UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 304

Uža naučna oblast:
tehnologija građenja, instalacije i menadžment

Oblasti istraživanja:
tehnologija izvođenja objekata;
upravljanje tehničkom dokumentacijom i projektima u arhitekturi;
kalkulacije i procene troškova građenja, investicione studije;
upravljanje, održavanje i obnova arhitektonskih objekata

Dr Tatjana Jurenić (1968) je nakon diplomiranja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (1995), na istom fakultetu završila postdiplomske studije i odbranila magistarsku tezu Analiza instalacionih mreža u kolektivnim stambenim zgradama sa aspekta izmenjenih vlasničkih odnosa (2001). Doktorirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu sa temom doktorske disertacije Model klasifikacije elemenata arhitektonskih objekata u tehničkoj dokumentaciji – formiranje i primena (2013).

Zaposlena je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu od 1996. godine i učestvuje u nastavi na predmetima: Organizacija građenja i osnove menadžmenta, Instalacije, Studio projekat 2, i Stručna praksa na OAS i Studio – usmerenje AT M6.1 na DAS.

Naučno-istraživački i stručni rad karakteriše raznovrsnost tema kojima sa bavi, ali se najveći deo njenog rada i pristup koji ima u svom ukupnom profesionalnom radu odnosi na naučnu oblast Tehnologija građenja, instalacije i menadžment.

Učesnik je u naučnim projektima Ministarstva nauke, NIP 6518 Menadžment urbane obnove i regeneracije regija, podprojekat Standardizacija procesa i radova u visokogradnji (2005-2009) i NIP 36038, Razvoj metode izrade projektne i izvođačke dokumentacije instalacionih mreža u zgradama kompatibilne sa BIM procesom i relevantnim standardima (2011-2014). Autor je i koautor više naučnih radova izlaganih i objavljenih na međunarodnim i domaćim konferencijama , kao i učesnik u izradi nekoliko stručnih studija.

U stručnom radu ističe se nekoliko desetina budžetskih analiza, procena vrednosti i investicionih studija, značajan broj projekata vodovoda i kanalizacije, kao i nekoliko urađenih konkursnih, idejnih i glavnih arhitektonskih projekata i realizacija, u svojstvu saradnika, koautora i autora.

Član je Inženjerske komore Srbije sa licencom odgovornog projektanta od 2006.

Član je organizacionog odbora Naučno-stručnog simpozijuma Instalacije & Arhitektura, koji se održava godišnje od 2010.g. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.