UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 1. semestar Date: 19/09/2014 Ključne reči: ,
salvador-bahia-brasil_o
Salvador Bahia Brasil

MASU – I godina – 1. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 1. semestar: Kurs MASU M1.5. – Integralna analiza teritorije

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 10 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNIK:
dr Marija Maruna, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Cilj kursa je upoznavanje sa integralnim pristupom analize teritorije u izmenjenom ekonomskom, institucionalnom i kulturnom okviru. Studenti se upoznaju sa integralnim pristupom koji podrazumeva analizu kako proizvoda tako i procesa razvoja gradova, kroz: integralni pristup urbanim problemima; urbane strategije u uslovima brzih promena; integrisanje ekonomske, društvene i ekološke dimenzije razvoja; analiza procesa lokalnogm razvoja u tranziciji; strateški razvojni okvir i partnerstvo u razvoju gradova; izazovi nekontrolisanog urbanog razvoja u tranziciji. Poseban naglasak je na razumevanju institucionalnog i organizacionog okvira planske intervencije u uslovima konfliktnih ciljeva razvoja: globalne konkurencije, društvene jednakosti i ostvarenja boljih uslova života.

ISHOD PREDMETA:
Po završetku kursa studenti će biti osposobljeni za:
• Prepoznavanje različitih profesionalnih uloga u praksi upravljanja gradovima, različitim oblicima javne intervencije,
• Razmatranje i kritičku analizu formalnog urbanističkog planiranja sa ciljem kontinualnog unapređenja prakse,
• Identifikaciju različitih interesa koji se ispoljavaju u izgradnji gradova,
• Razumevanje glavnih trendova u urbanom razvoju kao što su decentralizacija, politička fragmentacija, prostorna i društvena slojevitost, ekonomska transformacija, novi oblici upravljanja gradovima, novi oblici stručnog delovanja, itd.
• Izdvajanje urbanih problema i sagledavanje njegovih ključnih aspekata na koje se može delovati različitim merama; kritički procene prošle, sadašnje i buduće predloge za rešavanje problema,
• Razumevanje osnovne imlikacije akcija koje su neophodne za efektivnu promenu oblika delovanja i izgradnju kapaciteta,
• Dalje razvijanje svojih sposobnosti i kapaciteta u interdisciplinarnom delovanju u praksi.

SADRŽAJ NASTAVE:
Kroz prezentaciju i analizu primera javne intervencije studenti se upoznaju sa ulogom različitih aktera, privatnih i javnih u rešavanju društvenih problema i omogućavanju i podsticanju razvoja. Kroz rad u studiju studenti se upoznaju sa politikama, planiranjem i odlučivanjem i ovladavaju veštinama istraživanja koje mogu biti korisne u profesionalnom radu. Studenti biraju problem – područje istraživanja u cilju unapređenja saznanja i omogućavanja napretka ka poželjnom cilju, odn. sprečavanja neželjenih posledica. Problem se bira tako da predstavlja područje javnog ali i stručnog i teorijskog i praktičnog interesa, da predstavlja određenu teškoću u razvoju, da njegovo rešenje bude hitno, i da istraživanje može doprineti razvoju znanja.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Rad u studiju se odvija kroz intenzivnu komunikaciju sa studentima, javna izlaganja studenata, diskusije, kratke zadatke, rad na elaboratu. Od studenata se očekuje da se za svaki čas pripremaju i aktivno učestvuju u nastavi.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M1.5. – Integralna analiza teritorije

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter