UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 344a

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonskoko projektovanje i savremena arhitektura;
morfologija izgrađenog u funkciji tokova kretanja;
arhitektura saobraćajnih objekata

Dr Ksenija N. Stevanović (1961) diplomirala na Arhitektonskom fakultetu 1985; diplomski rad nagrađen Nagradom fonda Vladimir Lazić u kategoriji najboljeg iz arhitektonskog projektovanja.
Od 1986. do 1996. zaposlena u Saobraćajnom institutu CIP i birou GAAR (Lisabon), na izradi idejnih, glavnih projekata, urbanističkih planova, konkursa.
Od 1996. honorarni saradnik u nastavi na Arhitektonskom fakultetu; 1999. pohađa specijalističke studije na Universite Libre de Bruxelles oblast: Rekonstrukcija gradova i sela.

Od 2000. zaposlena na Katedri za arhitektonsko i urbanističko projektovanje (AF) kao stručni saradnik; od 2008. zaposlena kao asistent na Departmanu za arhitekturu (AF), predmeti Osnovnih studija: Prostor i oblik, Elementi projektovanja, Studio projekat 1, Studio projekat 4 – Sinteza, Tipologija 2; i predmeti Diplomskih studija: Master studio projekat M4, M5A, M6A, Seminar M5-2, Radionice M7-2, M7-3, Izborni predmet M8-2.
Osmišljavanje izbornih predmeta M17-2: Stajalište – prepoznatljiv reper grada, Viadukti i pasarele – gradska čvorišta i obeležja, i M8-2: Stanični objekti – distributivne zone grada.

2007. odbranila magistarski rad, tema: Morfologija savremenih prolaznih železničkih putničkih terminala; 2010. odbranila doktorsku tezu, tema: Putnički železnički terminali u funkciji unapređenja urbane matrice.

Autor knjige Renesansa železničkih terminala objavljene 2008. godine u izdanju Zadužbine Andrejević, Beograd.
Učesnik većeg broja međunarodnih naučnih konferencija, autor više radova međunarodnog i nacionalnog značaja, autor ciklusa predavanja Arhitektura železničkih terminala: Železnički terminali – Katedrale 19. veka u Zadužbini Ilije M. Kolarca, recenzent više naučnih udžbenika, izlagala na izložbama Katedre za projektovanje Arhitektonskog fakulteta.

Istraživač i saradnik na projektima: Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene – međusobni uticaji, i Istraživanje tehničko-tehnološke, kadrovske i organizacione osposobljenosti železnica Srbije sa aspekta sadašnjih i budućih zahteva Evropske unije, koje finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije u okviru programa Tehnološkog razvoja (2011-2014)
Član Inženjerske komore, licenca odgovornog projektanta od 2004.