UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 245

Uža naučna oblast:
urbanizam

Oblasti istraživanja:
upravljanje urbanim razvojem, integralno planiranje, teorija planiranja, urbanističko planiranje, javne politike urbanog razvoja, planiranje u zemljama post-socijalističke tranzicije, strateški urbani dizajn, metodologija naučnog istraživanja u urbanizmu, edukacija u oblasti urbanizma.

Dr Marija Maruna (1968) je redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta. Na istom fakultetu je diplomirala (1995) sa temom Razvoj i remodelacija urbanih modula Novog Sada: naseljske matrice, gradskog bloka, ulice i kućišta, magistrirala (2003) sa temom Istraživanje mogućnosti strukturalne metode u otkrivanju i definisanju prostornih obrazaca grada (na primeru Novog Sada u periodu od kraja XVII do polovine XX veka) i doktorirala (2009) sa temom Primena metodologije Unified Process-a u urbanističkom planiranju. Za diplomski rad je dobila prvu nagradu Društva arhitekata Novog Sada, a za doktorsku disertaciju prvu nagradu Privredne komore grada Beograda.

Ima preko 25 godina iskustva u nastavi. Mentor je mnogobojnih master i specijalističkih radova, kao i doktorskih disertacija od kojih su mnogi nagrađivani. Kao član komisije učestvovala je u odbranama nekoliko međunarodnih doktorskih disertacija. Kao gostujući predavač učestvovala je u nastavi na studijskim programima univerziteta ETH Zurich, TU Berlin, TU Wien, TU Stuttgart, Universitat Politecnica de Catalunya,  Universidad de Granada i Università degli Studi di SassariU svojstvu mentora učestvovala je u mnogobrojnim studentskim konkursima, izložbama, radionicama i letnjim školama. Jedan je od utemeljivača i prvi rukovodilac master akademskih studija Integralni urbanizam. Trenutno je rukovodilac studijskog programa doktorskih studija.

Učestvovala je u više nacionalnih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. Objavljivala je radove u monografijama inostranih izdavača Elsevier, Springer, IGI Global, Emerald, MDPI i drugi. Autor je mnogobrojnih radova u monografijama, časopisima i zbornicima konferencija međunarodnog i nacionlanog značaja. Član je međuuniverzitetskog programa za istraživanje održivog razvoja razvoja Inter – University Sustainable Development Research Programme (IUSDRP) i akademskih udruženja  Asociation of European Schools of Planning (AESOP), International Academic Association on Planning, Law and Property Rights (PLPR) i Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi (AIS3) .

Autor je udžbenika Teorija: planiranja: prilog kritičnom mišljenju u arhitekturi (2019), praktikuma: Urbanizam Beograda: priručnik za istraživanje procesa proizvodnje prostora (2013) – druga nagrada na XXII Salonu urbanizma , koautor monografije (sa N.Lazarević Bajec) Strateški urbani dizajn i kulturna raznolikost i kourednik monografije (sa R.Čolić) Inovativni metodološki pristup izradi master rada (specijalno priznanje na XXIV Salonu urbanizma). Koautor je tri publikacije završnih radova studenata master akademskih studija Integralni urbanizam: Integralni urbani projekti za razvoj centra Kragujevca  (2014) (sa R.Čolić), Integralni urbani projekti za upravljanje rizikom od poplava na primeru Obrenovca (2015) (sa R.Čolić, D.Milovanović Rodić i K.Lalović) – specijalno priznanje na XXIV Salonu urbanizma i Instrumenti upravljanja integralnim urbanim razvojem na primeru grada Pančeva (2016) (sa D.Milovanović Rodić i R.Čolić) – prva nagrada na VII Salonu pejzažne arhitekture za sve tri publikacije.

Profesionalno je bila angažovana u izradi više nacionalnih strateških planova, urbanističkih planova, projekata, studija i tehničkih rešenja. Dobitnik je više nagrada na urbanističko-arhitektonskim konkursima i izložbama stručnih ostvarenja u oblasti urbanizma.

Član je uredništva vodećeg časopisa nacionalnog značaja Arhitektura i urbanizam. Bila je gost urednik vodećeg časopisa nacionalnog značaja SAJ – Serbian Architectural Journal, član uredništva nacionalnog stručnog časopisa DANS, Komisije za konkurse Udruženja urbanista Srbije, kao i predsedništva Društva urbanista Beograda. Član je Udruženja urbanista Srbije i Udruženja inženjera Beograda. Dobitnik je Povelje povodom 150 godina postojanja Saveza inženjera i tehničara Srbije.

http://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Maruna%2C+Marija