UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 2. semestar Date: 19/09/2014 Ključne reči: ,
paris-bobur_o
Paris Bobur

MASU – I godina – 2. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 2. semestar: Kurs MASU M2.1. – Teorija urbanog dizajna

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNIK:
mr Jelena Živković, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Cilj kursa je upoznavanje studenata sa različitim teoretskim konceptima, temama i dilemama urbanog dizajna. Akcenat je na sagledavanju različitih pristupa prepoznavanju prirode, svrhe, uloge i sadržaja urbanog dizajna u relaciji sa ekonomskim, društvenim, kulturnim i prirodno-ekološkim uslovima urbanog razvoja.

ISHOD PREDMETA:
Studenti stiču veštine i znanja o:
• različitim teorijama, konceptima, temama i dimenzijama urbanog dizajna
• različitim savremenim temama, problemima i debatama u oblasti urbanog dizajna
• studenti razvijaju sposobnost za razumevanje discipline urbanog dizajna u relaciji sa društvenim, ekonomskim, političkim, ekološkim i kulturnim i drugim faktorima i uslovima kao i specifičnostima konteksta urbanog razvoja
• studenti razviju sposobnost kritičkog mišljenja

SADRŽAJ NASTAVE:
Kurs obuhvata razmatranje različitih tema i teoretskih koncepata urbanog dizajna kao što su:
• društvene, formalne i environmentalne teorije; teorije mesta, povezivanja i građenja
• dimenzije urbanog dizajna u teoretskim konceptima: morfološka, perceptualna, društvena, vizuelna, funkcionalna, ekološka, temporalna;
• teme urbanog dizajna i odnos prema teoriji: geneze i kreiranja strukture, urbana tipologija, gustina i održivost; pristupačnost, čitljivost, životnost, funkcija i usklađenost, integrativnost, kompleksnost; karakter i značenje; kontinuitet i promena; bezbednost i dostupnost; red i slučajnost; karakter i nivo kontrole prostora; kvaliteti javnih prostora…
• savremeni fenomeni, problemi i novi pristupi dizajnu gradskog prostora

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava na predmetu se realizuje kroz predavanja nastavnika i učešće studenata u diskusiji na svakom času.
Provera znanja: 2 kratka pisana rada (kolokvijumi) i ispit ( pismeni ili usmeni).

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M2.1. – Teorija urbanog dizajna

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter