UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - II godina - 3. semestar Date: 20/09/2014 Ključne reči: ,
amsterdam_o
Amsterdam

MASU – II godina – 3. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – II godina – 3. semestar: Kurs MASU M3.6. – Tehnike i alati 2 – Komunikacija i saradnja u participativnom procesu urbanog planiranja

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Položen ispit Tehnike i alati 1

NASTAVNIK:
dr Ksenija Lalović, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Tehnike i alati za uspostavljanje dobre komunikacije i osnaživanje participacije i saradnje svih učesnika u urbanom razvoju premisa su efektivnosti urbanog planiranja i projektovanja i efikasnosti sprovođenja planova i projekata, i sastavni su deo profesionalnog profila modernog urbaniste. Uloga urbanista u savremeniim uslovima prevazilazi skup ekspertskih poslova i proširuje se na zadatke fasilitacije planerskog procesa. U tom smislu:
• Osnovni cilj nastave na predmetu je upoznavanje, sticanje znanja i savladavanje osnovnih tehnika analitičkih i organizacionih i postupaka fasilitacije i medijacije u participativnom procesu urbanističkog planiranja i projektovanja.
• Operativni cilj nastave je upoznavanje i savladavanje korišćenja osnovnih alata za postupak planiranja i organizacije participativnog procesa i sistema informisanja učesnika

ISHOD PREDMETA:
Razumevanje uloge i kompleksnosti praktičnih profesionalnih zadataka urbaniste u menadžmentu participativnog procesa urbanog planiranja i projektovanja.
Sposobnost prepoznavanja i izbora participativnih tehnika i adekvatnih komunikacionih alata koji su primereni razmatranom problemskom kontekstu u procesu urbanog planiranja i projektovanja.
Sticanje znanja o postupcima u sprovoćenju tehnika i upotrebi alata, njihovoj složenosti, potrebnim resursima i uslovima za njihovo stprovoćenje.
Ovladavanje veštinama upotrebe osnovnih tehnika u kontektu konkretno zadatog urbanog konteksta.
Ovladavanje veštinama formiranja infromacione platforme za komunikaciju i kolaboraciju.

SADRŽAJ NASTAVE:
Obuhvata tematske jedinice iz TIS sistema za podršku odlučivanju zasnovani na GIS tehnologijama, analize stejkholdera, identifikacije i pripreme organizacije i tehnika participacije, tehnike pripreme i sprovođenja grupnih procesa: vizioniranja, analize problema i mogućnosti razvoja, prioritizacije problema kroz tehniku dijaloga sa problemom, postupak analize polja sila, analize matrice ciljeva, itd. unapređenje komunikacije i upravljanje konfliktima kroz medijaciju ili pregovaranje.
Obuhvata praktičan rad na upotrebi osnovnih alata i profesionalne treninge i njihovo simulaciono ili praktično sprovođenje u kontektu zadatkog urbanog poligona.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava na predmetu se odvija kroz interaktivna predavanja, praktičan rad na terenu, simulacione vežbe na konkretno zadatom urbanom kontekstu koji je tema integralnog projekta kako bi dobijeni rezultati bili upotrebljivi u procesu izrade projekta.

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter