UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

II godina – 4. semestar
MODUL 9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
PORTAL GRADA – RTS – Javni medijski servis
Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, vanredni profesor

Tematski okvir zadatka odnosi se na preispitivanje potencijala eksponiranih a neiskorišćenih gradskih lokacija kao ključnih mesta u razvoju najznačajnijih gradskih potencijalnih središta. Ovakvo tematsko usmerenje podrazumeva redefiniciju postojećih gradskih teritorija koje su ostale zarobljene i neaktivirane izgubivši svoju osnovnu namenu oslonjenu na duh prethodne epohe i danas predstavljaju ograničenje, smetnju razvoju grada.

Programski, multifunkcionalni sardžaj državne radio televizije sa svim svojim funkcionalnim specifičnostima i likovno i namenski reprezentuje NOVI PORTAL GRADA, novu ikoničnu gradsku kapiju. Težište teme je, dakle, na akcentovanju prostora koji se nalazi u središtu brojnih, raznorodnih uticaja te složenih odnosa koje treba uskladiti da bi se naglasile vrednosti i iskoristili potencijali koje donosi šire okruženje, očuvala logika korišćenja prostora i usaglasila mera i dimenzija sa svim uslovima koje zadata tačka pruža. Prostorni okvir zadatka je teritorija na kojoj se trenutno nalazi urušeni objekat ministarstva unutrašnjih poslova sa obe strane početka Ulice Kneza Miloša.

Aktuelni arhitektonski trenutak obeležen je izrazitim tržišnim, merkantilnim načinom razmišljanja gde je u prvom planu lični investicioni interes, maksimalni finansijski efekat i profit. U takvim uslovima sve češće se zaboravlja na ambijentalne vrednosti, kvalitet gradskog ambijenta, logiku korišćenja prostora i primerenu meru, dimenziju i razmeru intervenicije. na konkretnom slučaju, suočeni sa novim raspoloživim prostorom u gradskom središtu biće potrebno kritički, programski i prostorno, arhitektonsko-urbanistički definisati novu celinu i ne propustiti šansu da se maksimalno iskoristi impozantni potencijal predmete lokacije.

Student: 
Ivan Jovićević

Opis projekta:
Koncept trga ponuđen prilikom izrade Master teze formirao je ideju da novoprojektovana zgrada državne radio-televizije sa jednim brojem zadržanih objekata na lokaciji formira proširenje, odnosno novi gradski trg. U daljoj razradi osnovni elementi arhitekture, stub i tavanica, postaju likovni i skulpturalni motiv. Oni grade identitet i karakter kuće koji predstavlja apsurd sadašnjosti, u kojoj mediji nisu po ljudskoj meri. Zato je na nivou forme, a sa ciljem potpunog „ubijanja“ čovekomernosti objekta broj kompozicionih elemenata redukovan, čime su i elementi postali radikalniji. Osim nedostatka čovekomernosti objekat svojom tavanicom i njenim horizontalnim prostiranjem „ni na nebu ni na zemlji“, podseća na ljudsku egzistencijalnu nestabilnost i smrtnost.

Drugi oblikovni element, kružni stub, simbol apsolutnog, prostire se vertikalno i predstavlja ljudsku težnju ka rastu, uzrastanju, nebu. Tavanica „odgovara“ na kontekst ortogonalno tj. na nivou plana, poštujući geometriju izgrađenog, dok stubovi svojom „random“ postavkom „odgovaraju“ na organsku zatečenost pejzaža.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492