UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 1. semestar Date: 19/09/2014 Ključne reči: ,
vienna-donau-city_o
Vienna Donau City

MASU – I godina – 1. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 1. semestar: Kurs MASU M1.2. – Savremeni urbanistički koncepti

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNIK:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim teoretskim pristupima, konceptima i kritičkim osvrtima urbane obnove. Studenti se upoznaju sa konceptima i metodama urbane obnove i njihovom primenom u odnosu na kompleksne urbane probleme na nivou grada. Poseban osvrt je na fizičkim-prostornim transformacijama gradske strukture kao i na sagledavanju relacija sa ekonomskim i socijalnim tokovima i korelacija sa političkim i ekološkim faktorima.

ISHOD PREDMETA:
• Da studenti steknu sposobnost razumevanja fenomena urbane obnove, kao i korelacija između različitih faktora koji utiču na transformaciju gradskog tkiva;
• Da razviju sposobnost za rad u režimu visoke autonomije i za saradnju sa drugima;
• Razviju kapacitet za primenu znanja u studiju i praksi;
• Steknu razumevanje za potrebu multidisciplinarnog sagledavanja fenomena urbane obnove.
• Unaprede nivo komunikacionih veština u verbalnom, pisanom, grafičkom i digitalnom obliku

SADRŽAJ PREDMETA:
Upoznavanje sa savremenim pristupima urbane obnove sa težištem na drugoj polovini 20. veka, kao i ključnim faktorima koji je uslovljavaju.
Kritički osvrti na teoretske pristupe.
Interdisciplinarno sagledavanje urbane obnove.
Kulturološka dimenzija urbane obnove.
Urbana obnova i gentrifikacija.
Sociološki aspekti urbane obnove.
Upravljanje urbanom obnovom.
Studije slučaja – pozitivni i negativni primeri i iskustva.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija kroz interaktivna multimedijalna predavanja (ex-cathedra, razgovor, ankete, asocijacije), i elaboriranje stečenih saznanja i njihova prezentacija (kolokvijumi), a krajnji ishod rada je seminarski rad.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M1.2. – Savremeni urbanistički koncepti

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter