UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - II godina - 4. semestar Date: 21/09/2014 Ključne reči: ,
chicago-cloud-gate_o
Chicago Cloud Gate

MASU – II godina – 4. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – II godina – 4. semestar: Kurs MASU M4.2. – Master teza

GODINA STUDIJA:
II godina – 4. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 10 ESPB

STATUS PREDMETA:
Izborni

USLOV:
Položeni svi predmeti na Master akademskim studijama

NASTAVNICI:
MASU_M4.2.1 Master teza 1,dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor
MASU_M4.2.2 Master teza 2,mr Jelena Živković, docent
MASU_M4.2.3 Master teza 3,dr Marija Maruna, docent
MASU_M4.2.4 Master teza 4,dr Ksenija Lalović, docent
MASU_M4.2.5 Master teza 5,mr Biserka Mitrović, docent
MASU_M4.2.6 Master teza 6,arh. Zoran Đukanović, docent
MASU_M4.2.7 Master teza 7,mr Uroš Radosavljević, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA
Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata sa procesom rada na izradi istraživačkih projekata kao i uspostavljanje teoretskih i metodoloških osnova pojedinačnih završnih master projekata.

ISHOD PREDMETA
• Osposobljavanje studenata za samostalan istraživački rad kroz primenu stečenih znanja u koncipiranju istraživanja u oblasti urbanizma.
• Razvoj sposobnosti logičkog rasuđivanja, oblikovanja hipoteza, uređivanja informacija i izvođenja zaključaka
• Osposobljavanje studenata za prezentaciju istraživačkog rada

SADRŽAJ PREDMETA
Master teza je predmet na kome se studenti obučavaju za samostalno istraživanje, upoznaju sa različitim pristupima i metodama istraživanja, konvencijama referenciranja i oblicima prezentacije istraživačkog rada.
Teoretska nastava obuhvata: analizu stanja u oblasti istraživanja, pregled aktuelnih tema/problema u oblasti istraživanja, plan aktivnosti tokom istraživanja, osnove istraživanja literature, osnovne metodološke pristupe istraživanju, osnovne metode prikupljanja podataka, pristupe analizi, interpretaciji i prezentaciji rezultata istraživanja
Rad na predmetu podrazumeva samostalan istraživački rad u odabranoj težišnoj oblasti u okviru koje student bira i defiše temu, vrši pregled različitih teoretskih pristupa i dosadašnjih istraživanja teme, oblikuje teoretski okvir rada, definiše metodološki pristup i vrši izbor adekvatnog metoda istraživanja predložene teme koja se obrađuje na master projektu. Rezultat rada je formulacija teze i definisanje projekta istraživanja. Teza se sagledava i formuliše u relaciji sa aktuelnim teoretskim i praktičnim problemima urbanog razvoja. Projekat istraživanja odražava integralni pristup istraživanju teme.

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter