УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • 4 Елемента : 4 Павиљона : Јурија Гагарина : Нови Београд

  By Архитектонски факултет on 17/08/2018
  4 ЕЛЕМЕНТА : 4 ПАВИЉОНА : ЈУРИЈА ГАГАРИНА : НОВИ БЕОГРАД Наставник: др Владимир Миленковић, ванредни професор Студент: Ема Василијевић Тема пројекта: Испројектовати Павиљон у зони Булевара Јурија Гагарина. Обим интервенције изабрати тако да одговара реалној просторној, али и стилској мутацији контекста, у складу са задатим програмом. Четири павиљона тематизовати основним елементима: земља, вода, ваздух, ватра, а инфраструктуру посматрати као пети елемент: етар. Програм павиљона дефинисати у пољу науке, образовања, спорта и рекреације, шире посматрано и у пољу услуга које су комплементарне савременом универзитетском животу и раду.
 • Ада Циганлија – Оаза едукације

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: арх. Горан Војводић, ванредни професор Студент: Александра Максимовић Тема пројекта: Просторни оквир задатка представља Ада Циганлија – рекреативни центар Београда. Користећи се карактером и бонитетом затечене инфраструктуре, анализом морфологије терена као и препознавањем недостајућих садржаја потребно је креирати едукативни комплекс на/поред воде. Овај центар би представљао, не само „острво едукације“ у урбаном окружењу, већ и релевантан чинилац унапређења саме локације и друштвену добит ширег значаја.
 • Визиторско – едукативни центар

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: др Александар Виденовић, доцент Студент: Катарина Лажетић Тема пројекта: У складу са тематским оквиром, који апострофира ареале и природу као контекст у пројектовању целина, задатак представља осмишљавање и софистицирано уклапање вишенаменских, првенствено визиторско - едукативних садржаја на локалитету и у амбијентима које карактеришу доминирајућа натуралност и променљивост пејзажа.
 • Експериментаријум на Звездари

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: др Милан Максимовић, доцент Студент: Стефан Поткоњак Тема пројекта: Циљ задатка је пројектовање идејног, програмског и архитектонско-урбанистичког решења новог истраживачко-едукативног центра на Звездари, са развијеном програмском и просторном организацијом.
 • Наставни хаб у Земуну и дигиталне платформе града: Start Up City

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Андријана Кузмановић Тема пројекта: Наставни хаб је замишљен као место размене знања студената, факултета, предузетника и локалног становништва. Истражује феномен међусобне сарадње кроз заједничко решавање непредвидивих наставних процеса у окружењу нових технологија. Са друге стране, технологија ствара услове за нове интеракције и ширење друштвених мрежа уз активизам и глобални талас друштвених иновација.
 • Нова школа архитектуре као покретач обнове градског ткива

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: др Ђорђе Стојановић, доцент Студент: Катарина Одовић Тема пројекта: Студенти ће имати задатак да осмисле архитектонско решење нове архитектонске школе-факултета. Сложеност задатка се огледа у потреби за преиспитивањем приниципа савремног архитектонског образовања и програма као и њиховој адекватности у односу на тренутне и будуће потребе друштва.
 • Савремена „Гимназија“

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор Студент: Тамара Кенић Тема пројекта: Тематски оквир - Архитектура као учесник у образовању_Простори едукације. Програмски оквир - Савремена „Гимназија“ - простори за учење, истраживање, комуникацију, излагање, спорт, перформанс, предах... са свим неопходним пратећим садржајима намењени ученицима средњошколског узраста. Просторни оквир - по избору студента једна од две локације у Београду: 1. сегмент блока 44 у Новом Београду, јужни део уз Гандијеву улицу; 2. сегмент блока између улица Теодора Драјзера, Булевара Војводе Путника и Раданске. Вештина да се архитектонском интервенцијом понуди програмски и просторни модел трансформације.
 • Фабрика образовања. Аутопут Е70: Блок 29, 32, 33, 34

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студент: Лука Гргић Тема пројекта: Пројектовати ФАБРИКУ ОБРАЗОВАЊА, Ауто пут Е70, као идеју да је савремено програмски контролисано, просторно променљиво и временски безгранично. Пројектовати нови концепт школе кроз парадокс класичног и мета-отвореног система да би се програмирала нова (пост)структура едукације између иделошког и саморегулативног.
 • Центар симултаних студија уметности – архитектуре – медија: Обале културе

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: арх. Зоран Лазовић, редовни професор Студент: Срећко Андријанић Тема пројекта: Пројектовати уметнички едукативни центар симултаних студија у коме ће се стицати нова теоријска и практична знања и вештине, усавршавати и производити дела у креативној атмосфери (сродних) уметничких области у контексту изузетних урбаних и природних карактеристика. Активирање самосталне, аутентичне и креативне позиције студента у теми.
 • Еколошки урбани дизајн

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: др Јелена Живковић, ванредни професор Студент: Диана Попчић Тема пројекта: Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе повеже природу и културу и подстакне креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражавају и афирмишу специфичности локације. Предмет рада у студију је развој блока 44 на Новом као „еко-дистрикта“.
 • Пројектовање и реализација стамбених и пословних објеката

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: др Бранислав Жегарац, редовни професор Студент: Душан Ристић Тема пројекта: Студенти се упознају са савременим приступима у пројектовању, материјализацији и реализацији стамбених и пословних објеката, у деловима Београда. Поред пројектовања студенти изучавају актуелну урбанистичку и законску регулативу, законитости тржишта као и проблеме материјализације и реализације објеката.
 • HY – OFFICE / Хибридни пословни објекат

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: др Будимир Судимац, доцент Студент: Јелена Благојевић Тема пројекта: Основа пројектног задатка је развијање архитектонске форме и фасадног омотача који ће омогућити интегративно коришћење различитих облика енергије. Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности.
 • Кадар рада

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: арх. Игор Рајковић, доцент Студент: Анђела Ивковић Тема пројекта: Основни циљ наставе је да студенте упозна са градивним елементима унутрашње архитектуре и методологијом архитектонског пројектовања унутрашњег простора. Фокус студија је на мултидисциплинарности, односно освајању широког спектра знања од концептуалних до професионално специфичних.
 • Кадар контекста

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент Студент: Јелена Королија Тема пројекта: У савременом тренутку радним простором се може карактерисати сваки простор који пружа могућност обављање пословних задатака. У складу са начином живота корисника, као и специфичностима различитих креативних дисциплина тежи се остваривању радног простора који одговара контексту у којем настаје. Мапирањем контекста (просторног, друштвеног, историјског, економског...) проналази се адекватни оквир у којем се реагује. Циљ рада је формирање аутентичног радног простора који транспоновањем и обликовањем елемената окружења пружа решење простора који прати трансформације начина живота.
 • Студио проф. Дејана Миљковића

  By Архитектонски факултет on 11/06/2018
  Наставник: арх. Дејан Миљковић, редовни професор Студент: Симона Штуловић Опис пројекта: Процес пројектовања у густој урбаној матрици изискује проверу модела кроз низ анализа. Кретање од компактности форме и пуне искоришћености парцеле ка крајњој, потпуној декомпозицији коцке, која је и даље опипљива у самој коначној појавности објекта, ствара јаку нит почетне идеје и симбиозе просторних анализа. Концепт објекта је осмишљен истраживањима могућих просторних структура на самој локацији, који ће једним снажним кораком креирати нови архитектонски печат у датој матрици. Решење је сачињено из првобитно стамбене намене објекта у једној корелацији са комерцијалним наменама у самом приземљу.
 • Студио проф. Ивана Рашковића

  By Архитектонски факултет on 11/06/2018
  Наставник: арх. Иван Рашковић, редовни професор Студент: Милан Ивановић Опис пројекта: Пројектни задатак је конципиран као студија карактеристичних фрагмената пројекта вишепородичног становања са пратећим садржајима који су подељени у више целина. Рад на задатку је конципиран на аналитици актуелног, друштвеног и културолошког тренутка и формулацији индивидуалних визија теме кроз начелне програмске и естетске смернице. Тежиште је на акцентовању простора стана на углу који је подвргнут бројним утицајима, сложеним односима које треба ускладити како би се нагласиле вредности и искористили потенцијали које доноси непосредни контекст локације. Комплетна студија кроз појединачне елементе, резултира разумевањем типологије вишепородичног становања, као и контекста и његовог карактера, односно критичким сагледавањем локације са свим погодностима и ограничењима.
 • Студио ван.проф. др Владимира Миленковића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: др Владимир Миленковић, ванредни професор Студент: Јован Матовић Опис пројекта: Главна идеја пројекта је заснована на теми проваздушености, где је објекат у виду куле која се издиже изнад суседних објеката. Приземље је у потпуности отворено и слободно, осим елемената вертикалне комуникације, што заједно са непостојањем директног контакта са суседним објектима, доприноси проваздушењу и сам објекат добија на лакоћи. Oсим самог угаоног мотива блока и сам угао постаје засебна тема пројекта. Волуметрија објекта је настала ротацијом и смицањем квадратних етажа у основи и затим спајањем њихових крајева. Примарна фасада је стаклена, док секундарну фасаду карактерише транспарентност и лакоћа материјала.
 • Студио доц. мр Зорана Абадића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: мр Зоран Абадић, доцент Студент: Милан Грујичић Опис пројекта: Пројекат се бави истраживањем могућности искоришћавања потенцијала аутентичне позиције објекта кроз адаптацију различитих сегмената задате типологије у циљу постизања јединствене архитектонске целине. Угао представља полазну тачку у односу на коју се формирају слојеви активности, амбијената и односа који се испољавају кроз обликовање структуре. Објекат својом волуметријом тежи да разгради солидност градског блока у коме се налази и да омогући повољну позицију стамбених простора за све кориснике. Волумен истиче јавни простор али и омогућава приватност и изолованост, и на тај начин остварује утицај на непосредно урбано окружење и кориснике креираног простора.
 • Студио доц. Милоша Комленића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: арх. Милош Комленић, доцент Студент: Бојан Стојиљковић Опис пројекта: Користећи се једноставним формама, циљ пројекта био је да се пронађе функционално решење које би задовољило све њене кориснике. Водећи се почетном идејом уклапања главног пројекта у његово окружење, дошло се до следећих приказаних форми и решења фасада. Највише пажње посвећено је решавању стамбених јединица. Каснији облик фасаде само прати функцију објекта и потпуно му је подређен. Сама обрада, боја, текстуре су последица експеримента - што се огледа на још неким приложеним примерима на тему фасада.
 • Студио доц. Милоша Ненадовића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: арх. Милош Ненадовић, доцент Студент: Марко Станковић Опис пројекта: Основно полазиште приликом израде идејног решења стамбеног објекта за становање било је формирање и истраживање специфичних фрагмената архитектонско-урбанистичког пројекта који се базира на већ задатој теми вишепородичног становања. Сам пројектантски приступ базиран је на схватању архитектуре као оруђа комуникације, те објекат као такав, обликован као будући репер и ново место концентрисања људи у овом делу града. Простор је функционално подељен на више нивоа и делова - простор комуникације и простор за становање. Објекат се састоји од 9 етажа. Услед недостатка зеленила и башта у градским површинама, свака етажа у свом језгру садржи заједничке просторе који су намењени за заједничка дружења и гајење различитог зеленила. Поента саме форма објекта јесте у томе да језгро које се простире кроз 7 етажа и које је у стаклу, буде носећи елемен за снажне бетонске правоугаоне форме које се каче на њега. Тиме се постиже осећај левитирања у простору.