UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 245

Uža naučna oblast:
urbanizam

Oblasti istraživanja:
upravljanje urbanim razvojem, integralno planiranje, teorija planiranja, urbanističko planiranje, javne politike urbanog razvoja, planiranje u zemljama post-socijalističke tranzicije, strateški urbani dizajn, metodologija naučnog istraživanja u urbanizmu, edukacija u oblasti urbanizma.

Dr Marija Maruna (1968) je redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta. Na istom fakultetu je diplomirala (1995) sa temom Razvoj i remodelacija urbanih modula Novog Sada: naseljske matrice, gradskog bloka, ulice i kućišta, magistrirala (2003) sa temom Istraživanje mogućnosti strukturalne metode u otkrivanju i definisanju prostornih obrazaca grada (na primeru Novog Sada u periodu od kraja XVII do polovine XX veka) i doktorirala (2009) sa temom Primena metodologije Unified Process-a u urbanističkom planiranju. Za diplomski rad je dobila prvu nagradu Društva arhitekata Novog Sada, a za doktorsku disertaciju prvu nagradu Privredne komore grada Beograda.

Ima preko 20 godina iskustva u nastavi. Mentor je mnogobojnih master i specijalističkih radova, kao i doktorskih disertacija. Kao član komisije učestvovala je u odbranama nekoliko međunarodnih doktorskih disertacija. Kao gostujući predavač učestvovala je u nastavi na studijskim programima univerziteta ETH Zurich, TU Berlin, TU Wien, TU Stuttgart. U svojstvu mentora učestvovala je u mnogobrojnim studentskim konkursima, izložbama, radionicama i letnjim školama. Jedan je od utemeljivača i prvi rukovodilac master akademskih studija Integralni urbanizam. Trenutno je rukovodilac studijskog programa doktorskih studija.

Učestvovala je u više nacionalnih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. Objavljivala je radove u monografijama inostranih izdavača Elsevier, Springer i Cambridge Scholars Publishing, kao i međunarodnim časopisima International Journal of Sustainability in Higher Education, Environmental Engineering and Management Journal, Sociologija i prostor, Journal of Urban Regeneration and Renewal, International Journal of Research in Engineering and Science, Educational Alternatives. Izlagala je radove na međunarodnim skupovima kao što su INURA, N-AERUS, CORP, EURA, EFLA, SUPS, FUIUF, Places and Technologies, RESPAG i CUPUM. Autor je mnogobrojnih radova u monografijama, časopisima i zbornicima konferencija nacionalnog značaja. Član je međuuniverzitetskog programa za istraživanje održivog razvoja Inter – University Sustainable Development Research Programme i akademskog udruženja International Academic Association on Planning, Law and Property Rights.

Autor je publikacije Urbanizam Beograda: priručnik za istraživanje procesa proizvodnje prostora (druga nagrada na XXII Salonu urbanizma), koautor monografije (sa N.Lazarević Bajec) Strateški urbani dizajn i kulturna raznolikost i kourednik monografije (sa R.Čolić) Inovativni metodološki pristup izradi master rada (specijalno priznanje na XXIV Salonu urbanizma). Koautor je tri publikacije završnih radova studenata master akademskih studija Integralni urbanizam: Integralni urbani projekti za razvoj centra Kragujevca (sa R.Čolić), Integralni urbani projekti za upravljanje rizikom od poplava na primeru Obrenovca (sa R.Čolić, D.Milovanović Rodić i K.Lalović) (specijalno priznanje na XXIV Salonu urbanizma) i Instrumenti upravljanja integralnim urbanim razvojem na primeru grada Pančeva (sa D.Milovanović Rodić i R.Čolić) (prva nagrada na VII Salonu pejzažne arhitekture za sve tri publikacije).

Profesionalno je bila angažovana u izradi više nacionalnih strateških planova, urbanističkih planova, projekata, studija i tehničkih rešenja. Dobitnik je više nagrada na urbanističko-arhitektonskim konkursima i izložbama stručnih ostvarenja u oblasti urbanizma.

Član je uredništva vodećeg časopisa nacionalnog značaja Arhitektura i urbanizam. Bila je gost urednik vodećeg časopisa nacionalnog značaja SAJ – Serbian Architectural Journal, član uredništva nacionalnog stručnog časopisa DANS, Komisije za konkurse Udruženja urbanista Srbije, kao i predsedništva Društva urbanista Beograda. Član je Udruženja urbanista Srbije.