UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 2. semestar Date: 19/09/2014 Ključne reči: ,
dubai-mall_o
Dubai Mall

MASU – I godina – 2. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 2. semestar: Kurs MASU M2.6. – Tehnike i alati 1 – Urbana istraživanja kroz GIS

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNIK:
dr Ksenija Lalović, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Tehnike i alati urbane analize i sinteze sastavni su deo saznajnog procesa sagledavanja i razumevanja i interpretacije urbanih strukturnih i transformacionih karakteristika, koji je usmeren ka prepoznavanju i odabiru adekvatnih metoda planiranja i strategija razvoja. Savremeni istraživački postupci više se ne mogu zamisliti bez upotrebe savremenih IKT alata koji omogućavaju efikasnost i efektivnost postupaka. U tom smislu:
• Osnovni cilj nastave na predmetu je upoznavanjei osposobljavanje za upotrebu osnovnih tehnika analitičkih i sintetičkih postupaka koje se primenjuju u praksi u toku procesa urbanističkog planiranja i projektovanja.
• Operativni cilj nastave je upoznavanje sa performansama i savladavanje korišćenja osnovnih računarskih alata za podršku urbanoj analizi, sa posebnim naglaskom na GIS zasnovane urbane informacione sisteme.

ISHOD PREDMETA:
Razumevanje spektra i kompleksnosti praktičnih profesionalnih zadataka urbaniste u ukupnom procesu urbanog planiranja i projektovanja.
Sposobnost prepoznavanja i izbora adekvatnih istraživačkih tehnika i alata koji su primereni razmatranom problemskom kontekstu u procesu urbanog planiranja i projektovanja.
Sticanje znanja o postupcima u sprovoćenju tehnika, njihovoj složenosti, potrebnim resursima i uslovima za njihovo sprovođenje.
Sticanje veština upotrebe osnovnih tehnika u kontektu konkretno zadatog urbanog problema.
Sticanje veština upotrebe osnovnih GIS alata neophodnih za sprovođenje osnovnih prostornih i višekriterijumskih analiza posmatranog urbanog konteksta.

SADRŽAJ NASTAVE:
Obuhvata tematske jedinice iz metoda i tehnika prikupljanja, uređivanja i struktuiranja kvanitativnih i kvalitativnih podataka, metoda statističke i prostorne analize, integralne višekriterijumske teritorijalne analize, metoda i tehnika predviđanja i simulacije, SWOT, metoda i tehnika vizuelizacije istraživačkih rezultata i pripreme izveštaja za podršku odlučivanju, metoda i tehnika evaluacije i praćenja promena.
Obuhvata praktičnu aplikativnu nastavu za odabrane osnovne tehnike upotrebom GIS i drugih računarskih alata na zadatom urbanom poligonu.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava na predmetu se odvija kroz interaktivna predavanja, i vežbe u računarskoj GIS laboratoriji na konkretno zadatom urbanom poligonu koji se odabira u dogovoru sa rukovodiocem integralnog projekta kako bi dobijeni rezultati bili upotrebljivi u procesu izrade projekta.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M2.6. – Tehnike i alati 1 – Urbana istraživanja kroz GIS

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter