UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - II godina - 3. semestar Date: 20/09/2014 Ključne reči: ,
paris-in-las-vegas_o
Paris in Las Vegas

MASU – II godina – 3. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – II godina – 3. semestar: Kurs MASU M3.1. – Teorija planiranja

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNIK:
dr Marija Maruna, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

 

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Predmet je pre svega usmeren na dva osnovna cilja:
• upoznavanje sa teorijskim i praktičnim sredstvima za razumevanje uloge urbanističkog planiranja u oblikovanju savremenih gradova
• osposobljavanje za upotrebu teorijskih znanja u rešavanju praktičnih problema u urbanizmu.

ISHOD PREDMETA:
• Osposobljavanje za kritičko promišljanje različitih oblika urbanističke intervencije
• Upoznavanje i identifikovanje faktora koji utiču na promenu prirode planiranja u savremenom globalnom društvu
• Upoznavanje sa alternativnim oblicima stručnog rada
• Stvaranje artikulisane lične pozicije u odnosu na profesiju

SADRŽAJ NASTAVE:
• Aktuelni problemi u razvoju gradova i rešenja koja praksa planiranje nudi;
• Upoznavanje sa mestom i ulogom planiranja u izgradnji gradova;
• Razumevanje sistema i procesa planiranja u određenom društveno istorijskom i kulturnom kontekstu;
• Upoznavanje sa različitim modelima usmeravanja razvoja gradova i njihovim praktičnim aplikacijama;
• Planiranje u razvijenom svetu, u zemljama u razvoju i u postsocijalističkim zemljama;
• Mesto urbanističke intervencije u procesu odlučivanja o prostornom razvoju;
• Proces odlučivanja- politički, institucionalni, odlučivanje o prostornim, infrastrukturnim i tehnološkim intervencijama;
• Proces i proizvod planiranja;
• Razumevanje različitih uloga urbanista u društvu;
• Etička osnova urbanističke profesije: problem javnog interesa.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Rad na kursu je usmeren na debate teorijskih izvora i posebnih slučajeva prakse planiranja. Nastava se izvodi kroz predavanja ex-cathedra. i diskusiju na času. Ispit je u obliku seminarskog rada na izabranu temu koja povezuje teoriju i praksu planiranja.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M3.1. – Teorija planiranja

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter