреда средње школе;
– Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
– Извод из матичне књиге рођених;
– Уверење о држављанству;
– Потписану сагласност о коришћењу личних података (у једном примерку) за све студенте – формулар се добија приликом пријављивања;
– Кандидати који су претходно школовање завршили у иностранству у току школске 2014/15 године, припадници ромске националности и лица са инвалидитетом који конкуришу за упис у другом конкурсном року достављају и одговарајући доказ (потврду или др.) којим доказују свој статус;
– Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара, на број жиро рачуна Архитектонског факултета у Београду:

840 – 1436666 – 34, позив на број 67-700027
са сврхом дознаке: накнада за пријемни испит

  • Кандидати својим потписом на пријавном листу потврђују да прихватају правила пријемног испита
  • Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе поред прописане документације и нострификовану диплому о завршеној четворогодишњој средњој школи (или потврду о томе да је започета нострификација потребних докумената) и пасош.
  • Кандидати, припадници српске националне мањине из суседних земаља пријављују се и уписују у складу са конкурсом за упис у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2015/2016. годину.