UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 215

Uža naučna oblast:
arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada

Oblasti istraživanja:
tehnologije građenja, energetska efikasnost u arhitekturi, komfor u stanovanju

Ljiljana Đukanović (1963) završila je studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1989), gde je magistrirala (2008, sa temom: Fasadne obloge od opekarskih elemenata u uslovima savremene gradnje i energetske racionalizacije i doktorilala (2015, sa temom Tipologija i valorizacija građevinske strukture stambenih zgrada Beograda sa stanovišta komfora stanovanja). Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlena je od 1994. godine. Tokom školske 2003/2004. godine bila je angažovana kao honorarni saradnik i na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za materijale i konstrukcije na predmetima Zgradarstvo i Tehničko crtanje.

Profesionalnu aktivnost započela je već tokom studija radeći kao saradnik na izradi arhitektonskih projekata, a odmah posle diplomiranja zapošljava se u birou za projektovanje i inženjering Valtehnik u Beogradu.

Svoja naučna interesovanja usmerava ka oblastima tehnologije građenja (sa stanovišta istorijskih i savremenih konstrukcija), energetske efikasnosti i unapređenja stambenog fonda u cilju poboljšanja uslova komfora. U periodu od 2010. do 2013. godine učestvovala je u svojstvu istraživača na međunarodnom projektu TABULA (Tipološki pristup analizi građevinskog fonda): Energy Efficiency of Buildings – Assessment of Energy Performances of the Serbian Building Stock (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internatilnale Zusammenarbeit). Bila je angažovana i na nacionalnim naučnoistraživačkim projektima: Energetska optimizacija zgrada u kontekstu održive arhitekture (2002-2005) i Sistemi dvostrukih fasada kao faktora energetske efikasnosti objekata (2003-2006).

Autor je brojnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, učesnik međunarodnih konferencija sa publikovanim radovima u zbornicima konferencija, autor nekoliko značajnih poglavlja u monografijama. Među publikovanim ostvarenjima izdvajaju se dvojezične monografije objavljene kao rezultat višegodišnjeg rada na međunarodnom istraživačkom projektu Tabula: Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije / National Typology of Residential Buildings in Serbia (sa grupom autora, 2013), Atlas višeporodičnih zgrada Srbije/Atlas of Family housing in Serbia (sa grupom autora, 2013), Atlas porodičnih kuća Srbije / Atlas of Family housing in Serbia (sa grupom autora, 2012).