UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - II godina - 3. semestar Date: 20/09/2014 Ključne reči: ,
brasilia_o
Brasilia

MASU – II godina – 3. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – II godina – 3. semestar: Kurs MASU M3.4. – Urbana regulativa

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNIK:
mr Biserka Mitrović, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Upoznavanje sa značajem, razvojem i sadržajem urbane i prostorno planerske regulative u Srbiji. Sticanje informacija o različitosti zahteva i potreba struka uključenih u proces urbanog i prostornog planiranja. Upoznavanje sa opštim kontekstom zakonodavstva EU. Upoznavanje procedura i institucija u praksi urbanog i prostornog planiranja u Srbiji.

ISHOD PREDMETA:
Osposobljenost studenata da razumeju i primene urbanu i prostorno planersku regulativu u praksi. Osposobljenost studenata da prepoznaju obaveze, kompetencije, mesto i vreme uključivanja učesnika u procesu urbanog i prostornog planiranja u skladu sa važećim propisima. Prepoznavanje značaja i uloge sistema institucija uključenih u proces urbanog i prostornog planiranja u Srbiji.

SADRŽAJ NASTAVE:
• Osnovna regulativa urbanog i prostornog planiranja – zakon, podzakonska akta, propisi i normativi.
• Regulativa srodnih oblasti značajnih za urbano i prostorno planiranje; usklađenost i međusektorska povezanost oblasti.
• Regulativa u oblasti životne sredine značajna za urbano i prostorno planiranje; Regulativa u oblasti građevinskog zemljišta značajna za urbano i prostorno planiranje.
• Razvoj zakonodavstva kod nas; usklađenost sa zakonodavstvom urbane regulative EU.
• Javni interes u regulativi urbanog i prostornog planiranja.
• Učešće javnosti u regulativi urbanog i prostornog planiranja.
• Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova.
• Relacija i usklađenost zakonodavne materije u Srbiji sa planskim dokumentima koji nisu propisani urbanom i prostorno planerskom regulativom u Srbiji (strategije razvoja, lokalni ekološki i akcioni planovi, master planovi i dr. ).
• Procedure i institucije na različitim nivoima urbanog i prostornog planiranja u Srbiji; nadležnosti i obaveze institucija prilikom izrade, kontrole i usvajanja planskih dokumenata.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja eks katedra, istraživački rad, prezentacije i odbrane individualnih i grupnih projekata.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M3.4. – Urbana regulativa

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter