UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 242

Uža naučna (umetnička) oblast:
arhitektonsko i urbanističko projektovanje

Oblasti istraživanja:
savremeni rurizam, gradski areali, arhitektura sela, regionalna arhitektura

Aleksandar Videnović (Beograd, 1963), upisao Arhitektonski fakultet u Beogradu (1982), diplomirao (1989), magistrirao (1995). Od 1990. zaposlen na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu kao saradnik, od 2002. godine u nastavničkom zvanju docenta.

Bavi se naučno-istraživačkim, pedagoškim i stručno-umetničkim radom.

Učestvuje u naučno-istraživačkim projekatima, ekspertizama i studijama, samostalno i u timu. Uzimao učešće na javnim, naučnim i stručnim skupovima sa radovima od kojih su mnogi objavljeni u zbornicima. Učestvuje na domaćim i međunarodnim seminarima, konferencijama i kongresima sa naučnim i stručnim radovima. Piše i objavljuje  stručne radove. Držao predavanja u inostranstvu. Angažovan u poslovima redakcije, odnosno uredništva knjiga i časopisa. Bavi se tehničkim uređivanjem knjiga i publikacija.

Autor Monografije: Crna Trava – život, kriza i nada, Zadužbina Andrejević, biblioteka Dissertatio, knjiga 17, Beograd, 1996.

Koautor Monografije:  Prepoznajete li boje…, Arhitektonski fakultet, Beograd, 2012.

Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu – Departman za arhitekturu, učestvovao na većini predmeta iz oblasti projektovanja na Osnovnim i Master studijama. Angažovan u nastavi kao rukovodilac studija, seminara i radionica na osnovnim studijama i master diplomskom programu, rukovodilac 3 izborna predmeta.

Mentor na preko 120 diplomskih radova po starom i preko 50 master diplomskih radova po novom programu.  Član komisija za odbranu 4 magistarska rada. Organizator studentskih tematskih ekskurzija i učesnik radionica. Prisutan na seminarima studenata, alternativnim i letnjim školama i susretima  arhitekture.

Mentor na međunarodnim studentskim konkursima (pet nagrada).

Uža oblast interesovanja: ruralni prostori (objekti, naselja, teritorije) gradski areali, aktiviranje prirodnih potencijala i vrednosti, projektovanje u ruralnim područjima.

U stručno-umetničkom delovanju, bavi se projektovanjem i izgradnjom, učestvuje u izradi urbanističkih planova, programskih i idejnih rešenja, glavnih projekata novih objekata i sanacija, rekonstrukcija i adaptacija postojećih zgrada.

Projektovao i realizovao: Stambeno – poslovne objekte u Beogradu (4), Autobusku stanicu sa pratećim sadržajima u Crnoj Travi, Restoran – sojenicu u Sremskoj Mitrovici, Pristupni plato na groblju Lešće u Beogradu, Nastavni centar Šumarskog fakulteta na Goču, niz sanacija, rekonstrukcija i dogradnji u Beogradu, nekoliko enterijera stambenih i poslovnih prostora.

Autog velikog broja studija, projekata i programskih i idejnih rešenja za nove objekte, rekonstrukcije, dogradnje, enterijere i parterna uređenja… Nagrađivan na domaćim i međunarodnim urbanističko – arhitektonskim konkursima. Izlagao stručno-umetničke radove na samostalnim i kolektivnim izložbama. Član Ulupuds-a od 1997. godine.