УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 03/02/2014 Кључне речи:

САС Урбана обнова

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
САС_УО 1.6. – Интересне групе, локалне заједнице и урбана обнова

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
др Сретен Вујовић

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Да полазнике упозна са доминантним социолошким интерпретацијама и приступима у анализи урбане обнове, да их упути у разумевање и препознавање актера у урбаној обнови, позицији друштвених група и њихових интереса у обнови, облицима партнерства и сарадње у обнови и да анализира добре примере урбане обнове и угла позиције локалног становништва и јавног интереса.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:

  • Побољшање знања о обележјима плуралистичког демократског друштва значајним за урбанистичку праксу.
  • Препознавање одлика социјалног простора зоне која је предмет урбанистичке интервенције.
  • Бољи приступ и разумевање позиције друштвених актера у процесу урбане обнове.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Предавања и разговори о основним социолошким аспектима урбане обнове – мотиви урбане обнове, економска, социјална и културна хетерогеност градских зона, зоне различитог стандарда становања и квалитета грађене средине, сиромашна подручја и подручја нижег стандарда становања, улога вредности и норми у обликовању и процени квалитета живота у зони, интересне групе у градском простору, економска и политичка позиција интересних група, друштвене институције и процеси одлучивања, јавност доношења одлука, јавно добро и градски простор, критеријуми доношења развојних одлука и планова, интереси и власничка права локалног становништва, облици и обим партиципације грађана, партнерски однос актера у урбаној обнови, индикатори квалитета живота као легитимизирајући основ права на град и позиције локалних заједница и грађана.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Интерактивна предавања. Излагање семинарских радова и разговор. Предмет семинарског рада је анализа једног примера (добре) праксе урбане обнове, која укључује опис ситуације и процеса, актере обнове, положај локалног становништва и коментар резултата процеса обнове.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс САС_УО 1.6. – Интересне групе, локалне заједнице и урбана обнова

Интерактивни портфолио САС_УО 2013/14 курсева

Све информације у вези са САС_УО 2013/14 курсевима:

Филтер