UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 1. semestar Date: 19/09/2014 Ključne reči: ,
rotterdam.housing_o
Rotterdam Housing

MASU – I godina – 1. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 1. semestar: Kurs MASU M1.6. – Urbani marketing i menadžment

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNIK:
dr Miodrag Ralević, redovni profesor

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Osnovni zadatak nastave je upoznavanje sa procesom, metodima i instumentima planiranja, organizacije i kontrole urbanog razvoja i savladavanje potrebnih znanja i veština za rešavanje problema kroz istraživanje mogućnosti unapređenja strukutre urbanih sistema.
Nastava je usmerena ka razumevanju procesa, metoda i instrumenata upravljanja: planiranja, organizacije i kontrole urbanog razvoja u kontekstu unapređenja kvaliteta življenja i očuvanja životne sredine.

ISHOD PREDMETA:
Nakon završenog kursa studenti će biti osposobljeni za:
• Razumevanje procesa, metoda i instrumenata urbanog marketinga
• Razumevanje problema upravljanja urbanim razvojem
• Razumevanje složenosti procesa upravljanja sa nizom potprocesa i učešća ljudi
• Poznavanje upravljačkih problema i fenomena vezanih za efikasno izvršavanje određenih zadataka i poslova.

SADRŽAJ NASTAVE:
Teoretska osnova upravljačke funkcije – Pluralistička osnova upravljanja razvojem; informatička osnova upravljanja razvojem, tehnološki-tržišna polazišta upravljanja razvojem; kriterijumi i mehanizmi upravljanja razvojem.
Problemsko-operativna osnova upravljanja urbanim razvojem – Proces stvaranja (proizvodnje) urbanog prostora; proces selekcionisanja i odlučivanja; konceptualni pristupi formiranja urbanog i regionalnog razvoja; operativni nivo ostvarenja upravljačke funkcije; modelska osnova upravljanja urbanim i regionalnim razvojem; poslovni sistemi upravljanja urbanim i regionalnim razvojem.
Metodska osnova marketinskog pristupa upravljanju urbanim i regionalnim razvojem. Strateška osnova pluralističko-tržišnog razvoja; formiranje politika urbanog i regionalnog razvoja; postupci i tehnike marketiranja; operativne aktivnosti ostvarenja marketinskih ciljeva.
Modelsko-konceptualna osnova formiranja upravljačke teritorije – Višedimenzionalni multivalentni pristupi formiranja upravljačke trajektorije; modeli celovitih upravljačkih trajektorija; koncepti otkrivanja budućnosti regionalnog i urbanog razvoja; polja i oblici ponašanja urbanih i regionalnih struktura.
Polazišta urbanog marketinga – suštinsko poimanje marketinga: veština ostvarenja dobiti, istinitost. Ciljna funkcija marketinga: razmena, usavrašavanje, dobit, putevi ostvarenja marketinske funkcije: politike, strategije, operacije, mehanizmi. Kompetitivnost – kvalitet, kompetentnost, konkurentnost, struktura aktera: vlasnici, zaposleni, kupci-potrošači, država.
Postulati marketinskog delovanja – logičnost – ostvarljivost – kreativnost, uspešnost, profitabilnost, kooperativnost, pravovremenost, celovitost, interaktivnost, Oblikovanje budućnosti – delovanje u stvarnosti. Pravo na biranje – proces selekcionisanja.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:

Nastava se odvija kroz predavanja ex-cathedra, razgovor na temu predavanja i vežbe.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M1.6. – Urbani marketing i menadžment

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter