UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Formiranje hibridnog i multifunkcionalnog urbanog prostora na poligonu javnog prostora ispred železničke stanice u gradu Peskara, Italija. Projekat ,,Green Hub”

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 18/09/2020
  Integralni urbani dizajn otvorenih javnih prostora grada Peskare Nastavnik: dr Vladimir Mihajlov, vanredni profesor;dr Lorenzo Pignatti, profesor Student: Aleksandra Džinić Tema projekta: Uz težnju ka stvaranju odgovarajućeg identiteta grada i javnog prostora koji zadovoljava sve gradske potrebe, a pre svega vodeći se postojećim kontekstualnim pravcima kretanja i smernicama proisteklim nakon prethodne primene istraživačkih metoda, kreiran je hibridni urbani prostor koji poseduje multifunkcionalnu fizičku strukturu uz zelene prostore i prateće javne sadržaje.
 • Izazovi adaptacije na klimatske promene: Projekat rešavanja problema toplotnog ostrva na platou železničke stanice grada Peskare

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 18/09/2020
  Integralni urbani dizajn otvorenih javnih prostora grada Peskare Nastavnik: dr Vladimir Mihajlov, vanredni profesor;dr Lorenzo Pignatti, profesor Student: Antonije Ćatić Tema projekta: Klimatske promene predstavljaju globalni fenomen prisutan u svim aspektima našeg okruženja. One se direktno odražavaju na gradove, te u velikoj meri utiču na život u njima. Tema ovog rada bavi se uticajem klimatskih promena na prostoru grada Peskare. Razmatraju se različite razmere, od regionalnog do mikro nivoa i sagledava se kako su klimatski uticaji odražavaju na različite nivoe grada. Takođe, pravi se veza između tih nivoa, radi rešenja koja bi doprinela adaptaciji na klimatske promene.
 • Vračarska intervencija

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/09/2020
  VRAČARSKA INTERVENCIJA Nastavnik: Miloš Komlenić, docent Student: Ada Pakljanac Na predmetnom bloku predložena je grupna forma koja umrežava šest jednotrakta orjektacije sever-jug zajedničkim vertikalnim jezgrima strateški postavljenim između njih. Na ovaj način se dobija dinamična mreža javnih prostora od kojih su manji - javniji pristupni platoi, dok su veći i duži namenjeni kao zeleni polujavni i privatni prostori bašti za stanare u prizemlju.
 • Vračarska intervencija

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/09/2020
  VRAČARSKA INTERVENCIJA Nastavnik: Miloš Komlenić, docent Student: Milica Ćoćić Podium sa slobodnostojećim objektima kao urbana forma, savladava teren u padu koristeći kaskadne platoe na kojima su postavljeni stambeni objekti tako da im spratnost opada niz južnu padinu.
 • Procep

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/09/2020
  VRAČARSKA INTERVENCIJA Nastavnik: dr Jelena Ristić Trajković, docent Student: Nina Stevović Na području Vračara se, osim objekata koji su nastali kao produkt investitorske gradnje, nalaze i objekti jako lošeg boniteta koji nisu bezbedni za korišćenje.
 • Vračarska interpolacija

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/09/2020
  VRAČARSKA INTERVENCIJA Nastavnik: dr Jelena Ristić Trajković, docent Student: Nikolina Ješić Arhitektonski apsurdi Vračara postavljaju kritička pitanja arhitektama koji su riješeni da projektuju na njegovoj teritoriji. Ta mješavina stilova i arhitektonskih izraza na jednom mjestu ostavlja afirmativan, ali nejasan utisak prostora koji je izgubio identitet i postao mjesto brojnih sukoba i nedorečenosti - u pogledu stilova, funkcija koje su zastupljene, boniteta objekata.
 • Život na galeriji

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/09/2020
  VRAČARSKA INTERVENCIJA Nastavnik: dr Jelena Ristić Trajković, docent Student: Nenad Žujović Istraživanje kroz dizajn polazi od prepoznavanja naglašene morfologije terena kao najizraženijeg vizuelnog aspekta lokacije. Koncept se tako zasniva na ideji implementacije platformi i njihovog raslojavanja u odnosu na stambeni sklop.
 • MULTIPLIKACIJA

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/09/2020
  VRAČARSKA INTERVENCIJA Nastavnik: dr Jelena Ristić Trajković, docent Student: Milica Vulović Polazište za Vračarsku intervenciju se zasniva na morfološkom istraživanju lokacije i okruženja, na čijim je osnovama definisan cilj povećanja afirmativnosti predmetne lokacije.
 • Stanovanje u klubu kao utopija

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/09/2020
  VRAČARSKA INTERVENCIJA Nastavnik: dr Ivana Rakonjac, docent Student: Vanja Knežević Projekat nastaje razmišljanjem o pojmu slobode. Nešto što je iskreno daje mogućnost slobodi. Prostor koji ne postavlja granice "različitostima'' već objedinjuje one koji beže od istih.
 • Centar za decu i mlade

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/09/2020
  VRAČARSKA INTERVENCIJA Nastavnik: dr Ivana Rakonjac, docent Student: Jovana Stefanović Skvotovanje otvara pitanje javnog prostora. Ljudi svih uzrasta imaju potrebu za svojim prostorom; ne samo prostorom za život, već i javnim prostorom za igru, druženje i zajedničke aktivnosti. Skvoteri stvaraju autonomne prostore u kojima preuzimaju kontrolu nad svojom svakodnevicom.
 • Dinamika prodora svetlosti izražena kroz kontraste u kontekstu

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/09/2020
  VRAČARSKA INTERVENCIJA Nastavnik: dr Ivana Rakonjac, docent Student: Jovana Lučić Reč koja opisuje zadatu lokaciju u pogledu volumetrije objekata, stila, istorijskog nastanka i spratnosti jeste kontrast. Najizraženiji aspekt kroz koji se javlja kontrast jeste visinska razlika izđeđu objekata, koja je najvidljivija kada su objekti znatno različitih visina postavljeni jedni pored drugih.
 • Uticaj konteksta na redefinisanje višeporodičnog stanovanja u gradskom bloku

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/09/2020
  VRAČARSKA INTERVENCIJA Nastavnik: dr Ivana Rakonjac, docent Student: Aleksa Đorđević Analiziranjem lokacije je uočen veliki broj neaktivnih odnosno prostora koji su bez funkcije ,bilo da su to prostori delova partaja koji su novoizgrađeni objekti višeporodičnog stanovanja odvojili od ostatka parcele i nepravilno grupisali ili prostori koji su izgubili svoju namenu uvođenjem nove tipologije stanovanja umesto tipologije jednoporodične kuće koja je ranije u velikoj meri bila zastupljena na lokaciji i te prostre držala uz sebe kao privatne.
 • Ozimadijas

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  PARTICIPATIVNI URBANI DIZAJN Nastavnik: dr Zoran Đukanović, vanredni profesor Student: Luka Nikolić Ideja za moj projekat je nastala kao odgovor na nepristupačnost lokacije za kretanje osoba sa posebnim potrebama. To je takođe bio moj primarni fokus u projektu i vodilja kroz ceo dizajn proces. Bilo je potrebno omogućiti kretanje i uspostaviti vezu između Muzeja 25. Maj i železničke stanice Prokop, dva ogromna čvorišta, trenutno bez jasne komunikacije.
 • Park Jugoslavija

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  PARTICIPATIVNI URBANI DIZAJN Nastavnik: dr Zoran Đukanović, vanredni profesor Student: Kiril Čebotarev Cilj mog projekta je aktivacija kompleksa "Muzej Jugoslavija" uz unapređenje pristupačnosti za sve korišćenjem inkluzivnog dizajna.
 • Potencijal arheološkog raslojavanja

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  INKUBATOR+ Nastavnik: Nebojša Fotirić, vanredni profesor Student: Tamara Plećević Oblikovna a prvenstveno funkcionalna adaptacija inkubatora i postojećeg istorijsko arheološkog lokaliteta, kroz rekutzivne odnose svih komponenti. Princip razvijanja koncepta kroz upotrebu definicije koja koristi samu sebe, koristeći međusobne odnose postojećeg i planiranog. Projektovanje jednog naizgled zatvorenog sistema u kome se proces ne bi odvijao bez jedne od komponenti. Ovaj sistem je inicijator za stvaranje novih prostorno programskih šema koje se zasnivaju na analizi istorije i nalazišta.
 • Tampon zona: Inkubator +

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  INKUBATOR+ Nastavnik: Nebojša Fotirić, vanredni profesor Student: Mila Luković Analitičkim metodama i konstantim simboličkim prevođenjem koncepta se dolazi do formulisanja arhitektonske strukture Inkubator + akustički front u vidu tampon zone između autoputa i stambenih blokova. Metodologija koja podrazumeva identifikaciju tipoloških sistema i strukturalnih principa za proizvod može dati novu arhitektonsku tipologiju, koja je u ovom slučaju rekreacionog karaktera (streljane).
 • CONNECT[OR]

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  INKUBATOR+ Nastavnik: Nebojša Fotirić, vanredni profesor Student: Bojan Ćirović Da li se inovacija i rađanje novih ideja može izazvati odgovarajućim arhitektonskim postupkom? Na prostorima gde institucije obrazovanja i akademija više nisu dovoljan okvir za sticanje potrebnih znanja, javlja se potreba za kreiranjem prostora za samostalno usavršavanje i praktičan rad.U vremenu kada je multidisciplinarnost neophodna, a kontakt i saradnja među strukama imperativ. Na mestu gde je procep manifestovan ne samo fizički, već i simbolički, neostvarenom komunikacijom među budućim saradnicima i kolegama. Ponuđeno rešenje formira mesto susreta i otvara dijalog među učesnicima. Inkubator +.
 • Muzej automobila

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  KLIMA KAO KONTEKST: NEED FOR SPEED Nastavnik: dr Nataša Ćuković Ignjatović, vanredni profesor Student: Maša Drača Objekat, čija je namena - muzej automobila, je forme kubusa i sastoji iz više celina koje čine puni i prazni delovi. Puni, tj. zatvoreni delovi su stene amorfnog oblika i u njima se nalaze sadržaji poput restorana, prostora za radionice, izložbe i administraciju. Ostatak objekta, koji je u staklu, je šupalj i kroz njega prolazi rampa koja povezuje pune delove i po kojoj su postavljeni automobili i ostali izložbeni sadržaji. Ona je ujedino i glavna atrakcija u objektu i element je aktivnog dizajna. Glavna postavka muzeja, kao i sala za projekcije, se nalaze u podrumu.
 • Sportski objekat

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  KLIMA KAO KONTEKST: NEED FOR SPEED Nastavnik: dr Nataša Ćuković Ignjatović, vanredni profesor Student: Lazar Simić Oblikovanje objekta je uslovljeno dvema idejama, oblikovanje dvorane je proisteklo iz oblika paukove mreže, dok su staze, kojima se pristupa objektu, inspiracija bila rotacija čigre. Ovakvim oblikovanjem rampe težilo se da se posetioci prateći stazu uvlače u centa dešavanja odnosno u objekat.
 • Muzej automobilizma

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  KLIMA KAO KONTEKST: NEED FOR SPEED Nastavnik: dr Nataša Ćuković Ignjatović, vanredni profesor Student: Đorđe Valjarević Zvuk je jedan od uticajnih faktora brzine. Kada se objekat kreće znatnom brzinom ka subjektu, on proizvodi intezivan zvuk koji bi mogao u određenim okolnostima da se nazove atraktivnim. Ovaj fenomen se može na primer doživeti na trkačkim stazama formule i automobila kao ključni deo celog doživljaja. Takođe, na trkama, posmatrač se nalazi u interesantim okolnostima.