UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Participativni urbani dizajn i participativna javna umetnosti


Rukovodilac Laboratorije:

 

dr Zoran Đukanović, vanredni profesor
Rukovodilac
Email: duke@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

dr Jelena Živković, vanredni profesor

dr Mariela Cvetić, redovni profesor

dr Nađa Beretić, istraživač, Department of

Architecture and Urban Planning, University of

Sassari

Predrag Jovanović, asistent

Boško Drobnjak, asistent

Stefan Slavić, student doktorskih studija,

stipendista MPNTR

Tamara Vuković, student doktorskih studija


Istraživanja kompleksnih relacija koje se u gradovima tradicionalno uspostavljaju između dve velike i važne društvene prakse: umetnosti i urbanizma, sa posebnim osvrtom na savremene interdisciplinarne umetničke, planerske i dizajnerske prakse koje se ostvaruju u savremenim gradovima i urbanom životu. Izrada studija slučaja, strateških inicijativa i predloga projekata unapređenja specifičnog segmenta javnog domena, u okviru kojeg se ostvaruju javna umetnost i urbani dizajn, odnosno, istaraživanje pojavnih oblika javnosti i participativne prakse u okviru urbanizma i umetnosti u širem smislu. Istraživanja svrhe, mogućnosti, dometa i postupaka upotrebe participativne javne umetnosti u urbanom dizajnu otvorenih, a posebno javnih otvorenih gradskih prostora. Istraživanje podrazumeva upotrebu i kombinaciju raznih istraživačkih metoda: komparativni metod; studije slučaja; metod analize sadržaja; metod teoretsko-kritičke analize; metod posmatranja; metod modelovanja; metod analize/sinteze, indukcije/dedukcije, klasifikacije i generalizacije, apstrakcija, konkretizacija i specificikacija, kao i upotrebu paricipativnih metoda i thehnika prilikom neposrednog rada sa najširim spektrom relevantnih stejkholdera.