UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 1. semestar Date: 19/09/2014 Ključne reči: ,
skadarlija_o
Skadarlija

 

MASU – I godina – 1. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 1. semestar: Kurs MASU M1.3. – Metode i tehnike istraživanja

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 4 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNIK:
dr Marija Maruna, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Upoznavanje sa osnovnim načelima, pristupima i metodologijom istraživanja u urbanizmu (društvene i humanističke nauke). Studenti treba da se upoznaju sa načinima pisanja istraživačkog rada i steknu uvid u načine kritičkog posmatranja istraživačkih radova.

ISHOD PREDMETA:
Razvijanje kritičkog mišljenja i analitičkih sposobnosti.
Sposobnost razmevanja istraživačkog postupka, razumevanja kompleksnih koncepata i komunikacije.
Ovladavanje jezikom istraživanja.
Upoznavanje sa osnovnim metodama istraživačkog rada u urbanizmu.
Osposobljavanje za pisanje različitih vrsta istraživačkih tekstova.
Osposobljavanje za kritičko korišćenje izvora.
Priprema za pisanje diplomskog rada.

SADRŽAJ NASTAVE:
Naglasak kursa je na osposobljavanju studenata za definisanje teme istraživanja, kritički pregled literature, upotrebu sazananja dobijenih uvidom u izvore za definisanje istraživačkih pitanja i za izabor adekvatnog metoda istraživanja koji će omogućiti pronalaženje odgovora na pitanja.
Teme koje se obrađuju uključuju:
• Definisanje problema koji se istražuje
• Kritički pregled literature
• Formulacija istraživačkih pitanja/hipoteza
• Izbor metoda istraživanja: kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja,
• Tipovi i struktura istraživanja
• Definisanje predloga istraživanja,
• Veštine pisanja istraživanja,
• Različiti oblici tekstova,
• Upotreba kompjutera u urbanističkim istraživanjima.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava obuhvata predavanja, vežbe (priprema kratkih pisanih radova) i diskusiju o kritičkim prikazima pročitanih tekstova, istraživačkim pitanjima, metodama istraživanja i očekivanim rezultatima. Ispit je u vidu seminarskog rada.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M1.3. – Metode i tehnike istraživanja

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter