UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 1. semestar Date: 19/09/2014 Ključne reči: ,
ULICNA-MUZIKA_o
Ulična muzika

MASU – I godina – 1. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 1. semestar: Kurs MASU M1.7. – Izborni predmet 1

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 4 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNICI:
mr Petar Arsić, redovni profesor
mr Jelena Živković, docent
arh. Zoran Đukanović, docent
mr Rajko Korica, redovni profesor
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

1.7.1 MASU_M1_7_1_logo

Kurs MASU M1.7. – Izborni predmet 1:

CENTRI SAVREMENIH GRADOVA – KARAKTERISTIKE, STANJA I PROCESI

Nastavnik:

mr Petar Arsić, redovni profesor

Osnovni cilj predmeta je istraživanje fenomena vezanih za osobenosti, stanja i procese koji karakterišu savremene (evropske) gradove, tj. njihove centre. Nastava je usmerena ka istraživanju gradskog centra, gradskih specijalizovanih sub-centara, kao i ka upotpunjavanju stečenih i sticanju novih znanja iz ove značajne oblasti savremenog integralnog urbanizma. Fenomeni koji će se istraživati vezani su za aspekte saobraćaja i komuniciranja, programa i distribucije sadržaja, značaja kulture i nasleđa, mesta informacija i slobodnog vremena u odnosu na transformacije uslova u gradskom ambijentu i životnom okruženju.

KURIKULUM: CENTRI SAVREMENIH GRADOVA – KARAKTERISTIKE, STANJA I PROCESI

1.7.2 MASU_M1_7_2_logo

Kurs MASU M1.7. – Izborni predmet 1:

UMETNOST U JAVNIM GRADSKIM PROSTORIMA – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE

Nastavnik:

mr Jelena Živković, docent

arh. Zoran Đukanović, docent

Cilj programa je upoznavanje studenata sa vrstama, oblicima i uslovima realizacije arhitektonsko-urbanističkih-umetničkih projekata u javnoj sferi/prostorima koji se ostvaruje interdisciplinarnim delovanjem umetnika, arhitekata, planera i dizajnera kao i različitim oblicima učešća javnosti i lokalne zajednice u procesu planiranja, projektovanja i realizacije.

Studenti će po završetku kursa biti upoznati sa načinima planiranja, projektovanja i realizacije projekata unapređenja prostornog aspekta javne sfere/javnih prostora njihovim aktiviranjem (re)dizajnom primenom različitih umetničkih formi i sredstava.

KURIKULUM: UMETNOST U JAVNIM GRADSKIM PROSTORIMA – PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE

1.7.3 MASU_M1_7_3_logo

Kurs MASU M1.7. – Izborni predmet 1:

MENADŽMENT URBANE INFRASTRUKTURE

Nastavnik:

mr Rajko Korica, redovni profesor

Većina gradova širom sveta bori se sa nagomilanim problemima vezanim za životno okruženje i urbanu infrastrukturu. Sve veća stopa urbanizacije, prenaseljenost, jaka konkurencija i nejednaka distribucija prostora, neefikasno vreme provedeno u transportu na prezagušenim putevima, negativni uticaji buke i otpada i slabi infrastrukturni servisi negativno utiču na zdravlje urbane populacije i na atraktivnost gradova. Ovakva situacija urgentno traži novo i kvalitetno upravljanje urbanim životnim okruženjem i menadžmentom urbane infrastrukture, i urbane menadžere i eksperte sposobne za: – kreiranje politika i akcija koje su kompleksne, – koje čuvaju zdravlje i dobrobit urbanih stanovnika, i – koje vode ka atraktivnim i održivim gradovima.

KURIKULUM: MENADŽMENT URBANE INFRASTRUKTURE

1.7.4 MASU_M1_7_4_logo

Kurs MASU M1.7. – Izborni predmet 1:

MORFOLOGIJA GRADSKIH POTEZA

Nastavnik:

dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanističkog projektovanja i rekonstrukcije, na brojne teme urbanističke kompozicije poteza. Cilj nastave je nadgradnja postojećih znanja na predmetu oblikovanje gradskih prostora, kao i razumevanje osnovnih savremenih metoda i tehnika unapređenja organizacije urbane strukture, sa posebnim akcentom na gradove Srbije. Istraživanje se sprovodi na konkretnom prostoru, poligonu. Rad studenata podrazumeva dve celine: istraživačku i predlog intervencije (izlazni proizvod).

KURIKULUM: MORFOLOGIJA GRADSKIH POTEZA

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter