UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 249

Uža naučna oblast:
Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
primena ekoloških i envajronmentalno-bihevioralnih teorija u  arhitektonskom projektovanju, metodologija arhitektonskog istraživanja i projektovanja, stanovanje, urbani narativi, odnos arhitekture i prirode, održivost i nasleđe

Jelena Ristić Trajković (1982) diplomirala je (2007) i doktorirala (2016) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je Nagrade Univerziteta u Beogradu kao najbolji student generacije Arhitektonskog fakulteta koji je diplomirao u školskoj 2006/2007. godini.

2009. godine izabrana je u zvanje asistenta, a 2017. godine u zvanje docenta na Departmanu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Angažovana je u nastavi pretežno na predmetima tipa studio projekat na OASA, IASA i MASA, kao i na DASA na predmetu Metodologija i filozofija arhitektonskog i urbanističkog projektovanja. Takođe, angažovana je na Fakultetu primenjenih umetnosti (Univerzitet umetnosti u Beogradu) gde vodi predmet Metodologija projektovanja.

Pored delovanja u oblasti edukacije, bavi se naučno-istraživačkim i stručno-umetničkim radom u oblasti arhitektonskog projektovanja i savremene arhitekture.

Od 2008. godine, kao doktorant, stipendista Ministarstva nauke i prosvete, a kasnije i kao istraživač, angažovana je u okviru 3 nacionalna naučno-istraživačka projekata u oblasti istraživanja i sistematizacije stambene izgradnje u Srbiji (2011-2019), unapređenja nastave na predmetima studio projekat (2017-2018) i primene rezultata naprednog razvoja prostornih struktura (2008-2009). Od januara 2020. godine je angažovana kao istraživač u okviru institucionalnog modela finansiranja istraživača MPNTR kojim se ostvaruje opšti interes za Republiku Srbiju i učestvuje u radu Laboratorije za tipologiju i morfologiju grada (Morpho-lab) i Laboratorije za nasleđe modernizma na UB-AF. Takođe, učesnik je na više međunarodnih naučno-istraživačkih projekata: istraživač i menadžer za kontrolu kvaliteta na međunarodnom projektu Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (HERSUS) u okviru programa Erasmus+;  član je programskog odbora i radnih grupa na  više COST akcija (CA18126 – Writing Urban Places: New Narratives of the European City, CA16226 – SHELD-ON: Indoor living space improvement – Smart Habitat for the Elderly, CA17133 – CIRCULAR CITY: Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city), član tima za realizaciju projekta EUROPE READR u Srbiji. U prethodnom periodu bila je angažovana kao istraživač na međunarodnim projektima TU1201 Urban Allotment Gardens in Europe i OIKONET – A global multidisciplinary network on housing research and learning. Publikovala je više od 40 naučnih radova u referentnim međunarodnim i nacionalnim časopisima, monografijama i konferencijskim zbornicima.

Na stručno-umetničkom polju deluje kroz arhitektonsko-urbanističke konkurse, projekte i dizajn, kao i kroz različite aktivnosti koje za cilj imaju doprinos akademskoj i široj zajednici. Kao član radne grupe učestvovala je u izradi nacionalnog Pravilnika o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (Službeni glasnik RS br. 58, 13. jun 2012. god.). Dobitnik je više nagrada za naučno-istraživački i stručno umetnički rad (3 međunarodne i 1 nacionalna nagrada).

Od 2017. godine je predstavnik Departmana za arhitekturu u programskom odboru Centra za naučno-istraživačku delatnost. Angažovana je u radu više komisija, organizacionih odbora naučnih konferencija, kao i u koordinaciji i aplikaciji za naučno-istraživačke projekte. Bila je sekretar Departmana za arhitekturu (2011–2012). Član je Komisije za pripremu prijemnog ispita na Arhitektonskom fakultetu (2014 -2015, 2017-). Aktivno učestvuje u pripremi akreditacije studijskih programa prema RIBA standardima, od 2013-2015. god. kao član, a od 2019. god. kao koordinator Komisije za pripremu akreditacije studijskih programa Arhitektonskog fakulteta prema RIBA standardima.

 

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Risti%C4%87-Trajkovi%C4%87%2C+Jelena

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Risti%C4%87+Trajkovi%C4%87%2C+Jelena

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Risti%C4%87%2C+Jelena