УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 03/02/2014 Кључне речи:

САС Урбана обнова

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
САС_УО 2.2. – Елементи: Улице у контексту обнове

БРОЈ КРЕДИТА: 8 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Изборни

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Настава је усмерена ка продубљивању и усавршавању знања и вештина у области урбане регенерације и обнове, на бројне теме истраживања морфологије потеза, као и метода и алатки за њихову реконструкцију.
Циљ наставе је надградња постојећих знања на урбанистичким предметима основних и мастер студија, као и разумевање савремених метода и техника унапређења организације урбане структуре.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:

  • Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања
  • Свест и поштовање погледа и ставова проистеклих из других националних и културних миљеа
  • Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми
  • Свест о питањима и темама савремених дебата о урбаној обнови
  • Способност за рад и у режиму високе аутономије и у сарадњи са другима.
  • Разумевање метода истраживања и припреме пројектног задатка.
  • Одговорност за сопствени рад и способност самокритике у односу на свој рад.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Тежиште предмета је истраживање регенерације главних градских потеза са физичког и функционалног аспекта, у циљу формирања образаца урбане обнове који би могли да се примене на конкретном примеру, а у складу са позитивном праксом обнове европских градова.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава обухвата теоријски семинар и практични део који се односи на конкретно истраживање. Предавања су интерактивна, истраживања су индивидуална и групна . Рад обухвата и рекогносцирање терена, анализе случајева и израду пројекта (финалног елабората).

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс САС_УО 2.2. – Елементи: Улице у контексту обнове ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Интерактивни портфолио САС_УО 2013/14 курсева

Све информације у вези са САС_УО 2013/14 курсевима:

Филтер