UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • 4 Elementa : 4 Paviljona : Jurija Gagarina : Novi Beograd

  By Arhitektonski fakultet on 17/08/2018
  4 ELEMENTA : 4 PAVILJONA : JURIJA GAGARINA : NOVI BEOGRAD Nastavnik: dr Vladimir Milenković, vanredni profesor Student: Ema Vasilijević Tema projekta: Isprojektovati Paviljon u zoni Bulevara Jurija Gagarina. Obim intervencije izabrati tako da odgovara realnoj prostornoj, ali i stilskoj mutaciji konteksta, u skladu sa zadatim programom. Četiri paviljona tematizovati osnovnim elementima: zemlja, voda, vazduh, vatra, a infrastrukturu posmatrati kao peti element: etar. Program paviljona definisati u polju nauke, obrazovanja, sporta i rekreacije, šire posmatrano i u polju usluga koje su komplementarne savremenom univerzitetskom životu i radu.
 • Ada Ciganlija – Oaza edukacije

  By Arhitektonski fakultet on 12/07/2018
  Nastavnik: arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor Student: Aleksandra Maksimović Tema projekta: Prostorni okvir zadatka predstavlja Ada Ciganlija – rekreativni centar Beograda. Koristeći se karakterom i bonitetom zatečene infrastrukture, analizom morfologije terena kao i prepoznavanjem nedostajućih sadržaja potrebno je kreirati edukativni kompleks na/pored vode. Ovaj centar bi predstavljao, ne samo „ostrvo edukacije“ u urbanom okruženju, već i relevantan činilac unapređenja same lokacije i društvenu dobit šireg značaja.
 • Vizitorsko – edukativni centar

  By Arhitektonski fakultet on 12/07/2018
  Nastavnik: dr Aleksandar Videnović, docent Student: Katarina Lažetić Tema projekta: U skladu sa tematskim okvirom, koji apostrofira areale i prirodu kao kontekst u projektovanju celina, zadatak predstavlja osmišljavanje i sofisticirano uklapanje višenamenskih, prvenstveno vizitorsko - edukativnih sadržaja na lokalitetu i u ambijentima koje karakterišu dominirajuća naturalnost i promenljivost pejzaža.
 • Eksperimentarijum na Zvezdari

  By Arhitektonski fakultet on 12/07/2018
  Nastavnik: dr Milan Maksimović, docent Student: Stefan Potkonjak Tema projekta: Cilj zadatka je projektovanje idejnog, programskog i arhitektonsko-urbanističkog rešenja novog istraživačko-edukativnog centra na Zvezdari, sa razvijenom programskom i prostornom organizacijom.
 • Nastavni hab u Zemunu i digitalne platforme grada: Start Up City

  By Arhitektonski fakultet on 12/07/2018
  Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor Student: Andrijana Kuzmanović Tema projekta: Nastavni hab je zamišljen kao mesto razmene znanja studenata, fakulteta, preduzetnika i lokalnog stanovništva. Istražuje fenomen međusobne saradnje kroz zajedničko rešavanje nepredvidivih nastavnih procesa u okruženju novih tehnologija. Sa druge strane, tehnologija stvara uslove za nove interakcije i širenje društvenih mreža uz aktivizam i globalni talas društvenih inovacija.
 • Nova škola arhitekture kao pokretač obnove gradskog tkiva

  By Arhitektonski fakultet on 12/07/2018
  Nastavnik: dr Đorđe Stojanović, docent Student: Katarina Odović Tema projekta: Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje nove arhitektonske škole-fakulteta. Složenost zadatka se ogleda u potrebi za preispitivanjem prinicipa savremnog arhitektonskog obrazovanja i programa kao i njihovoj adekvatnosti u odnosu na trenutne i buduće potrebe društva.
 • Savremena „Gimnazija“

  By Arhitektonski fakultet on 12/07/2018
  Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor Student: Tamara Kenić Tema projekta: Tematski okvir - Arhitektura kao učesnik u obrazovanju_Prostori edukacije. Programski okvir - Savremena „Gimnazija“ - prostori za učenje, istraživanje, komunikaciju, izlaganje, sport, performans, predah... sa svim neophodnim pratećim sadržajima namenjeni učenicima srednjoškolskog uzrasta. Prostorni okvir - po izboru studenta jedna od dve lokacije u Beogradu: 1. segment bloka 44 u Novom Beogradu, južni deo uz Gandijevu ulicu; 2. segment bloka između ulica Teodora Drajzera, Bulevara Vojvode Putnika i Radanske. Veština da se arhitektonskom intervencijom ponudi programski i prostorni model transformacije.
 • Fabrika obrazovanja. Autoput E70: Blok 29, 32, 33, 34

  By Arhitektonski fakultet on 01/08/2018
  Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor Student: Luka Grgić Tema projekta: Projektovati FABRIKU OBRAZOVANJA, Auto put E70, kao ideju da je savremeno programski kontrolisano, prostorno promenljivo i vremenski bezgranično. Projektovati novi koncept škole kroz paradoks klasičnog i meta-otvorenog sistema da bi se programirala nova (post)struktura edukacije između ideloškog i samoregulativnog.
 • Centar simultanih studija umetnosti – arhitekture – medija: Obale kulture

  By Arhitektonski fakultet on 01/08/2018
  Nastavnik: arh. Zoran Lazović, redovni profesor Student: Srećko Andrijanić Tema projekta: Projektovati umetnički edukativni centar simultanih studija u kome će se sticati nova teorijska i praktična znanja i veštine, usavršavati i proizvoditi dela u kreativnoj atmosferi (srodnih) umetničkih oblasti u kontekstu izuzetnih urbanih i prirodnih karakteristika. Aktiviranje samostalne, autentične i kreativne pozicije studenta u temi.
 • Ekološki urbani dizajn

  By Arhitektonski fakultet on 01/08/2018
  Nastavnik: dr Jelena Živković, vanredni profesor Student: Diana Popčić Tema projekta: Ekološki urbani dizajn teži da integrisanjem u životne procese poveže prirodu i kulturu i podstakne kreativnost u traganju za dizajnerskim odgovorima koji izražavaju i afirmišu specifičnosti lokacije. Predmet rada u studiju je razvoj bloka 44 na Novom kao „eko-distrikta“.
 • Projektovanje i realizacija stambenih i poslovnih objekata

  By Arhitektonski fakultet on 01/08/2018
  Nastavnik: dr Branislav Žegarac, redovni profesor Student: Dušan Ristić Tema projekta: Studenti se upoznaju sa savremenim pristupima u projektovanju, materijalizaciji i realizaciji stambenih i poslovnih objekata, u delovima Beograda. Pored projektovanja studenti izučavaju aktuelnu urbanističku i zakonsku regulativu, zakonitosti tržišta kao i probleme materijalizacije i realizacije objekata.
 • HY – OFFICE / Hibridni poslovni objekat

  By Arhitektonski fakultet on 01/08/2018
  Nastavnik: dr Budimir Sudimac, docent Student: Jelena Blagojević Tema projekta: Osnova projektnog zadatka je razvijanje arhitektonske forme i fasadnog omotača koji će omogućiti integrativno korišćenje različitih oblika energije. Studenti se upoznaju sa elementima planiranja i projektovanja objekata specifične namene korišćenjem osnovnih načela energetske efikasnosti.
 • Kadar rada

  By Arhitektonski fakultet on 01/08/2018
  Nastavnik: arh. Igor Rajković, docent Student: Anđela Ivković Tema projekta: Osnovni cilj nastave je da studente upozna sa gradivnim elementima unutrašnje arhitekture i metodologijom arhitektonskog projektovanja unutrašnjeg prostora. Fokus studija je na multidisciplinarnosti, odnosno osvajanju širokog spektra znanja od konceptualnih do profesionalno specifičnih.
 • Kadar konteksta

  By Arhitektonski fakultet on 01/08/2018
  Nastavnik: dr Ivana Rakonjac, docent Student: Jelena Korolija Tema projekta: U savremenom trenutku radnim prostorom se može karakterisati svaki prostor koji pruža mogućnost obavljanje poslovnih zadataka. U skladu sa načinom života korisnika, kao i specifičnostima različitih kreativnih disciplina teži se ostvarivanju radnog prostora koji odgovara kontekstu u kojem nastaje. Mapiranjem konteksta (prostornog, društvenog, istorijskog, ekonomskog...) pronalazi se adekvatni okvir u kojem se reaguje. Cilj rada je formiranje autentičnog radnog prostora koji transponovanjem i oblikovanjem elemenata okruženja pruža rešenje prostora koji prati transformacije načina života.
 • Studio prof. Dejana Miljkovića

  By Arhitektonski fakultet on 11/06/2018
  Nastavnik: arh. Dejan Miljković, redovni profesor Student: Simona Štulović Opis projekta: Proces projektovanja u gustoj urbanoj matrici iziskuje proveru modela kroz niz analiza. Kretanje od kompaktnosti forme i pune iskorišćenosti parcele ka krajnjoj, potpunoj dekompoziciji kocke, koja je i dalje opipljiva u samoj konačnoj pojavnosti objekta, stvara jaku nit početne ideje i simbioze prostornih analiza. Koncept objekta je osmišljen istraživanjima mogućih prostornih struktura na samoj lokaciji, koji će jednim snažnim korakom kreirati novi arhitektonski pečat u datoj matrici. Rešenje je sačinjeno iz prvobitno stambene namene objekta u jednoj korelaciji sa komercijalnim namenama u samom prizemlju.
 • Studio prof. Ivana Raškovića

  By Arhitektonski fakultet on 11/06/2018
  Nastavnik: arh. Ivan Rašković, redovni profesor Student: Milan Ivanović Opis projekta: Projektni zadatak je koncipiran kao studija karakterističnih fragmenata projekta višeporodičnog stanovanja sa pratećim sadržajima koji su podeljeni u više celina. Rad na zadatku je koncipiran na analitici aktuelnog, društvenog i kulturološkog trenutka i formulaciji individualnih vizija teme kroz načelne programske i estetske smernice. Težište je na akcentovanju prostora stana na uglu koji je podvrgnut brojnim uticajima, složenim odnosima koje treba uskladiti kako bi se naglasile vrednosti i iskoristili potencijali koje donosi neposredni kontekst lokacije. Kompletna studija kroz pojedinačne elemente, rezultira razumevanjem tipologije višeporodičnog stanovanja, kao i konteksta i njegovog karaktera, odnosno kritičkim sagledavanjem lokacije sa svim pogodnostima i ograničenjima.
 • Studio van.prof. dr Vladimira Milenkovića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: dr Vladimir Milenković, vanredni profesor Student: Jovan Matović Opis projekta: Glavna ideja projekta je zasnovana na temi provazdušenosti, gde je objekat u vidu kule koja se izdiže iznad susednih objekata. Prizemlje je u potpunosti otvoreno i slobodno, osim elemenata vertikalne komunikacije, što zajedno sa nepostojanjem direktnog kontakta sa susednim objektima, doprinosi provazdušenju i sam objekat dobija na lakoći. Osim samog ugaonog motiva bloka i sam ugao postaje zasebna tema projekta. Volumetrija objekta je nastala rotacijom i smicanjem kvadratnih etaža u osnovi i zatim spajanjem njihovih krajeva. Primarna fasada je staklena, dok sekundarnu fasadu karakteriše transparentnost i lakoća materijala.
 • Studio doc. mr Zorana Abadića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: mr Zoran Abadić, docent Student: Milan Grujičić Opis projekta: Projekat se bavi istraživanjem mogućnosti iskorišćavanja potencijala autentične pozicije objekta kroz adaptaciju različitih segmenata zadate tipologije u cilju postizanja jedinstvene arhitektonske celine. Ugao predstavlja polaznu tačku u odnosu na koju se formiraju slojevi aktivnosti, ambijenata i odnosa koji se ispoljavaju kroz oblikovanje strukture. Objekat svojom volumetrijom teži da razgradi solidnost gradskog bloka u kome se nalazi i da omogući povoljnu poziciju stambenih prostora za sve korisnike. Volumen ističe javni prostor ali i omogućava privatnost i izolovanost, i na taj način ostvaruje uticaj na neposredno urbano okruženje i korisnike kreiranog prostora.
 • Studio doc. Miloša Komlenića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: arh. Miloš Komlenić, docent Student: Bojan Stojiljković Opis projekta: Koristeći se jednostavnim formama, cilj projekta bio je da se pronađe funkcionalno rešenje koje bi zadovoljilo sve njene korisnike. Vodeći se početnom idejom uklapanja glavnog projekta u njegovo okruženje, došlo se do sledećih prikazanih formi i rešenja fasada. Najviše pažnje posvećeno je rešavanju stambenih jedinica. Kasniji oblik fasade samo prati funkciju objekta i potpuno mu je podređen. Sama obrada, boja, teksture su posledica eksperimenta - što se ogleda na još nekim priloženim primerima na temu fasada.
 • Studio doc. Miloša Nenadovića

  By Arhitektonski fakultet on 12/06/2018
  Nastavnik: arh. Miloš Nenadović, docent Student: Marko Stanković Opis projekta: Osnovno polazište prilikom izrade idejnog rešenja stambenog objekta za stanovanje bilo je formiranje i istraživanje specifičnih fragmenata arhitektonsko-urbanističkog projekta koji se bazira na već zadatoj temi višeporodičnog stanovanja. Sam projektantski pristup baziran je na shvatanju arhitekture kao oruđa komunikacije, te objekat kao takav, oblikovan kao budući reper i novo mesto koncentrisanja ljudi u ovom delu grada. Prostor je funkcionalno podeljen na više nivoa i delova - prostor komunikacije i prostor za stanovanje. Objekat se sastoji od 9 etaža. Usled nedostatka zelenila i bašta u gradskim površinama, svaka etaža u svom jezgru sadrži zajedničke prostore koji su namenjeni za zajednička druženja i gajenje različitog zelenila. Poenta same forma objekta jeste u tome da jezgro koje se prostire kroz 7 etaža i koje je u staklu, bude noseći elemen za snažne betonske pravougaone forme koje se kače na njega. Time se postiže osećaj levitiranja u prostoru.