UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

1

Aula Arhitektonskog fakulteta | Foto: M.Bulatović

Lista prijavljenih kandidata

Raspored prijavljenih kandidata

Prijemni ispit na doktorskim akademskim studijama održaće se u ponedeljak 21. septembra 2020. godine u terminu od 10 do 12 časova u sali 235.

 

Komisija za sprovođenje, pripremu i ocenjivanje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija, nakon objavljivanja Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu doktorskih studija u školskoj 2020/2021. godini,dana 23.09.2019.  godine, utvrdila je da je napravljen propust  u formuli za obračun ukupnih bodova na studijama izostavljen korektivni faktor 2H u skladu sa članom 10.  Pravilnikom o doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu (Glasnik UB 191/16).

Na osnovu toga je preliminarna rang lista za upis u prvu godinu doktorskih studija u školskoj 2020/2021. godini korigovana.

PRELIMINARNA RANG LISTA 

Konačna rang lista 2020/21 za DAS

Vrsta i nivo studija

Doktorske akademske studije

Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB

Studijski program iz oblasti Arhitektura i urbanizam se ostvaruje u okviru sledećih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja:

 • Tehničko-tehnološke nauke;
 • Umetnost;
 • Društveno-humanističke nauke.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program Doktorskih studija Arhitektura i urbanizam ima cilj da kandidate osposobi za samostalni istraživački rad na visokom akademskom nivou.

Ciljevi studijskog programa doktorskih studija su usklađeni sa savremenim pravcima razvoja odgovarajućih naučnih disciplina u okviru arhitektonske i urbanističke profesije, gde se pre svega ubraja:

 • razvoj nauke i postizanje naučnih i umetničkih sposobnosti i akademskih veština iz oblasti arhitekture i urbanizma;
 • razumevanje, prepoznavanje, interpretiranje i kritikovanje naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u okviru oblasti arhitekture i urbanizma;
 • razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za budući razvoj karijere arhitekata i urbanista;
 • usaglašavanje sa savremenim pravcima razvoja arhitekture i urbanizma u svetu.

Studijski program Doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, pored ostalog: razvoj nauke i kritičkog mišljenja; obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja iz oblasti Arhitektura i urbanizam; obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i umetnički relevantna istraživanja iz oblasti Arhitektura i urbanizam; obrazovanje kadrova osposobljenih za razvoj novih tehnologija i postupaka u oblasti Arhitektura i urbanizam koje doprinose opštem razvoju društva; obrazovanje kadrova osposobljenih da kritički procenjuju istraživanja drugih.

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja je, između ostalog: posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti koje su usmerene ka kvalitetnom obavljanju stručne, naučne i umetničke delatnosti iz oblasti arhitekture i urbanizma; posedovanje znanja i veština, razvijene za samostalno rešavanje problema u oblasti arhitekture i urbanizma; posedovanje razvijene sposobnosti i kompetencije za ostvarivanje razvojnih i naučnih istraživanja iz oblasti arhitekture i urbanizma, kao i sticanje teorijskih i praktičnih saznanja i iskustava iz oblasti arhitekture i urbanizma tako da nakon završetka studija polaznici budu sposobni za ličnu profesionalnu identifikaciju i izbor užeg stručnog profila.

Savladavanjem studijskog programa Doktorskih studija Arhitektonskog fakulteta studenti stiču znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije da, pored ostalog:

 • samostalno vode originalna naučna istraživanja i razvijaju nove tehnologije;
 • samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme u oblasti arhitekture i urbanizma;
 • sistematično razumeju oblast arhitekture i urbanizma i u potpunosti ovladaju veštinama i metodama istraživanja koje su relevantne za tu oblast;
 • osmisle, razviju, implementiraju i adaptiraju plan istraživanja poštujući metodološke i etičke principe.

Stečeni akademski naziv

Kandidati uspešnom odbranom doktorske disertacije stiču naučni naziv:

Doktor nauka – Arhitektura i urbanizam.

Upis DAS 2020/21

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Doktorskih akademskih studija – Arhitektura i urbanizam 2020/21 su objavljene u INFORMATORU:

INFORMATOR: DAS – Arhitektura i urbanizam 2020/21. TERMINSKI PLAN: DAS – Arhitektura i urbanizam 2020/21. KONKURS: DAS – Arhitektura i urbanizam 2020/21.

Terminski plan

Terminski plan prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu doktorskih studija u školskoj 2020/21. god.

PRVI UPISNI ROK

 

17. – 18.09.2020. PRIJAVA KANDIDATA

18.09.2020. Objavljivanje liste prijavljenih kandidata na konkurs
– – – – – – – – – – – – – – –
PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit održaće se dana 21. i 22. septembra 2020. godine, u prostorijama Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

21.09.2020. 10.00 – 12.00 časova: prvi deo – test
22.09.2020. 10.00 – 17.00 časova: drugi deo – intervju
– – – – – – – – – – – – – – –
23.09.2019. Objavljivanje preliminarne rang liste
23.09.2020. Podnošenje žalbi kandidata nadležnoj Komisiji do 14 časova
23.09.2020. Rešenja Komisije po žalbama kandidata u 16 časova
24.09.2020. Podnošenje žalbi kandidata Dekanu do 14 časova
24.09.2020. Konačna odluka Dekana po žalbama kandidata u 16 časova
24.09.2020. Objavljivanje konačne rang liste u 17 časova
– – – – – – – – – – – – – – –
25.09.2020. UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH STUDIJA

Upis kandidata obaviće se dana 25. septembra 2020. godine.

Pravo na upis stiču kandidati na osnovu utvrđene Konačne rang liste, a u skladu sa propisanom upisnom kvotom. Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis ne upišu u predviđenom roku, Fakultet će umesto njih upisati odgovarajući broj kandidata prema redosledu na Konačnoj rang listi.

02.10.2020. POČETAK NASTAVE NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

Rasporedi

USKORO

Više informacija o studijskom programu

Više informacija o studijskom programu Doktorskih akademskih studija Arhitektura i urbanizam 2020/21 možete naći ovde:

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Bulevar Kralja Aleksandra 73/II

11000 Beograd

Telefon: +381 11 3370199, 3218705

Faks: +381 11 3370193

E-mail: doctoral.school@arh.bg.ac.rs

kontakt osoba:

Vesna Mulić

tel: +381 11 3370197

E-mail: vesnam@arh.bg.ac.rs

Vesti vezane za doktorske studije