UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti

Broj kabineta: 233

Uža naučna oblast:
istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa

Oblasti istraživanja:
istorija i teorija arhitekture;
proučavanje i obnova graditeljskog nasleđa u Srbiji

Marko Nikolić (1977), dipl.inž.arh, nakon završenih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, pohađao je poslediplomske studije iz oblasti Zaštita, revitalizacija i proučavanje graditeljskog nasleđa. Magistrirao je na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (2009) sa temom: Komparativna analiza i valorizacija principa i metoda zaštite i prezentacije na karakterističnim arheološkim lokalitetima u Srbiji. Doktorsku disertaciju iz oblasti arhitekture i urbanizma je odbranio na istom Fakultetu (2014) sa temom: Primena principa zaštite i prezentacije graditeljskog nasleđa na srednjovekovnim utvrđenim gradovima u Srbiji.

Od septembra 2003. godine, zaposlen je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Departmanu za arhitekturu u zvanju asistenta na predmetima: Istorija arhitekture i naseljavanja u Srbiji, Integrativna zaštita graditeljskog nasleđa, Istorija moderne umetnosti i dizajna, Istorija i teorija arhitekture, kao i na brojnim izbornim predmetima.

Profesionalno angažovanje usmereno je na istoriju i teoriju arhitekture – posebno u oblasti proučavanja i obnove graditeljskog nasleđa u Srbiji. Bio je angažovan na izradi studije LDPP Resava/Mlava u saradnji sa Savetom Evrope (2013).

Objavio je više naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i u naučnim publikacijama. Posebno se izdvaja rad u časopisu Journal of Cultural Heritage (2013, 14/3), časopis koji se nalazi na zvaničnoj Thomson Reuters SCI listi.

Autor je ciklusa predavanja Arhitektonski ansambli u ruševinama – savremeni pristupi zaštiti i prezantaciji u Zadužbini Ilije M. Kolarca 2010. godine. Iste godine, u okviru manifestacije Dani evropske baštine u Beogradu, održao je predavanje pod nazivom Savremeni pristupi zaštiti i prezentaciji arheoloških lokaliteta u Srbiji na primerima Viminacijuma, Sirmijuma, Gamzigrada i Medijane.

Član je naučno-stručnih organizacija i udruženja: ICOMOS Serbia, DOCOMOMO Serbia i Društva konzervatora Srbije.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nikoli%C4%87%2C+Marko