UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti

Broj kabineta: 231

Uža naučna oblast:
istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i zaštita graditeljskog nasleđa

Oblasti istraživanja:
teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti

Vladimir Mako je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1982.godine. Zvanje magistra nauka stekao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1988.godine, a zvanje doktora nauka 1993.godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – odsek Istorija umetnosti.

Oktobra 1988.godine je biran u zvanje asistenta pripravnika na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Katedra za razvoj arhitekture i umetnosti. Zvanje docenta na istoj katedri stiče 1993.godine. Za vanrednog profesora na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, biran je 1999.godine, kada postaje i rukovodioc Katedre za razvoj arhitekture i umetnosti. U periodu između 2000. i 2005.godine boravio je na stručno-naučnom usavršavanju na Fakultetu za arhitekturu i dizajn Viktorija univerziteta u Velingtonu, Novi Zeland.

Za redovnog profesora Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u  Beogradu za užu naučnu oblast Istorija i teorije arhitekture i umetnosti, Estetika u arhitekturi i umetnosti, Istorija savremene umetnosti i dizajna, biran je 2005.godine. Kao nastavnik po pozivu predaje na brojnim fakultetima u Srbiji i u inostranstvu.

Učestvovao je na više od četrdeset domaćih i međunarodnih naučnih konferencija i kongresa. Objavio ja preko pedeset naučnih i stručnih radova, kao i više monografija ili poglavlja u monografijama i zbornicima. Učestvovao je kao istraživač i rukovodilac u šest naučnih projekata. Trenutno obavlja funkciju predsednika Društva za estetiku u arhitekturi u vizuelnim umetnostima Srbije.

Za svoj naučni rad Vladimir Mako je dobio 2008. godine nagradu Fondacije ”Veselin Lučić” za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje pojedinca na Univerzitetu u Beogradu.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Mako%2C+Vladimir