УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
(РЕ)ФОРМУЛАЦИЈА ОКРУЖЕЊА ТРГА СЛАВИЈА
Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Комплексност просторне ситуације проистиче из хијерархијске позиције и потенцијала ширег просторног оквира у односу на његову физичку, просторну и садржајну неартикулисаност. Простор Трга Славија – делови блокова који га формирају, иако једна од најзначајних градских локација, фреквентна од свог припајања градском реону, па и пре тога, упркос великом броју покушаја, никада, посебно у свом северозападном и североисточном делу, није реализован као формативни део амбијенталне целине којој припада.

Тематски оквир задатка заснован је на потреби за преиспитивањем архитектуре као дисциплине чији су производи – просторна стања узрочно-последично везани за различите друштвене ефекте. Социјални и политички приступ разумевања архитектуре отвара могућност за тумачење простора као друштвене категорије.

Студент: 
Софија Бојановић

Опис пројекта:
Славија као део централног градског језгра, представља агрегат различитих морфолошких структура које граде јединствену и динамичну волуметрију. Ипак, овај простор као целовит амбијент је тешко сагледив, с обзиром на недоследност његових везивих елемената. Да би објекат функционисао као нераскидив систем, те да би се доживљавао као свеобухватан волумен, неопходно је укључити покрет корисника! Како би се на емотивном и когнитивном нивоу повезао са простором, човек мора да се кроз исти креће! Концептуална окосница пројекта ослања се на идеју интензивирања и каналисања кретања корисника Славије у циљу обезбеђивања егзистенције просторних сегемната као јединствене целине.

Елементи алата којим се постиже материјализација концептуалне замисли односи се на пројектовање сукцесија доживљаја и равни сагледавања простора. Механизам којим се ове амбијенталне премисе доводе у спрегу са конкретним окружењем дефинисан је као генерисање путања које пролазе кроз само ткиво запреминског обухвата у коме је осетан утицај Трга.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492