UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 341

Uža naučna oblast:
vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika

Oblasti istraživanja:
dizajn proces, metodologija umetničkog istraživanja, estetičke i simboličke vrednosti arhitekture

Vladimir [Momčilo] Parežanin, rođen u Trebinju [Hercegovina] 1984. godine, gde završava osnovno i srednje obrazovanje. Na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu 2003. godine upisuje Osnovne akademske studije i završava ih sa prosečnom ocenom 9,36. Potom upisuje Master akademske studije i završava ih 2008. godine i sa prosečnom ocenom 10,00. Odbranio je diplomski master rad na temu: Pantelerija — Oblici transformacije gradskog trga: gradski centar kulture, sa ocenom 10,00 – kod mentora v.prof. Dejana Miljkovića. U završnoj godini Master akademskih studija, 2009. godine, dobija Priznanje za Studenta generacije Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta.

Školske 2009/2010. godine je upisao doktorske akademske studije arhitekture naučnog karaktera — osnovna oblast istraživanja arhitektura i urbanizam; uža naučna oblast istraživanja arhitektura — na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odlukom Veća doktorskih studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu formirana je Komisija pred kojom je Vladimir Parežanin, mast. inž. arh. odbranio doktorsku disertaciju, pod naslovom Metaforička interpretacija ideje kritičkog regionalizma u delu arhitekte Ranka Radovića, sa ocenom 10, i time stekao akademsko zvanje doktora nauka.

Tokom školske 2005/2006 godine, na Arhitektonskom fakultetu, radi kao Praktikant – volonter na predmetima Vizuelne komunikacije i Arhitektonska grafika, Kabineta za vizuelne komunikacije 341.

Na Arhitektonskom fakultetu 2006. godine dobija zvanje Demonstratora na predmetima koje pokreće Kabinet za vizuelne komunikacije 341, kojima rukovodi profesor mr. Dušan Stanisavljević.

Na istom fakultetu, 2008. godine, biran je u zvanje Saradnika u nastavi, a zatim, 2010. godine i zvanje Asistenta za oblast Vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika na Departmanu za arhitekturu. Od tih izbornih zvanja radi na realizaciji više redovnih i izbornih kurseva na Arhitektonskom fakultetu: Vizuelna istraživanja, Arhitektonska grafika, 3D vizuelna istraživanja, Transformacija grafičke forme, Fotografija u arhitekturi, Grafiička identifikacija, Geometrija oblika 1, Geometrija oblika 2, Studio projekat – sinteza.

Od 2018. godine, u nastavničkom zvanju na istom fakultetu, radi kao docent biran za oblast Vizuelnih komunikacija i arhitektonske grafike.

U svoj pedagoški, naučni i istraživački fokus stavlja teme dizajn procesa, metodologije umetničkog istraživanja, kao i estetičke i simboličke principe u arhitekturi, te prostorne i ravanske vizuelno – grafičke forme. Rezultate tog rada pokušava prezentovati i predstaviti naučnim tekstovima, člancima, raspravama, autorskim akademskim predavanjima, radionicama i samostalnim stručno-umetničkim radom. Do sada je održao petnaest javnih stručnih predavanja i rukovodio je sa osam stručnih radionica. Od 2008. godine je imao sedam angažmana unutar članstva u žirijima i stručnim komisijama u polju umetnosti i arhitekture.

Autor je preko 40 naučnih radova iz oblasti teorije arhitekture, vizuelnih umetnosti i srodnih disciplina. Stalni je saradnik Inovacionog centra Tehnološko metalurškog fakulteta u Beogradu [ICTMF] u oblastima inovacionog dizajna, produkt dizajna, i tehnoloških inovacija u oblasti dizajna. Paralelno svom naučnom delovanju, intenzivno radi i u polju stručno-umetničkog stvaranja. Autor je velikog broja radova iz oblasti grafičkog dizajna, dizajna publikacija, autorske umetničke fotografije, klasične umetničke grafike, scenografije i arhitektonskog projektovanja, koji su objavljivani i prezentovani na ukupno šesnaest samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Dobitnik je više nagrada na domaćim i međunarodnim konkursima za dizajn, kao i za arhitekturu, iz čega se izdvaja: prvi plasman na međunarodnom konkursu za vizuelni identitet Centra za nenasilnu akciju (2013.) i prvi plasman na međunarodnom konkursu za arhitektonsko-urbanističko rešenje kompleksa Hercegovačke Gračanice – Crkvina u Trebinju, Hercegovina (2015.).

Od 2011. godine posebna specijalistička znanja i veštine stiče na umetničkom specijalističkom kursu Klasične umetničke grafike -“ORFELIN” koji organizuje Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu i Etnografski muzej Srbije. Rezultate tog rada od 2012. godine do sada je predstavio kroz sedam kolektivnih i jednom samostalnom autorskom izložbom grafike.

Član je Dizajn sekcije Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS), Internacional Council of Graphic Design Association (ICOGRADA) i International Council of Societies of Industrial Design (ICSID).