UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 305

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbanističko planiranje; učešće građana u urbanističkom planiranju; kolaborativno planiranje; socijalno odgovorno delovanje arhitekata-urbanista

Danijela Milovanović Rodić (1969) je diplomirala 1995. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, na kojem je i magistrirala 2005. godine sa temom Unapređenje učešća građana u urbanističkom planiranju uz podršku informacionih i komunikacionih tehnologija i doktorirala 2013. godine sa temom Redefinisanje modela učešća građana u urbanističkom planiranju Srbije u skladu sa komunikativno-kolaborativnom paradigmom.

Od 1996. godine do danas je zaposlena na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu na Departmanu za urbanizam u zvanju asistenta za naučnu oblast Urbanističko planiranje. Regionalni je konsultant UN-Habitat-a u Beogradu u periodu 2005-2006. U okviru projekta Setlement and Integration of Refugees Programme (2005-2007). Od 2005. godine je sertifikovani fasilitator (UN Habitat) u procesima participativnog planiranja i donošenja odluka, i sertifikovani trener (UN Habitat) za ovladavanje veštinama komunikacije i pregovaranja u procesima upravljanja konfliktom.

Učestvovala je na više međunarodnih i nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, na izradi urbanističkih planova i urbanističkih i arhitektonskih projekata, urbanističkim studijama, urbanističko-arhitektonskim konkursima i izložbama. Ima više publikovanih radova u nacionalnim i međunarodnim naučnim i stručnim publikacijama. Učestvovala je na savetovanjima nacionalnog i međunarodnog značaja. Radovi su iz oblasti urbanističkog planiranja i bave se različitim aspektima upravljanja razvojem grada. Naročita pažnja je posvećena istraživanju kolaborativnog planiranja, različitih aspekata učešća javnosti u urbanističkom planiranju, mogućnostima primene IKT alata u funkciji njenog unapređenja, kao i razvoju grada u kontekstu ubrzanog i intezivnog razvoja IKT-a. Poslednjih godina je istraživački fokus na edukaciji socijalno odgovornih i angažovanih arhitekata-urbanista.
Dobila je devet nagrada za radove iz urbanizma.

Portret fotografija © Petar Milovanović