UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - II godina - 4. semestar Date: 21/09/2014 Ključne reči: ,
amsterdam-java-island_o
Amsterdam Java Island

MASU – II godina – 4. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – II godina – 4. semestar: Kurs MASU M4.1. – Stručna praksa

GODINA STUDIJA:
II godina – 4. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 4 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
položeni svi predmeti na diplomskim studijama

NASTAVNIK:
mr Biserka Mitrović, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Osnovni cilj je sticanje praktičnog iskustva. Iskustvo planerskih, konsultantskih, javnih i drugih institucija koje učestvuju u sistemu planiranja u Srbiji, odn. Evropi u kojima se pruža mogućnost studentima da razviju sposobnost brzog i efikasnog donošenja planerskih odluka. Stručna praksa studentima pruža mogućnost za sticanje dodatnih znanja o praktičnim procedurama odlučivanja u meri u kojoj one vrše uticaj na kvalitet urbanističkih rešenja.

ISHOD PREDMETA:
Razumevanje aktuelne prakse urbanog planiranja i projektovanja; Razumevanje društveno – ekonomskog okvira urbane intervencije; Sposobnost integracije stečenih znanja; Primena stečenih veština; Sposobnost timskog rada; Svest o ulozi urbaniste u savremenom društvu; Razumevanje profesionalne etike i kodeksa ponašanja.

SADRŽAJ NASTAVE:
Studenti samostalno biraju institucije, organizacije, preduzeća ili druge ustanove koje se bave urbanističkim planiranjem i projektovanjem. Studenti kontinualno prate rad izabrane institucije i vode evidenciju o rezultatima rada.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija kroz dvonedeljni praktični rad u institucijama, organizacijama, preduzećima i drugim ustanovama u kojima studenti obavljaju stručnu praksu (8 sati dnevno). Nakon obavljenog praktičnog rada, studenti rade elaborat.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M4.1. – Stručna praksa

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter