UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 2. semestar Date: 19/09/2014 Ključne reči: ,
new-york-neighborhood_o
New York Neighborhood

MASU – I godina – 2. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 2. semestar: Kurs MASU M2.3. – Metodologija urbanog dizajna

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 4 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Savremeni urbanistički koncepti

NASTAVNIK:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Nastava na predmetu upoznaje studente sa primenom različitih metoda istraživanja u urbanom dizajnu (deskriptivnih, korelativnih, eksperimentalnih).
Osposobljavanje studenata za rad u oblasti urbanog dizajna, tj. razvijanje sposobnosti studenata za razumevanje, sistematizaciju i primenu različitih metoda urbanog dizajna, kao i osposobljavanje studenata rad na urbanističkim planovima i projektima u praksi.

ISHOD PREDMETA:
Kroz nastavni proces studenti treba da:
• steknu znanja o različitim metodama urbanog dizajna i mogućnostima njihove primene u praksi;
• razviju sposobnost za rad u režimu visoke autonomije i za saradnju sa drugima;
• razviju kapacitet za primenu stečenih znanja u radu u studiju i praksi;
• unaprede nivo komunikacionih veština u verbalnom, pisanom, grafičkom i digitalnom obliku.

SADRŽAJ NASTAVE:
Pregled istraživačkih metoda i tehnika koje se primenjuju u oblasti urbanističkog dizajna.
Studenti se osposobljavaju za različite metode i tehnike – prostorna sintaksa, mentalno mapiranje, asocijativni metod, parametarski urbanizam; za kvalitetna i kvantitativna istraživanja; pravilno organizovanje istraživanja; definisanje kriterijuma za procenu optimalnog rešenja; prikazivanje varijantnih rešenja- scenarija razvoja i rezultata.
Provera se vrši na vežbama na konkretnom poligonu.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija kroz interaktivna multimedijalna predavanja (ex-cathedra, razgovor, ankete), kao i grupni rad na vežbama, istraživački rad studenata tokom semestra i elaboriranje stečenih saznanja i njihova prezentacija (kolokvijumi), u cilju provere stečenih znanja na konkretnom poligonu.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M2.3. – Metodologija urbanog dizajna

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter