УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 2. семестар Date: 27/01/2014 Кључне речи:
lenin-in-new-york_o
Lenin in New York

МАСУ – I година – 2. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 2. семестар: Курс МАСУ М2.5. – Студио – интегрални пројекат 1

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 10 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
положен испит Интегрална анализа територије

НАСТАВНИК:
мр Урош Радосављевић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Истраживачко – пројектним радом у студију, примењеном на репрограмирање и преобликовање простора, студентима се нуде нова знања о савременим парадигмама урбаног дизајна које подразумевају учешће актера (заинтересованих страна) у креирању, репрограмирању и преобликовању простора у плуралистичком друштву.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени за:
Разумевање кључних савремених дициплинарних питања везаних за проблематику интегралном приступу урбаном дизајну у циљу одрживости решења и заштите животне средине; Познавање и примена основних метода у интегралном приступу у процесу анализе и конципирања решења у урбаном дизајну; примену практичних знања о принципима интегралних креативних решења за комплексне урбане ситуације; укључивање партнера, креирање организационих аранжмана, финансирање и употребу механизама за имплементацију у процесу урбаног дизајна; вредновање интегралних решења на различите начине, праћење процеса и квалитета циљева и индикатора усмерених ка перформансама и реализацији решења

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Стицање нових знања и вештина заснива се на савременим парадигмама урбаног дизајна који подразумевају учешће актера (заинтересованих страна) у креирању, репрограмирању и преобликовању простора у мрежном и плуралистичком друштву. То подразумева знања и вештине у достизању консензуса о заједничком интересу ре-креирања простора као и различите начине комуницирања односно стварања основа за разумевање кроз отворену комуникацију и доступност информацијама о могућностима реализације различитих интереса у оквиру истог простора (достизањем консензуса креирањем заједничке визије), понуде различитих опција и сценарија репрограмирања и преобликовања простора, успостављање правила понашања и грађења у простору, све у складу са препознатим визуелним идентитетом и брендом простора.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Рад у студију се одвија кроз дебате, радионице, студентске презентације … у зависности од фазе истраживачко – пројектног процеса. Настава се у току семестра одвија у три наставна блока у оквиру којих је рад усмерен ка истраживању, разради решења и евалуацији постигнутих резултата.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М2.5. – Студио – интегрални пројекат 1

Интерактивни портфолио MАСУ 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2013/14 курсевима:

Филтер