UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Arhitektura i politika


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor
Rukovodilac
Email:aleksandar.i@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

Dr Danica Stojiljković, naučni saradnik, Institut

za multidisciplinarna istraživanja, Univerziteta u

Beogradu

dr Miloš Aranđelović, naučni saradnik

Katarina Taranović, student doktorskih studija


U okviru Laboratorije Arhitektura i politika istražuju se ideološki sadržaji i političke uloge arhitekture u različitim istorijskim i društvenim kontekstima sa ciljem da se kritički kontekstualizuju i istorizuju odnosi između arhitekture kao ideološke prakse, društva i političke moći. Koristeći različite teorijske platforme iz okrilja poststrukturalizma i studija kulture, istraživanje u okviru laboratorije u fokusu ima dvostrukost suodnošenja političke moći i arhitekture — s jedne strane kroz različite uloge koje arhitektura zauzima u hijerarhijskom i institucionalnom sistemu nametanja moći “odozgo na dole”; a s druge putem “kapilarnog delovanja” kroz koje arhitektura, kao sistem znanja, učestvuje u proizvodnji ideoloških narativa kroz koje se sporovodi moć u društvu. Stoga je osnovni zadatak laboratorije paralelno istraživanje reprezentativnih ali konstitutivnih uloga arhitekture u ideološkim narativima — pre svega u kontekstu modernog doba i ideologije kapitalizma, socijalizma, nacionalizma i imperijalizma, kao i njenog učešća u produktivnoj mreži koja prožima čitavo društvo.