УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Date: 03/02/2014 Кључне речи:

САС Урбана обнова

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
САС_УО 3.1. – Обнова инфраструктуре

БРОЈ КРЕДИТА: 4 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Изборни

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
мр Рајко Корица, редовни професор

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Основни циљ предмета је упознавање студената са аспектима пројектовања и планирања развоја урбане структуре и постизања виших нивоа квалитета живота у градским срединама у складу са принципима обнове инфраструктуре и саобраћаја на одржив начин.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:

 • Основна знања које ће студент стећи радом на предмету која им повећавају компетенцију у решавању проблема везаних за проблематику обнове инфраструктуре и саобраћаја су:
 • Разумевање кључних савремених дисциплинарних питања везаних за проблематику обнове инфраструктуре и саобраћаја – актери, организациони аранжмани, начини финансирања, позитивни и негативни ефекти
 • Упознавање са процесом планирања и програмирања обнове инфраструктуре и саобраћаја
 • Разумевање и савладавање методологије обнове инфраструктуре и саобраћаја
 • Анализирање и евалуација стратегија, планова и пројеката на основу интегралних циљева развоја урбаних средина уопште и секторских индикатора окренутих ка резултатима обнове инфраструктуре и саобраћаја
 • Практична знања о принципима и мерама урбанистичког планирања и пројектовања обнове инфраструктуре и саобраћаја у складу са савременим захтевима мобилности људи и одрживог саобраћаја у граду – менаџмент мобилности, паркинг менаџмент и коришћење алтернативних возила и горива у градском саобраћају

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Укључивање партнера из приватног сектора у процес планирања обнове инфраструктуре и саобраћаја кроз организационе аранжмане, начине финансирања (концесије, директна страна улагања…) и механизме за имплементацију заједно са јавним сектором. Праћење процеса и квалитета решења обнове инфраструктуре – циљеви и индикатори окренути ка перформансама и реализацији. Сагледавање стања инфраструктуре, карактеристика, параметара који је одређују (природни и створени), посебан осврт на саобраћај. Утицај претходног начина планирања, грађења, финансирања. Нови друштвени токови и обнова и реконструкција инфраструктуре (транзиција, глобализација, власнички односи, Европска унија, утицаји на животну средину). Интегралне урбане политике и секторске политике везане за бољу организацију саобраћаја (менаџмент мобилности, јавни градски саобраћај, паркинг менаџмент, коришћење алтернативних возила и горива).

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:

 • Предавања и интерактивни рад са студентима
 • Студије случаја
 • Семинарски радови

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс САС_УО 3.1. – Обнова инфраструктуре

Интерактивни портфолио САС_УО 2013/14 курсева

Све информације у вези са САС_УО 2013/14 курсевима:

Филтер